1098/2004

Given i Helsingfors den 3 december 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om dagen för utbetalning av barnbidrag

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 10 § 1 mom. barnbidragslagen av den 21 augusti 1992 (796/1992) beslutat:

1 §
Dagen för utbetalning av barnbidrag

Dagen för utbetalning av barnbidrag är den 26 dagen i varje kalendermånad.

Om den dag som avses i 1 mom. infaller på en helgdag, jul- eller midsommarafton, helgfri lördag eller vardag efter helgdag, är utbetalningsdagen dock den öppethållningsdag för penninginrättningar i Finland som omedelbart föregår nämnda dagar.

Om barnbidrag med stöd av 9 § 2 mom. barnbidragslagen utbetalas retroaktivt, kan utbetalningsdagen även vara annan än den öppethållningsdag för penninginrättningar i Finland som avses i 1 eller 2 mom.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 8 november 1995 om dagen för utbetalning av barnbidrag (1275/1995).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 december 2004

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Jurist
Anne Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.