1066/2004

Given i Helsingfors den 26 november 2004

Lag om ändring av lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 april 1982 om fiske (286/1982) 6 § 1 mom., 96 § 1 mom., 99 och 113―115 §,

av dem 6 § 1 mom. sådant det lyder i lag 489/1993, 96 § 1 mom. sådant det lyder i lag 493/1997, 99 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, 113 § sådan den lyder i lag 518/2002 och 115 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1355/1993, samt

fogas till 106 § ett nytt 2 mom. som följer:

6 §

Inom allmänt vattenområde i havet samt i Finlands ekonomiska zon har varje i Finland varaktigt bosatt medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet rätt att fiska. Medborgare i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige har oberoende av hemort rätt till husbehovs- och fritidsfiske inom det nämnda området.


96 §

Polisen och fiskerimyndigheterna samt i vatten vid riksgränsen, på Finlands territorialvatten och i Finlands ekonomiska zon skall gränsbevakningsmyndigheterna utöva tillsyn över att bestämmelserna och föreskrifterna angående fiske följs samt, i enlighet med vad som föreskrivs nedan, omhänderta fångst som erhållits och redskap som använts vid olovligt fiske samt transportgods och handelsvara som enligt denna lag skall anses som olovliga. Tillsynen enligt detta moment får inte vara till förfång för gränsbevakningsmyndigheterna i deras egentliga tjänsteutövning.


99 §

I vatten vid riksgränsen, på Finlands territorialvatten och i Finlands ekonomiska zon utför tullmyndigheterna vid sidan av de myndigheter som nämns i 96 § däri åsyftade uppgifter, om inte detta är till förfång för deras egentliga tjänsteutövning.

106 §

De uppgifter som enligt 1 mom. ankommer på länsstyrelsen sköts i Finlands ekonomiska zon av den länsstyrelse vid vars verksamhetsområde den ifrågavarande delen av den ekonomiska zonen är belägen. Förutom gränsen mot verksamhetsområdet för Ålands länsstyrelse anses gränsen mellan länsstyrelsernas verksamhetsområden fortsätta från territorialvattnets yttre gräns till den ekonomiska zonens yttre gräns utan att ändra riktning.

113 §
Behöriga domstolar

Brottmål enligt denna lag handläggs av de i 21 kap. 1 § i sjölagen (674/1994) nämnda tingsrätterna. Behörig tingsrätt är den vars domkrets är närmast den ort där brottet med tillämpning av 4 kap. 1 § 1 och 2 mom. i lagen om rättegång i brottmål (689/1997) kan anses ha begåtts. Vid tillämpningen av denna paragraf anses gränserna för dessa tingsrätters domkretsar fortsätta från territorialvattnets yttre gräns till den ekonomiska zonens yttre gräns utan att ändra riktning.

114 §

Enligt 4 § i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004) iakttas vid fiske i Finlands ekonomiska zon bestämmelserna i den finska lagstiftningen om fiske och bestämmelserna om Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lagstiftning eller dessa bestämmelser, eller vad som har överenskommits med en främmande stat.

115 §

De uppgifter som ankommer på arbetskrafts- och näringscentralen sköts i den ekonomiska zonen av den arbetskrafts- och näringscentral vid vars verksamhetsområde den ifrågavarande delen av den ekonomiska zonen är belägen. Gränsen mellan arbetskrafts- och näringscentralernas verksamhetsområden anses fortsätta från territorialvattnets yttre gräns till den ekonomiska zonens yttre gräns utan att ändra riktning.

I Finlands ekonomiska zon tillämpas inte bestämmelserna i 32 § 2 och 3 mom., 35 § 2 mom. och 88 §.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005.

RP 53/2004
UtUB 11/2004
RSv 126/2004

Helsingfors den 26 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.