1048/2004

Given i Helsingfors den 3 december 2004

Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984) 25 §, sådan den lyder i lag 946/2003, och

fogas till lagen en ny 25 a § och till 27 §, sådan den lyder i lag 913/2000 och i nämnda lag 946/2003, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

25 §
Finansiering av förmåner som betalas av en företagarkassa

För de av företagarkassan med stöd av 5 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalda dagpenningarna och de av företagarkassan med stöd av 9 kap. 6 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice betalda förtjänststöden betalas i statsandel ett belopp som motsvarar grunddagpenningen och barnförhöjningarna enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Om inkomstrelaterad dagpenning betalas jämkad eller minskad enligt 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, betalas i statsandel ett belopp som motsvarar grunddagpenningens och barnförhöjningens relativa andel av varje full arbetslöshetsdagpenning enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Om förtjänststödet betalas minskat enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice, betalas som statsandel ett belopp som motsvarar grunddagpenningens och barnförhöjningens relativa andel av varje full inkomstrelaterad dagpenning enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Vid finansieringen av de av företagarkassan med stöd av 5 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalda dagpenningarna och förtjänststöden iakttas i tillämpliga delar det som i 4 och 5 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner bestäms om finansiering av inkomstrelaterade dagpenningar och förtjänststöd.

25 a §
Finansiering av företagarförmåner som betalas av en löntagarkassa

För de av en löntagarkassa med stöd av 5 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalda dagpenningarna och de av löntagarkassan med stöd av 9 kap. 6 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice betalda förtjänststöden betalas i statsandel den andel som bestäms i 25 § 1 och 2 mom. i denna lag.

Löntagarkassans andel är 5,5 procent av varje arbetslöshetsdagpenning och varje förtjänstdel av förtjänststödet, om inte något annat följer av 1 mom.

Den företagarkassa i vilken mottagaren av förmånen som medlem senast uppfyllt arbetsvillkoret enligt 5 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa finansierar skillnaden mellan varje arbetslöshetsdagpenning och förtjänststöd som utbetalts samt beloppen enligt 1 och 2 mom. i denna paragraf.

27 §
Betalning av andelar

Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar till en löntagarkassa ett belopp som motsvarar den andel som en företagarkassa i enlighet med 25 a § 3 mom. finansierar, och debiterar företagarkassan motsvarande belopp när social- och hälsovårdsministeriet och arbetsministeriet har fastställt finansieringsandelarna i enlighet med 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 140/2004
ShUB 24/2004
RSv 142/2004

Helsingfors den 3 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.