1077/2004

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 30 november 2004

Handels- och industriministeriets förordning om provtagnings- och analysmetoder i fråga om vissa främmande ämnen

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § i livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller provtagnings- och analysmetoder för officiell kontroll av högsta tillåtna halt av vissa främmande ämnen i livsmedel.

2 §
Bestämmelser om provtagning, analysmetoder och godkännande av livsmedelspartier

Detaljerade krav på och villkor för de metoder för provtagning och analys som får användas i fråga om vissa främmande ämnen och godkännande av livsmedelspartier anges i följande EG-regelverk:

1. Aflatoxin: Kommissionens direktiv 98/53/EG, ändrat genom kommissionens direktiv 2002/27/EG, 2003/121/EG och 2004/43/EG.

2. Ockratoxin A: Kommissionens direktiv 2002/26/EG, ändrat genom kommissionens direktiv 2004/43/EG.

3. Bly, kadmium, kvicksilver och 3,4-monoklorpropan-1,2-diolin (3-MCPD): Kommissionens direktiv 2001/22/EG, ändrat genom kommissionens direktiv 2001/873/EG.

4. Dioxiner och dioxinliknande PCB: Kommissionens direktiv 2002/69/EG, ändrat genom kommissionens direktiv 2004/44/EG.

5. Patulin: Kommissionens direktiv 2003/78/EG.

6. Tenn: Kommissionens direktiv 2004/16/EG.

3 §
Allmänna krav på provtagning, analysmetoder och godkännande av livsmedelspartier

Det rekommenderas att prov skall tas då en nyttighet kommer in i livsmedelskedjan och ett skilt parti kan identifieras. Utöver bestämmelserna i denna förordning skall vid provtagningen följas de bestämmelser som ingår i provtagningsförordningen (385/1983).

Ett laboratorium kan använda den metod som det valt under förutsättning att kraven i de bestämmelser som anges i 2 § 1 mom. uppfylls.

Utöver bestämmelserna i denna förordning skall de bestämmelser som ingår i handels- och industriministeriets beslut (710/1996) iakttas.

4 §
Rapporteringssätt

Analysresultatet för förekomst skall anges antingen som korrigerat eller icke korrigerat. Rapporteringssätt och förekomstgrad skall anges. Vid rapporteringen av resultat skall samma enheter användas som har använts i fråga om de fastställda högsta halterna.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2004.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets förordning av den 22 mars 2004 om metoder för provtagning och analys av vissa främmande ämnen (1137/2000).

Kommissionens direktiv: 98/53/EG (31998L0053); EGT nr L 201, 17.7.1998, s. 93, 2001/22/EG, (32001L0022) EGT nr L 77, 16.3.2001, s. 14, 2002/26/EG (32002L0026); EGT nr L 75, 16.3.2002, s. 38, 2002/27/EG (32002L0027); EGT nr L 75, 16.3.2002, s. 44, 2002/69/EG (32002L0069); EGT nr L 209, 6.8.2002, s. 5; 2003/78/EG (32003L0078); EGT nr L 203, 12.8.2003, s. 40, 2003/121/EG (32003L0121); EGT nr L 332, 19.12.2003, s. 38, 2004/16/EG (32004L0016); EGT nr L 42, 13.2.2004, s. 16, 2004/43/EG (32004L0043); EGT nr L 113, 20.4.2004, s. 14 och 2004/44/EG (32004L0044); EGT nr L 113, 20.4.2004, s. 17

Helsingfors den 30 november 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Liisa Rajakangas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.