1118/2004

Given i Helsingfors den 8 december 2004

Inrikesministeriets förordning om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994 och 62 § lagen den 12 mars 1999 om gränsbevakningsväsendet:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om när gränsbevakningsväsendets prestationer skall vara avgiftsbelagda och om avgifternas storlek. Denna förordning gäller även prestationer som staben för gränsbevakningsväsendet utför i egenskap av inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning.

Det, huruvida en prestation är avgiftsbelagd eller avgiftsfri, ökar eller minskar inte rätten att utfå prestationer av gränsbevakningsväsendet.

2 §
Avgifter för offentligrättsliga prestationer

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer, för vilka gränsbevakningsväsendet uppbär avgifter till självkostnadsvärdet enligt avgiftstabellen i bilagan 2 till denna förordning, är expeditionsavgifter för visum.

3 §
Andra prestationer

I 7 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer, för vilka gränsbevakningsväsendet uppbär fasta avgifter enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning, är prestationer med gränsbevakningsväsendets luftfartygsutrustning, fartyg, båt och luftkuddefartyg och annan utrustning samt expeditionsavgifter för visum.

I 7 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda andra prestationer, för vilka gränsbevakningsväsendet uppbär en avgift till självkostnadsvärdet, är:

1) sjuktransport på landområden för att människoliv kan räddas i omständigheter där sjuktransporten inte annars kan utföras, samt

2) utförandet av en sådan handräckningsförpliktelse, som föreskrivits för gränsbevakningsväsendet genom lag.

4 §
Enligt företagsekonomiska grunder prissatta prestationer

Andra i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som gränsbevakningsväsendet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) användning av lokaliteter, materiel och apparater samt användning av den anställda personalen och beväringar i uppgifter utanför gränsbevakningsväsendet,

2) planerings-, expert- och konsulteringstjänster som utförs på beställning,

3) statistik och utredningar samt annan informationstjänst och

4) annan prestation för utomstående, som grundar sig på beställning eller uppdrag samt

5) avskrifter och kopior av handlingar

5 §
Avgifter till lägre belopp än självkostnadsvärdet och avgifter som inte uppbärs

Vid prestationer för vilka gränsbevakningsväsendet uppbär en lägre avgift än självkostnadsvärdet och i fråga om avgifter som inte uppbärs iakttas bestämmelserna i 62 § 1 och 3 mom. i lagen om gränsbevakningsväsendet (320/1999).

6 §
Hyror för gränsbevakningsväsendets tjänstebostäder

Hyrorna av de bostadslägenheter som är i gränsbevakningsväsendets besittning och som är som bostäder för gränsbevakningsväsendets tjäsnstemän kan värdesätta enligt mindre hyresvederlaget än företagsekonomiska grunder så som särskilt har stadgats.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och är i kraft ända till den 31 december 2006.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning av den 20 december 2001 om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer (1378/2001) sådan den lyder i förordningen den 19 december 2003 (1256/2003).

Helsingfors den 8 december 2004

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Byråchef
Olli Hakkarainen

Bilaga 1

AVGIFTSTABELL 1

Avgiften uppbärs på basis av den tid som använts till att utföra prestationen per kvartstimme. I den tid som använts till att utföra prestationen ingår förutom den egentliga transporttiden även tur- och returtiden, om inte gränsbevakningsväsendet utför andra uppgifter under tur- eller returtiden. Den totala tid som använts till prestationen och för vilken avgift uppbärs höjs till närmaste kvartstimme.

Till sjuktransporter används i första hand helikopter- och båtutrustning. Till nödvändiga fortsatta transporter skall i första hand användas sjuktransportenheternas sjuktransportutrustning.

Till sådana säkerhetstransporter av personer som gränsbevakningsväsendet utför samt till handräckningsverksamhet används även annan utrustning.

1) prestationer med luftfartygsutrustning
Euro (€)/15 min
Medeltung helikopter 2 397
Lätt helikopter med 2 motorer 925
Lätt helikopter med 1 motor 370
Spaningsplan (Dornier) 1 556
2) prestationer med fartyg, båt, luftkuddefartyg, isfartyg och hydrokopter
Bevakningsfartyg 290
Bevakningsbåt 71
Patrullbåt 49
Luftkuddefartyg 115
Isfartyg 115
Hydrokopter 115
3) prestationer med annan utrustning
Robotutrustning utan arbetsplattform 237
Snöskoter 18

Bilaga 2

AVGIFTSTABELL 2

Expeditionsavgifter för visum

Euro (€)
Engångsvisum högst 15 dagar 35
Genomresevisum 35
Engångsvisum som gemensamt visum högst 15 dagar 35 + 1 €/person
Genomresevisum som gemensamt visum 35 + 1 €/person

Avgift uppbärs även för negativt beslut.

Avgift uppbärs inte:

1) av personer som inbjudits av riksdagen eller av Finlands regering,

2) av innehavare av diplomatpass eller tjänstepass som i tjänsteuppdrag reser till Finland eller via Finland

3) av medlemmar av personalen vid i Finland ackrediterade diplomatiska och därför jämförbara beskickningar samt vid i Finland verkande konsulat med utsänd konsul eller av medlemmar av deras familjer,

4) av barn som antecknas i en förälders resedokument,

5) av personer som genom beslut av statsrådet mottas i Finland som flyktingar, på grund av behov av skydd eller av vägande humanitära skäl,

6) av personer som med stöd av en internationell överenskommelse erhåller visum utan avgift, och inte heller av personer som deltar i möten som anordnas i Finland av Förenta Nationerna och dess underorgan, av Europarådet, av Europeiska unionen eller av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa,

7) av Finlands honorärkonsuler,

8) av medborgare i tredje land som är gifta med medborgare i ett EU-land samt deras familjemedlemmar (minderåriga barn; direktiv 68/360/EEG artikel 9/15.10.1968); eller

9) om de personer, som deltar i samarbetet av räddning-, polis-, gränsbevaknings- och tullmyndigheter.

Visum kan beviljas utan avgift

1) till följd av storolyckor och motsvarande situationer, då humanitära skäl talar för det;

2) till skolungdoms- och ungdomsgrupper som deltar i undervisnings-, kultur- eller idrottsevenemang och som inbjudits ar arrangörerna och vilkas medlemmar är under 18 år;

3) till samarbetspartnern av ambassaden eller Finska myndigheten, vid kultur- och studerandebytet samt samarbetet av medborgerliga organisationer;

4) då när saken/besöket har ett märkvärdigt värde för förhållanden mellan Finland och den främmande staten; samt

5) när medges ett nytt visum till personen därför att det har hänt ett tekniskt eller något annat fel i givandet av det tidigare medgett visum.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.