1040/2004

Given i Helsingfors den 3 december 2004

Lag om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) 18 j § 1 mom., 18 k §, 50 b § 3 mom. och 71 §, sådana de lyder i lag 452/2004, samt

fogas till 50 c §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 4 mom. som följer:

18 j §
Särskilda bestämmelser om förpackningar och förpackningsavfall

Producentansvaret för förpackningar är partiellt. Producenten skall för egen del se till att i genomsnitt sammanlagt 61 viktprocent av allt förpackningsavfall återvinns. Till övriga delar ansvarar avfallsinnehavaren samt fastighetsinnehavaren och kommunen för avfallshanteringen av förpackningsavfall på det sätt som föreskrivs i 3 kap.


18 k §
Vissa dryckesförpackningar

Vad som i denna lag föreskrivs om återanvändning, återvinning och annan avfallshantering som grundar sig på producentansvar samt om producenter gäller på motsvarande sätt i 3 § 1 mom. 2 punkten i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004) avsedda fungerande retursystem och sådana accisskyldiga som avses i 4 § i den nämnda lagen.

50 b §
Anmälan till producentregistret

Den som i accisdeklaration enligt 22 § i lagen om påförande av accis (1469/1994) anmäler att dryckesförpackningar ingår i ett i 3 § 1 mom. 2 punkten i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar avsett fungerande retursystem skall göra anmälan om retursystemet för dryckesförpackningar till Birkalands miljöcentral för godkännande för anteckning i producentregistret. I fråga om anmälan iakttas i tillämpliga delar bestämmelserna i 1 och 2 mom. ovan.

50 c §
Anteckning i producentregistret och godkännande för anteckning i producent- registret

Vad som ovan i 1―3 mom. föreskrivs om godkännande av producent eller producentsammanslutning för anteckning i producentregistret gäller i tillämpliga delar även godkännandet av ett i 3 § 1 mom. 2 punkten i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar avsett fungerande retursystem.

71 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Den som vid utförandet av uppdrag enligt denna lag har tagit del av uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, om en affärs- eller yrkeshemlighet eller om en enskilds personliga förhållanden får utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) lämna ut uppgifterna till tillsynsmyndigheten, miljöministeriet, Finlands miljöcentral eller till Birkalands miljöcentral för fullgörande av uppgifter enligt denna lag samt till åklagar-, polis- och tullmyndigheterna för utredning av brott. Sekretessbelagda uppgifter kan dessutom lämnas ut till tullmyndigheterna för övervakningen av verkställigheten av avfallsskattelagen (495/1996) samt lagen om accis på vissa dryckesförpackningar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 149/2004
FiUB 23/2004
RSv 164/2004

Helsingfors den 3 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.