1137/2004

Given i Helsingfors den 15 december 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § i lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 a § 1 mom. i lagen av den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961), sådant det lyder i lag 390/1995:

1 §
Tillämpningsområde

Beräkningsgrunderna tillämpas på pensionsskydd som handhas av en pensionsstiftelse och som registrerats som frivillig tilläggspensionsförsäkring i enlighet med 11 § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961).

2 §
Beräkning av pensionsansvar

Pensionsansvar enligt 11 § i lagen om pension för arbetstagare beräknas enligt de beräkningsgrunder som anges i bilagan 1 till denna förordning.

De beräkningsformler som behövs för beräknande av pensionsansvar enligt 1 mom. ingår i bilagan 2 till denna förordning och de koefficienter som behövs ingår i bilagan 3 till denna förordning.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2004 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2004.

Genom denna förordning upphävs de föreskrifter Dnr 147/313/90 som social- och hälsovårdsministeriet meddelat pensionsanstalter som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare den 26 november 1990 jämte ändringar samt social- och hälsovårdsministeriets förordningar 993/2000, 1142/2000 och 255/2001.

Helsingfors den 15 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilagor 1-3 Obs! Filens storlek (1,4 Mb)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.