1023/2004

Given i Helsingfors den 26 november 2004

Lag om ändring av 24 och 42 b § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 24 § och 42 b § 1 mom., sådana de lyder i lag 724/2001, som följer:

24 §

Full folkpension är 5 795,76 euro om året i första och 5 558,04 euro om året i andra kommungruppen.

Är pensionstagaren gift, är folkpensionens fulla belopp 5 109,12 euro om året i första och 4 906,68 euro om året i andra kommungruppen.

42 b §

Får en folkpensionstagare vård som avses i 42 a §, betalas av folkpensionen, för den tid vården varar över tre månader, inte den del som hos en folkpensionstagare i den första kommungruppen överstiger 254,31 euro och i den andra kommungruppen 234,35 euro i månaden samt hos en gift folkpensionstagare i den första kommungruppen 229,70 euro och i den andra kommungruppen 212,64 euro i månaden. Om folkpensionen enligt 25 a § har skjutits upp eller tidigarelagts, höjs nämnda belopp med uppskovsprocenten eller minskas de med tidigareläggningsprocenten.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005.

När denna lag träder i kraft ändras utan ansökan folkpensionen för en person som får folkpension så att den överensstämmer med denna lag. På begäran ges ett beslut om att folkpensionen har ändrats.

Om pension enligt 26 § 1 mom. 1 punkten i folkpensionslagen har börjat betalas ut till en person före den 1 januari 2005 eller ett pensionsfall som relaterar till invalid-, arbetslöshets- eller familjepension inträffar 2005, beaktas dessa pensioner som inkomst med stöd av de bestämmelser i folkpensionslagen som gäller före den 1 januari 2005, i sådana fall då folkpensionen börjar utbetalas eller justeras efter att denna lag trätt i kraft. Samma förfarande gäller när någon beviljas ålderspension utifrån ett invalidpensionsrelaterat eller arbetspensionsrelaterat pensionsfall som inträffar 2005.

Om ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare (395/1961) eller motsvarande lagar börjar betalas ut till en person den 1 januari 2005 eller därefter och personen har fyllt 63 år före den 1 januari 2005, beaktas som inkomst den arbetspension som intjänats före den 31 december 2004.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som betalades ut i januari 2001 har räknats ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 176/2004
ShUB 23/2004
RSv 147/2004

Helsingfors den 26 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.