1169/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av lagen om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juni 2002 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet (561/2002) 3 § 2 mom., 9 § och 12 § 1 mom., som följer:

3 §
Krav som gäller det transeuropeiska järnvägssystemet

I fråga om det transeuropeiska järnvägssystemet meddelar Banförvaltningscentralen närmare föreskrifter om hur besluten och rekommendationerna av Europeiska gemenskapernas kommission om grundparametrarna och de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet skall genomföras i Finland. I fråga om de yrkesmässiga kvalifikationerna för den personal som är sysselsatt med driften av det transeuropeiska järnvägssystemet samt villkoren avseende personalens hälsa och säkerhet i arbetet gäller likväl det som i övrigt bestäms eller föreskrivs om dem.


9 §
Kraven på god förvaltning

När anmälda organ utför uppgifter som avses i denna lag skall de i tillämpliga delar iaktta förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och språklagen (423/2003). I intyg om överensstämmelse och i provningsintyg kan likväl användas det språk på vilket det tekniska underlaget för bedömningen har avfattats. På den som är anställd hos ett anmält organ eller dennes underleverantör tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar vid utförandet av uppgifter som avses i 8 §.

12 §
Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid med 3 § 5 mom., 5 § 1 mom., 6 § 1 mom. eller 15 § eller i strid med bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av 3 § 1 eller 2 mom. eller 4 § 3 mom. på marknaden släpper ut, saluför, säljer eller i övrigt överlåter, tar i bruk, bygger om, moderniserar eller använder ett delsystem eller en driftskompatibilitetskomponent skall, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot kraven på driftskompatibilitet hos järnvägssystem dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 182/2004
KoUB 20/2004
RSv 154/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.