1168/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av järnvägslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i järnvägslagen av den 7 mars 2003 (198/2003) 23 § 1 mom., 26 § och 29 § 2 mom., som följer:

23 §
Utnyttjande och återkallande av bankapacitet

Den som ansökt om bankapacitet får inte överlåta beviljad bankapacitet till någon annan. Om ett järnvägsföretag utnyttjar beviljad bankapacitet i strid med detta moment, skall Banförvaltningscentralen till denna del återkalla den bankapacitet som har beviljats sökanden.


26 §
Behörighetsvillkor för trafiksäkerhetspersonal

De som framför rullande järnvägsmateriel, de som deltar i trafikledningen samt övriga som direkt sköter trafiksäkerhetsuppgifter i järnvägssystemet skall till sitt hälsotillstånd, sin utbildning och sin övriga kompetens vara lämpliga att sköta uppgifterna i enlighet med vad som särskilt bestäms eller föreskrivs.

Andra som sköter uppgifter som påverkar trafiksäkerheten i järnvägssystemet skall till sitt hälsotillstånd, sin utbildning och sin övriga kompetens vara lämpliga att sköta uppgifterna på behörigt sätt. De skall ha fyllt minst 18 och högst 65 år och också i övrigt vara lämpliga för sin uppgift.

Järnvägsföretag, internationella sammanslutningar av järnvägsföretag och företag som utövar banhållning skall utfärda ett kompetensbevis till en anställd hos dem som uppfyller villkoren.

Utfärdare av kompetensbevis är skyldiga att föra ett kompetensregister över de av sina anställda som har ett kompetensbevis. På förande av registret tillämpas bestämmelserna i 16―20 § i lagen om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet (1167/2004).

Banförvaltningscentralen kan meddela närmare föreskrifter om behörighetsvillkor för personer som avses i 2 mom., om inte något annat bestäms eller föreskrivs om villkoren. Banförvaltningscentralen kan av särskilda skäl bevilja dispens i fråga om de föreskrifter som den utfärdat med stöd av detta moment. Beviljandet av dispens får inte äventyra säkerheten i järnvägstrafiken.

29 §
Krav som ställs på trafikledningstjänster och på besiktningstjänster för rullande järnvägsmateriel

Personer som besiktigar rullande järnvägsmateriel skall vara lämpliga för sådana uppgifter och yrkesmässigt kompetenta. Ett företag som sköter besiktning av rullande materiel skall i sin verksamhet i tillämpliga delar iaktta vad som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet samt i språklagen (423/2003).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagens 26 § 3 och 4 mom. tillämpas från och med den 1 januari 2007.

RP 182/2004
KoUB 20/2004
RSv 154/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.