1095/2004

Given i Helsingfors den 14 december 2004

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 26 § 2 punkten samt

fogas temporärt till lagen en ny 43 a § som följer:

26 §
Skattefrihet till följd av kommunens inlösningsrätt

Skatt skall inte betalas när en kommun


2) genom att utöva sin inlösningsrätt enligt aravabegränsningslagen (1190/1993) förvärvar aktier i bostadsaktiebolag som erhållit bostadslån, eller


43 a §
Temporär skattefrihet

Om en kommun eller ett bolag som kommunen äger under åren 2004―2007 överlåter en hyreshusfastighet, en bostadsrättshusfastighet eller aktier i ett hyreshus- eller bostadsrättshusbolag som den äger till ett aktiebolag som en eller flera kommuner äger eller som ett sådant bolag äger och om kommunen som vederlag får aktier i det mottagande bolaget, återbetalar skatteverket på ansökan den betalade skatten.

Skattefrihet enligt 1 mom. gäller överlåtelser där kommunen eller flera kommuner tillsammans direkt eller indirekt äger minst 90 procent av hyreshusfastigheten eller bostadsrättshusfastigheten eller av de aktier som ger rätt att besitta hyresbostaden, hyreshuset eller bostadsrättshuset samt också av det mottagande bolagets aktier.

Objektet för överlåtelsen kan vara

1) sådana hyresbostäder och aravahyreshus, eller till deras besittning berättigande aktier, som är underkastade i aravabegränsningslagen avsedda begränsningar av användning och överlåtelse,

2) sådana hyresbostäder och räntestödshyreshus, eller till deras besittning berättigande aktier, som är underkastade i 17 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) avsedda begränsningar av användning och överlåtelse,

3) sådana bostäder eller till deras besittning berättigande aktier som är underkastade den användningsbegränsning på 20 år som avses i 10 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980),

4) sådana andra i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) avsedda bostäder än fritt finansierade bostadsrättsbostäder.

Ansökan om skatteåterbäring skall göras inom ett år från det att skatten betalades. Till ansökan skall fogas ett av Statskontoret utfärdat intyg om att överlåtelsen gäller ett objekt som avses i 3 mom.

Om ansökan har gjorts och utredning har lämnats om att villkoren för skattefri överlåtelse är uppfyllda redan innan skatten har betalats, kan skatteverket besluta att skatt inte skall betalas.

Skatt återbärs inte till högre belopp än vad som skall betalas för överlåtelsen, om skatten betalts inom den tid som bestäms i 7 och 21 §. Ingen ränta betalas på återburet belopp.


Denna lag träder i kraft den 15 december 2004. Lagens 43 a § tillämpas på överlåtelser från och med den 1 januari 2004 och den gäller till och med den 31 december 2007.

RP 117/2004
FiUB 25/2004
RSv 173/2004

Helsingfors den 14 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.