1037/2004

Given i Helsingfors den 3 december 2004

Lag om accis på vissa dryckesförpackningar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

För vissa dryckesförpackningar skall till staten betalas accis enligt denna lag.

Denna lag tillämpas inte på dryckesförpackningar som framställts av vätskekartong.

Denna lag tillämpas inte på dryckesförpackningar, om drycker som avses i den till lagen fogade accistabellen har producerats av en tillverkare som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra tillverkare i samma bransch och som under ett kalenderår till konsumtion överlåter dryckesförpackningar innehållande drycker till en mängd av högst 50 000 liter. Tillförlitlig utredning om tillverkarens oberoende ställning och produktionsmängder under ett kalenderår skall på uppmaning tillställas tullmyndigheten.

Denna lag tillämpas inte på produkter som är accisfria enligt 18, 18 a, 19, 20 och 21 § i lagen om påförande av accis (1469/1994) under de förutsättningar som anges i nämnda lagrum.

2 §
Behörig myndighet

Tullverket handhar påförandet av accisen och övervakningen därav i enlighet med lagen om påförande av accis.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) dryckesförpackning en detaljhandelsförpackning som innehåller i den till denna lag fogade accistabellen nämnd dryck, om förpackningen har en volym på högst fem liter; såsom detaljhandelsförpackning betraktas även motsvarande förpackning i samband med restaurangrörelse,

2) fungerande retursystem ett sådant pantbaserat system där en förpackare eller importör av drycker ensam eller på det sätt som avses i avfallslagen (1072/1993) eller i motsvarande lagstiftning i landskapet Åland har ombesörjt återanvändning eller återvinning av dryckesförpackningar så att förpackningen fylls på nytt eller används för råvaruåtervinning,

3) tillverkning tillverkning och förpackning av drycker.

En förpackning som fylls på just före försäljningen och vars innehåll är avsett att drickas omedelbart efter köpet anses inte utgöra en sådan dryckesförpackning som avses i denna lag.

4 §
Accisskyldighet

Accisskyldiga är i 10 § 1 mom. i lagen om påförande av accis avsedd auktoriserad lagerhållare, registrerad och oregistrerad näringsidkare samt skatterepresentant. I fråga om accisskyldighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i 10 § 2, 3 och 5 mom., 10 a §, 11 § 3 och 4 mom., 12 § och 18 § 2 mom. i lagen om påförande av accis samt i 5 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994).

5 §
Accisbelopp

Accisen är 51 cent per liter förpackad produkt.

6 §
Accisfrihet

Accisfria är

1) dryckesförpackningar, om förpackningen ingår i ett sådant fungerande retursystem som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten,

2) förpackningar innehållande drycker som en auktoriserad lagerhållare levererar för konsumtion någon annanstans inom Europeiska gemenskapen än i Finland,

3) förpackningar innehållande drycker om vilkas accisfrihet föreskrivs i 16 § 1―8 och 10 punkten i lagen om påförande av accis,

4) förpackningar innehållande drycker om vilkas accisfrihet föreskrivs i 8 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker,

5) förpackningar innehållande drycker om vilkas accisfrihet föreskrivs i 5 § 1 mom. 1―3 punkten och 3 mom. i lagen om läskedrycksaccis (1474/1994).

Kan en auktoriserad lagerhållare vid efterhandsgranskning inte lägga fram tillförlitlig utredning om en i 1 mom. 2 punkten avsedd accisfri leverans, skall för produkterna betalas accis enligt denna lag.

7 §
Anteckning i producentregistret

Den som i accisdeklaration enligt 22 § i lagen om påförande av accis anmäler att dryckesförpackningar ingår i ett i 3 § 1 mom. 2 punkten avsett fungerande retursystem skall visa att retursystemet för dryckesförpackningar har godkänts av Birkalands miljöcentral för anteckning i producentregistret på det sätt som anges i 50 b och 50 c § i avfallslagen eller att dryckesförpackningarna har godkänts för anteckning i motsvarande register enligt lagstiftningen i landskapet Åland. Miljömyndigheterna skall omedelbart underrätta Tullstyrelsen om ändringar i producentregistret. Om producentregisteruppgifter föranleder ändringar i beskattningen av en accisskyldig, tillämpas ändringarna vid påförandet av accis för följande kalendermånad efter tillställandet av uppgifterna.

