990/2004

Given i Helsingfors den 19 november 2004

Lag om ändring av patentlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i patentlagen av den 15 december 1967 (550/1967) 32 §, sådan den lyder i lag 387/1985, samt

ändras 31 § och 33 § 1 mom., sådana de lyder i sistnämnda lag, som följer:

31 §

Om sökanden vill fullfölja en internationell ansökan i fråga om Finland, skall han inom 31 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioritet begärs, till patentmyndigheten inge en översättning av den internationella patentansökningen till finska eller svenska i den omfattning som bestäms genom förordning av statsrådet eller, om ansökningen är avfattad på finska eller svenska, en kopia av ansökningen. Sökanden skall inom samma tid betala fastställd avgift till patentmyndigheten.

Om sökanden har betalt en fastställd avgift enligt 1 mom., kan han inge den översättning eller kopia som krävs inom en ytterligare frist om två månader, förutsatt att en fastställd tilläggsavgift betalas inom den senare fristen.

Iakttar inte sökanden bestämmelserna i denna paragraf, skall ansökningen anses återkallad såvitt avser Finland.

33 §

Om en internationell ansökan har fullföljts enligt 31 §, gäller i fråga om ansökningen och dess handläggning bestämmelserna i 2 kap., om inte annat bestäms i denna paragraf eller i 34―37 §. Ansökningen kan endast på framställning av sökanden upptas till prövning före utgången av den frist som föreskrivs i 31 § 1 mom.Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

De ändrade bestämmelser i artikel 22.1 i konventionen om patentsamarbete (FördrS 58/1980) som antogs i Genève den 3 oktober 2001 och som hör till området för lagstiftningen sätts genom denna lag i kraft så som Finland har förbundit sig till dem.

Lagen tillämpas också på fullföljda internationella patentansökningar vars tidsfrist om 20 månader, som räknas från prioritetsdagen, går ut den dag lagen träder i kraft eller därefter, och för vars del sökanden ännu inte har ansökt om fullföljande av internationell patentansökan i Finland.

RP 139/2004
EkUB 16/2004
RSv 131/2004

Helsingfors den 19 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.