1068/2004

Given i Helsingfors den 26 november 2004

Lag om ändring av jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i jaktlagen av den 28 juni 1993 (615/1993) rubriken för 7 § och 7 § 1 mom., 43 §, rubriken för 60 § och 60 § 3 mom. och 88 § 1 mom., samt

fogas till 23 § ett nytt 3 mom. som följer:

7 §
Rätt att jaga på allmänt vatten och i den ekonomiska zonen

Var och en som är fast bosatt i Finland har rätt att jaga inom allmänt vattenområde i havet och på sådana holmar och skär inom allmänt vattenområde i havet vilka tillhör staten och för vilkas del besittningen inte har överlåtits till någon, samt i Finlands ekonomiska zon.


23 §
Begränsning av jakt med hänsyn till allmän säkerhet

De uppgifter som enligt 1 och 2 mom. ankommer på länsstyrelsen sköts i Finlands ekonomiska zon av den länsstyrelse vid vars verksamhetsområde den ifrågavarande delen av den ekonomiska zonen är belägen. Förutom gränsen mot verksamhetsområdet för Ålands länsstyrelse anses gränsen mellan länsstyrelsernas verksamhetsområden fortsätta från territorialvattnets yttre gräns till den ekonomiska zonens yttre gräns utan att ändra riktning.

43 §
Handel med vilt

För bevarande av viltbeståndet kan genom förordning av statsrådet handel med en viltart som jagas i Finland eller i Finlands ekonomiska zon begränsas eller förbjudas i hela landet eller i någon del av det eller i Finlands ekonomiska zon eller i någon del av den.

60 §
Jaktvårdsdistriktets uppgifter och verksamhetsområde

Jaktvårdsdistriktens verksamhetsområden fastställs genom förordning av statsrådet. De uppgifter som ankommer på jaktvårdsdistriktet sköts i Finlands ekonomiska zon av det jaktvårdsdistrikt vid vars verksamhetsområde den ifrågavarande delen av den ekonomiska zonen är belägen. Gränsen mellan jaktvårdsdistriktens verksamhetsområden anses fortsätta från territorialvattnets yttre gräns till den ekonomiska zonens yttre gräns utan att ändra riktning.

88 §
Tillsyn över efterlevnaden av lagen

Polisen och de jaktövervakare som avses i 63 § 4 mom. skall inom sina verksamhetsområden utöva tillsyn över att bestämmelserna och föreskrifterna om jakt följs. Gränsbevakningsmyndigheterna och tullmyndigheterna utövar denna tillsyn vid riksgränsen, på mark- och vattenområden på Finlands territorialvatten och i Finlands ekonomiska zon. Tillsynen får inte vara till förfång för gränsbevakningsmyndigheterna och tullmyndigheterna i deras egentliga tjänsteutövning.



Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005.

RP 53/2004
UtUB 11/2004
RSv 126/2004

Helsingfors den 26 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.