8 §
Utväxling av upplysningar mellan myndigheter

Tullmyndigheterna har rätt att av myndigheter med ett i miljölagstiftningen föreskrivet övervakningsuppdrag i anknytning till dryckesförpackningar eller retursystem för dryckesförpackningar få uppgifter som behövs för påförandet av accis enligt denna lag och övervakningen därav.

Tullmyndigheterna kan utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt i lagen om påförande av accis lämna uppgifter och handlingar enligt denna lag till en i 1 mom. avsedd miljömyndighet.

9 §
Särskilda bestämmelser

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, skall i fråga om accisskyldigas tillstånd och säkerheter, skattefria lager, produkters accispliktighet, påförande av accis på produkter som införts från ett land utanför gemenskapen, tidpunkten för påförande av accis och accispliktiga mängder, påförande av accis på produkter som återsänts till skattefria lager, skyldighet att avge accisdeklaration samt påförande, betalning och debitering av accis, omhändertagande av accispliktiga produkter, förhandsavgörande, ändringssökande, lättnader och anstånd med betalningen, återbäring av accis, accisskyldigs bokföringsskyldighet samt granskning och skyldighet att lämna uppgifter, tystnadsplikt, straffbestämmelser samt även i övrigt i tillämpliga delar gälla vad som föreskrivs i lagen om påförande av accis eller med stöd av den.

De bestämmelser i lagen om påförande av accis som gäller överföring av accispliktiga produkter tillämpas på dryckesförpackningar som innehåller andra drycker än alkohol endast till den del bestämmelserna gäller överföring till en auktoriserad lagerhållares skattefria lager av sådana produkter som införts från ett land utanför Europeiska gemenskapen eller överföring av produkter mellan skattefria lager i Finland.

10 §
Tillämpning av avfallslagen på dryckesförpackningar

På dryckesförpackningar kan utan hinder av denna lag tillämpas vad som föreskrivs om dryckesförpackningar i avfallslagen och med stöd av den.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

12 §
Övergångsbestämmelser

Accisen påförs under tiden mellan den 1 januari 2005 och den 31 december 2007 till ett belopp om 8,5 cent per liter förpackad produkt, om förpackningen ingår i ett sådant i 3 § 1 mom. 2 punkten avsett fungerande retursystem där förpackningen används för råvaruåtervinning.

På dryckesförpackningar som innehåller andra drycker än de som nämns i den till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker fogade accistabellen eller som hör till produktgrupperna 4, 5, 9 och 12 i den till lagen om läskedrycksaccis fogade accistabellen tillämpas bestämmelserna i denna lag dock först från och med den 1 januari 2008.

Beslut som utfärdats av miljöministeriet med stöd av 7 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker och 4 § i lagen om läskedrycksaccis förblir i kraft tills Tullstyrelsen har tillställts sådana producentregisteruppgifter som avses i 7 § i denna lag. Om producentregisteruppgifter föranleder ändringar i beskattningen av en accisskyldig, tillämpas ändringarna vid påförandet av accis för följande kalendermånad efter tillställandet av uppgifterna.

Om en accisskyldig har ett i 8 § i lagen om påförande av accis avsett tillstånd att tillverka, förädla, lagerhålla eller ta emot sådana produkter som omfattas av lagen om läskedrycksaccis eller lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker, och om sådan säkerhet som avses i 9 § i lagen om påförande av accis har ställts för produkterna, är tillståndet och säkerheten i kraft tills vidare även i fråga om sådana dryckesförpackningar som avses i denna lag.

RP 149/2004
FiUB 23/2004
RSv 164/2004

Helsingfors den 3 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Bilaga

ACCISTABELL
Tulltariffposition Produktgrupp Produkt
2201 1 Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö
2202 2 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag för frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009
2203 3 Maltdrycker
2204 4 Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009
2205 5 Vermout och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen
2206 6 Andra jästa drycker t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd; blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
2208 7 Odenaturerad etylalkohol (etanol) med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.