1007/2004

Given i Helsingfors den 26 november 2004

Lag om ändring av 25 och 26 § i lagen om sammankomster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 april 1999 om sammankomster (530/1999) 26 § samt

fogas till 25 § ett nytt 3 mom. som följer:

25 §
Straffbestämmelser i strafflagen

Bestämmelser om straff för olaglig maskering finns i 17 kap. 13 a § i strafflagen.

26 §
Sammankomstförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) försummar sin anmälningsskyldighet enligt 7 § 1 mom. eller 14 § 1 mom. och därigenom orsakar avsevärd fara för allmän ordning och säkerhet,

2) ordnar en offentlig tillställning i strid med förbud som polisen har meddelat med stöd av 15 §,

3) väsentligt bryter mot föreskrifter som polisen har meddelat med stöd av 10, 16 eller 20 §,

4) väsentligt försummar arrangörens eller ordförandens skyldigheter enligt 17 §, 21 § 1 mom. eller 22 §, eller

5) bryter mot förbudet i 23 § 1 mom. eller förbud som meddelats med stöd av 3 mom.,

skall, om inte strängare straff föreskrivs någon annanstans i lag, för sammankomstförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2004.

RP 81/2004
LaUB 8/2004
RSv 150/2004

Helsingfors den 26 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.