987/2004

Given i Helsingfors den 18 november 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

upphävs i statsrådets beslut av den 23 oktober 1997 om förpackningar och förpackningsavfall (962/1997) 2 § 2 mom., sådant det lyder i statsrådets beslut 1025/2000, 3 § 1 mom. 13 punkten, 5 § 2 mom., 6 §, 7 §, 9 § 1 mom., 10 § och 11 §,

ändras i 3 § 1 mom. 3 punkten, 16 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda beslut 1025/2000, och 17–19 §

fogas till 3 § ett nytt 3 mom. som följer:

3 §
Definitioner

I detta beslut avses med


3) förpackare sådana producenter som avses i 18 b § 1 mom. 3 punkten i avfallslagen (1072/1993) och som enligt nämnda punkt anses vara de som yrkesmässigt förpackar produkter eller som yrkesmässigt importerar förpackade produkter,


Vad som i denna förordning föreskrivs om förpackare gäller på motsvarande sätt producentsammanslutningar som avses i 18 g § i avfallslagen, dock inte 13–15 §. Producentsammanslutningarna kan ålägga ett bolag som de bildat eller någon annan sammanslutning som har rättshandlingsförmåga att sköta i avfallslagen och denna förordning avsedda uppgifter.

16 §
Uppföljningsuppgifter

Förpackare skall årligen före utgången av september meddela Birkalands miljöcentral uppgifterna angående det föregående året på det sätt som bestäms i kommissionens beslut 97/138/EG om fastställande av tabellformat för databassystemet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, om inte uppgifterna har meddelats till en sådan i 18 § 2 mom. avsedd sammanslutning vars skyldighet är att meddela uppgifterna vidare till Birkalands miljöcentral.

Kommunen och de som utför avfallstransport enligt avtal och under föregående år själva har återvunnit en mängd förpackningsavfall som överstiger 100 ton, skall på motsvarande sätt meddela mängden och arten av det förpackningsavfall de återvinner till Birkalands miljöcentral.

Birkalands miljöcentral sammanställer de uppföljningsuppgifter som tillställts centralen och sänder dem vidare till kommissionen inom 18 månader efter utgången av det kalenderår i fråga om vilket uppgifterna insamlats. När en sådan berättelse som avses i 19 § inlämnas, ges uppföljningsuppgifterna samtidigt.

17 §
Rådgivning, information och upplysning

I den rådgivning som avses i 68 § 2 mom. i avfallslagen skall säkerställas att alla de som använder förpackningarna och i synnerhet konsumenterna får nödvändig information om

1) de retur-, insamlings- och återvinningssystem som finns att tillgå,

2) de rättigheter och skyldigheter som hänför sig till återanvändning av förpackningar samt återvinning och materialåtervinning av förpackningsavfall,

3) de märkningar som används på förpackningarna.

18 §
Anmälan till producentregistret

Den anmälan enligt 50 b § 1 mom. i avfallslagen som varje förpackare skall göra för anteckning i producentregistret skall innehålla följande:

1) förpackarens namn eller firma,

2) kontakt- och adressuppgifter,

3) kontaktpersonens namn och ställning,

4) företags- och organisationsnummer,

5) en utredning om de förpackningar som förpackaren släppt ut på marknaden, i ton och enligt förpackningsmaterial samt omsättningen,

6) uppgifter om av förpackaren ordnad återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning samt övrig avfallshantering, såsom mottagningsplatser, insamling och transport samt en bedömning av arten och mängden av det förpackningsavfall som omfattas av avfallshanteringen,

7) en utredning om avtal som hänför sig till ovan i 6 punkten avsedd återanvändning, återvinning och anordnandet av annan avfallshantering.

Den anmälan enligt 50 b § 1 mom. i avfallslagen som varje producentsammanslutning skall göra för godkännande för anteckning i producentregistret skall innehålla följande:

1) producentsammanslutningens namn eller firma,

2) kontakt- och adressuppgifter,

3) kontaktpersonens namn och ställning,

4) företags- och organisationsnummer,

5) en utredning om de förpackare som producentsammanslutningen företräder, varje förpackares namn, företags- och organisationsnummer samt det datum då förpackaren har anslutit sig till producentsammanslutningen,

6) en utredning om mängden förpackningar som till producentsammanslutningen hörande förpackare släppt ut på marknaden, i ton och enligt förpackningsmaterial, samt en bedömning av deras gemensamma marknadsandel,

7) bolagsordning eller annan motsvarande handling, om verksamheten förutsätter det,

8) producentsammanslutningens stadgar och vid behov annan utredning varav framgår hur förpliktelserna har fördelats mellan förpackarna och hur en ny förpackare kan avtala med producentsammanslutningen om skötseln av producentansvaret,

9) uppgifter om av producentsammanslutningen ordnad återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning samt övrig avfallshantering, såsom mottagningsplatser, insamling och transport samt en bedömning av arten och mängden av de förpackningar som omfattas av avfallshanteringen,

10) en utredning om avtal som hänför sig till ordnandet av återanvändning, återvinning och annan avfallshantering samt avtalsparternas miljötillstånd samt eventuella system för kvalitets- och miljöledning,

11) en utredning om producentsammanslutningens soliditet eller om annan garanti som avses i 50 c § 2 mom. 3 punkten i avfallslagen.

Varje förpackare och producentsammanslutning skall utan dröjsmål meddela Birkalands miljöcentral om namn, firma eller kontaktuppgifter ändras eller om det sker väsentliga förändringar i de avfallshanteringssystem och avtalsarrangemang som avses i 1 mom. 6 och 7 punkten och 2 mom. 9 och 10 punkten. Varje producentsammanslutning skall dessutom utan dröjsmål till Birkalands miljöcentral anmäla ändringar i de stadgar och anslutningsvillkor som avses i 2 mom. 8 punkten samt de i 2 mom. 5 punkten avsedda uppgifterna om förpackare som har anslutit sig till eller utträtt ur producentsammanslutningen.

19 §
Utarbetande av berättelse

Birkalands miljöcentral skall vart tredje år utarbeta en berättelse om verkställigheten av avfallslagen och denna förordning i Finland i enlighet med artikel 5 i rådets direktiv 91/692/EEG om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2004.

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG (31994L0062); EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 10

Helsingfors den 18 november 2004

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Miljöråd
Olli Pahkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.