985/2004

Given i Helsingfors den 19 november 2004

Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 20 december 1996 om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 6 § 4 mom.,

ändras 4 § 2 och 3 mom., 9 § 1 och 3 mom. och 10 §, av dem 4 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 562/2000 och 10 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder i lag 1291/1999, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till 9 § ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., och till lagen en ny 6 a § som följer:

3 §
Val av vårdform

Situationer där barnet inte vistas i Finland men där man för barnets del, med stöd av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen, har rätt till vårdpenning och vårdtillägg enligt stödet för hemvård av barn i enlighet med denna lag jämställs med den situationen att barnet faktiskt är bosatt i Finland.


4 §
Vårdpenning

Vårdpenning enligt stödet för hemvård av barn är 294,28 euro för ett barn under tre år i familjen och 84,09 euro för varje följande barn under tre år samt 50,46 euro per kalendermånad för varje annat barn.

Vårdpenningen enligt stödet för privat vård av barn är 137,33 euro per kalendermånad för varje barn i familjen. Vårdpenningen betalas på det villkor att föräldrarna eller andra vårdnadshavare inte i fråga om något barn utnyttjar sin rätt till stöd för hemvård av barn.


6 a §
Justering av vårdtillägg

Vårdtillägget justeras när det gått ett år sedan vårdtillägget började betalas ut eller senast justerades (årlig justering).

Utöver vad som bestäms i 1 mom. skall vårdtillägget justeras

1) om familjens inkomster, som påverkar vårdtillägget, har stigit med minst 10 procent,

2) om familjens inkomster, som påverkar vårdtillägget, har sjunkit och en tillförlitlig utredning över detta har lagts fram,

3) om antalet familjemedlemmar ändras, eller

4) om vårdtillägget i övrigt behöver justeras.

Vårdtillägget höjs retroaktivt för högst sex månader från det att förändringen av inkomsterna har meddelats.

9 §
Finansiering

Kommunen betalar ersättning till Folkpensionsanstalten för de kostnader som föranleds av stöd som har betalts enligt denna lag, med undantag av kostnader för stöd som betalats enligt 3 § 2 mom., för vilka staten betalar ersättning till Folkpensionsanstalten.


Den ersättning för kostnaderna som staten skall betala enligt 1 mom. bestäms varje månad på grundval av de stöd som skall betalas till dem som är berättigade till stöd enligt 3 § 2 mom.

Från ersättningen för kostnaderna skall dras av skillnaden mellan de kostnader som kommunen eller staten tidigare har ersatt och det utbetalda stödet samt återkrävt stöd.

10 §
Betalning av förskott

Folkpensionsanstalten skall senast den 15 varje månad meddela kommunen och, när det gäller de förmåner som betalas med stöd av 9 § 3 mom., staten det sammanlagda beloppet av stöd som under månaden betalas till dem som får stöd.

Kommunen eller på motsvarande sätt staten skall på grundval av det meddelande som nämns i 1 mom. senast den 20 i samma månad till Folkpensionsanstalten så som anstalten bestämmer i förskott betala det belopp som anges i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 162/2004
ShUB 22/2004
RSv 137/2004

Helsingfors den 19 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.