1047/2004

Given i Helsingfors den 3 december 2004

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 5 kap. 7 § 1 mom. och 8 § 3 mom., 6 kap. 8 § 1 mom. samt 11 kap. 2 § 1 mom. och 3 § 2 mom. samt

fogas till 5 kap. 3 § ett nytt 5 mom. och till 7 § ett nytt 3 mom. som följer:

5 kap.

Förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsdagpenning

3 §
Löntagares arbetsvillkor

Om en löntagare som tidigare fått i 2 mom. avsedd inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning har arbetat som företagare över 16 månader, men dock högst 18 månader, är den granskningsperiod som avses i 2 mom. de närmast föregående 26 månaderna.

7 §
Företagares arbetsvillkor

Företagares arbetsvillkor blir uppfyllt då en person under de närmast föregående 48 månaderna (granskningsperiod) i sammanlagt 24 månader har arbetat som företagare i företagsverksamhet som till sin omfattning har varit väsentlig. Varje period som personen har arbetat som företagare inräknas endast en gång i arbetsvillkoret. Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om den arbetsinkomst för försäkring enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare samt den arbetsförtjänst enligt lagen om pension för arbetstagare som visar att företagsverksamheten är av väsentlig omfattning.


En person som utträtt ur en företagarkassa och anslutit sig till en löntagarkassa beviljas inte arbetslöshetsdagpenning för företagare innan han eller hon som medlem av en företagarkassa uppfyllt det arbetsvillkor som avses i 1 mom., om han eller hon varit medlem av en löntagarkassa över 32 kalenderveckor eller såsom medlem av en löntagarkassa varit försäkrad på det sätt som avses i 2 § och uppfyllt det arbetsvillkor som avses i 3 §. Granskningsperioden för arbetsvillkoret för företagare börjar då från den tidpunkt då personen på nytt anslutit sig till en företagarkassa.

8 §
Försäkringsperioder som räknas företagare till godo

I fråga om grunddagpenning inräknas i arbetsvillkoret för företagare arbete som utförts under de närmast föregående 28 månaderna och som inräknas i löntagares arbetsvillkor.

6 kap.

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och varaktighet

8 §
När dagpenningsperioden börjar från början

När en löntagare efter att ha blivit berättigad till arbetslöshetsdagpenning har uppfyllt arbetsvillkoret enligt 5 kap. 3 § 2 mom., börjar ovan nämnda maximitid räknas från början och den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen bestäms på nytt. Förfarandet är detsamma om en företagare har uppfyllt arbetsvillkoret för företagare. Efter inträdet av rätt till arbetslöshetsdagpenning innan den maximitid som bestäms i 7 § i detta kapitel gått ut inräknas i arbetsvillkoret för företagare minst 12 månader långa perioder med arbete till den del de ingår i den granskningsperiod som nämns i 5 kap. 7 §.


11 kap.

Bestämmelser om verkställighet

2 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Den som ansöker om en arbetslöshetsförmån skall lämna Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassan de uppgifter som behövs för beviljande och utbetalning av förmånen. Den som får eller ansöker om en förmån är dessutom skyldig att lämna Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassan de utredningar som de begär och som behövs i synnerhet för att konstatera att makar har separat ekonomi och bor åtskils på det sätt som avses i 1 kap. 7 §. Den som ansöker om en förmån skall till den företagarkassa som ger det utlåtande som avses i 3 § ge de uppgifter som behövs för utlåtandet.


3 §
Beslut om förmåner

Innan Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassan fattar beslut i ett arbetskraftspolitiskt ärende skall de begära ett arbetskraftspolitiskt utlåtande enligt 4 §. En löntagarkassa skall när den behandlar ett ärende enligt 5 kap. 7 § 3 mom. innan beslutet fattas begära utlåtande från företagarkassan i fråga om personens rätt att få förmåner som beviljas företagare och om förmånens belopp. Den företagarkassa som personen utträtt ur när han eller hon anslutit sig till löntagarkassan skall utan ogrundat dröjsmål ge ett utlåtande om uppfyllandet av arbetsvillkoret för företagare, den arbetsinkomst som den inkomstrelaterade dagpenningen grundar sig på, förmånens fulla belopp, inverkan av vinst från försäljning av företagsegendom och om andra omständigheter som behövs för att avgöra ärendet och betala förmånen. Löntagarkassan skall följa utlåtandet om det inte finns särskilda skäl att avvika från det. Löntagarkassan skall sända beslutet om den förmån som den beviljat med stöd av arbetsvillkoret för företagare för kännedom till den företagarkassa i vilken personen som medlem senast uppfyllt arbetsvillkoret för företagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna lags 5 kap. 7 § 3 mom. tillämpas på en person som blir arbetslös eller inleder sådan utbildning som avses i 10 kap. eller arbetskraftspolitisk vuxenutbildning efter denna lags ikraftträdande. När tiden som medlem i en löntagarkassa räknas ut beaktas också medlemskapstiden före lagens ikraftträdande. När denna lags 5 kap. 8 § 3 mom. tillämpas beaktas också före lagens ikraftträdande utfört arbete som inräknas i arbetsvillkoret för löntagare, och när 6 kap. 8 § 1 mom. tillämpas beaktas också före ikraftträdandet utförda perioder med arbete som företagare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 140/2004
ShUB 24/2004
RSv 142/2004

Helsingfors den 3 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.