1030/2004

Given i Helsingfors den 26 november 2004

Lag om ändring av 6 kap. i arbetsavtalslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 6 kap. i arbetsavtalslagen av den 26 januari 2001 (55/2001) en ny 1 a § som följer:

6 kap.

Allmänna bestämmelser om upphävande av arbetsavtal

1 a §
Avgångsålder

En arbetstagares anställningsförhållande upphör utan uppsägning och uppsägningstid vid utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 68 år, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om förlängning av anställningsförhållandet.

Arbetsgivaren och arbetstagaren får utan hinder av 1 kap. 3 § 2 mom. avtala om att anställningsförhållandet förlängs för viss tid.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 185/2004
AjUB 13/2004
RSv 149/2004

Helsingfors den 26 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.