1151/2004

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 15 december 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut angående villkoren för registrering av i 11 § lagen om pension för lantbruksföretagare och 11 § lagen om pension för företagare avsett pensionsskydd

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 7 november 1969 angående villkoren för registrering av i 11 § lagen om pension för lantbruksföretagare och 11 § lagen om pension för företagare avsett pensionsskydd (675/1969) 1 och 5 §, av dem 1 § sådan den delvis lyder i beslut 1752/1995, som följer:

1 §

När en företagare överför sin försäkring till en annan pensionsanstalt kan i Pensionsskyddscentralen på nedan angivna villkor såsom i 11 § 1 mom. i lagen om pension för företagare, sådant momentet gällde den 31 december 2000, avsedda försäkrade frivilliga tilläggsförmåner registreras följande förmåner, sådana dessa är den 31 december 2004:

1) sänkning av pensionsåldern till lägre än 65 år,

2) höjning av ålders-, invalid- och arbetslöshetspension till större belopp än de som förutsätts i 4―8 § och 19 § 5―8 mom. i lag om pension för företagare som gäller den 31 december 2004,

3) höjning av familjepension till större belopp än det som förutsätts i 5 § i lagen om pension för företagare som gäller den 31 december 2004,

4) begravningsbidrag.

Den ovan i 1 mom. 2 och 3 punkten avsedda tilläggspensionen kan registreras anpassad till det grundpensionsskydd som följer den lag som gäller den 1 januari 2005 så att helhetspensionsnivån bevaras.

Pensionsskyddscentralen skall i enlighet med i lag och i denna paragraf ovan bestämda grunder samt eventuella föreskrifter utfärdade av social- och hälsovårdsministeriet besluta med vilket innehåll de ovan nämnda förmånerna registreras.

5 §

I de ovan i 4 mom. avsedda fallen skall de villkor som pensionsanstalten uppställt och Pensionsskyddscentralen godkänt uppfyllas beträffande en persons hälsotillstånd.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 15 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.