1165/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av 10 och 34 § i förmögenhetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992) 10 § 12 punkten och 34 § 3 mom.,

av dem 34 § 3 mom. sådant det lyder i lag 512/1998, och

fogas till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 230/1999, 1219/1999 och 562/2004, ett nytt 2 mom. som följer:

10 §
Skattefria tillgångar

Skattepliktiga tillgångar är inte:


12) sådana vattenområden som avses i 3 § 1 mom. 4 punkten i fastighetsskattelagen (654/1992) och inte heller rätt till vattenkraften i strömfall som inte är utbyggt eller under utbyggnad,


Vad som föreskrivs i 1 mom. 16 punkten gäller även motsvarande depositioner inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och sådana masskuldebrev som har bjudits ut till allmänheten för teckning och som har emitterats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av ett offentligt samfund eller en bokföringsskyldig räntebetalare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

34 §
Skulder

Skulder som hänför sig till depositioner enligt 10 § 1 mom. 16 punkten, masskuldebrevslån enligt lagen om källskatt på ränteinkomster eller depositioner och masskuldebrev enligt 10 § 2 mom. får inte dras av.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2004.

RP 213/2004
FiUB 30/2004
RSv 189/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.