983/2004

Given i Helsingfors den 19 november 2004

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 12 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) 5 § 4 punkten, 6 § 1 mom. 4 punkten och 23 § 5 mom.,

av dem 23 § 5 mom. sådant det lyder i lag 1285/2002,

ändras temporärt 1 § 2 mom., 2 § 1 mom., 9 § 1 mom., 11 §, 18 § 2 mom. och 22 § 1 mom.,

av dem 9 § 1 mom. och 11 § sådana de lyder i nämnda lag 1285/2002 samt 22 § 1 mom. sådant det lyder i lag 718/1999, samt

fogas temporärt till lagen ett nytt 2 a kap. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Åtgärder som avses i 1 mom. är

1) tryggande av virkesproduktionens uthållighet,

2) tillvaratagande och flisning av energivirke,

3) upprätthållande av skogarnas biologiska mångfald,

4) projekt för vård av skogsnaturen,

5) övriga främjande åtgärder som stöder sådan verksamhet som avses i 1―4 punkten.

2 §
Finansieringsmottagare

Finansiering kan på ansökan beviljas enskilda markägare. För åtgärder som avses i 1 § 2 mom. 2 punkten kan finansiering på ansökan beviljas förutom enskilda markägare även värmeföretagare, flisningsentreprenörer, skogsvårdsföreningar som organiserar tillvaratagande av energivirke och förmedlar flis samt andra organisationer eller yrkesutövare med tillräcklig yrkeskunskap i skogsfrågor. För åtgärder som avses i 1 § 2 mom. 5 punkten kan finansiering på ansökan beviljas också andra sökande än enskilda markägare, om de åtgärder som finansieras främjar en hållbar skötsel och användning av enskilda skogar. För åtgärder som avses i 1 § 2 mom. 4 punkten kan medel användas utan ansökan genom beslut av skogscentralen.


9 §
Finansieringsbelopp och finansierings- grunder

För bestämmande av storleken på stödet för verkställighetskostnader indelas landet i zoner. Stödets maximibelopp är 70 procent av de faktiska kostnaderna eller av de motsvarande genomsnittliga kostnader som årligen fastställs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.


11 §
Finansiering av sysselsättningsarbeten

För sådan vård av ungskog som utförs av arbetslös arbetskraft kan stöd beviljas till högst 80 procent av verkställighetskostnaderna. Bestämmelser om användning av arbetslös arbetskraft för vård av ungskog (sysselsättningsarbete) utfärdas genom förordning av arbetsministeriet.

18 §
Förlust av nyttan

Om sådan ekonomisk fördel som avses i 1 mom. går förlorad till följd av åtgärder enligt 1 § 2 mom. 3 eller 4 punkten eller inskränkningar i användningen eller åtgärdsförbud som på grundval av olika lagar gäller området eller vägen, kan skogscentralen på ansökan besluta att vård- och underhållsskyldigheten för området eller skogsvägen upphör och, om den förlorade nyttan inte har ersatts i övrigt, att vidare åtgärder för indrivning av lånet inte skall vidtas.

2 a kap.

Tillvaratagande och flisning av energivirke

18 a §
Tillvaratagande av energivirke

Stöd kan beviljas för hopsamling och skogstransport av virke som överlåts för energibruk och som tas ur plantbestånd, ungskog och grövre gallringsskog, ur skogsförnyelseobjekt enligt 6 § 1 mom. 1 punkten samt från skogsvägsstråk och dikningslinjer. Dessutom kan stöd beviljas för hopsamling och skogstransport av virke som överlåts för energibruk, när hopsamlingen och transporten sker i anslutning till vården av landskapsvårdsområden som har inrättats med stöd av 33 § i naturvårdslagen eller vården av kulturlandskapet på de landskapsområden av nationellt värde som avses i statsrådets principbeslut.

Stöd kan beviljas för åtgärder som avses i 1 mom. oberoende av om finansiering för samma objekt med stöd av denna lag har beviljats för vård av ungskog, skogsförnyelse, byggande av skogsväg eller iståndsättningsdikning. Med undantag från vad som bestäms i 1 mom. beviljas stöd dock inte om energivirket tillvaratas från torr momark eller mineraljord som är näringsfattigare än momark eller från torvmark med motsvarande näringsvärde.

Stöd kan beviljas förutsatt att

1) sökanden har avgivit en sådan verkställighetsutredning om tillvaratagandet av energivirket som avses i 3 §,

2) sökanden har förbundit sig att inom två år från utbetalningen av stödet överlåta ett virkesparti för energibruk,

3) det överlåtna virkespartiet omfattar minst 20 kubikmeter fast mått, samt att

4) sökanden inom två månader efter överlåtelsen av energivirket ger skogscentralen en utredning om överlåtelsen.

Bestämmelser om mätningen av energivirkets volym och om utredning om att virket har överlåtits för energibruk utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

18 b §
Flisning av energivirke

Stöd kan beviljas för flisning av energivirke för vars tillvaratagande har beviljats finansiering i enlighet med denna lag. Vidare kan stöd beviljas när det energivirke som skall flisas har fällts i samband med sådan vård av ungskog som har finansierats i enlighet med denna lag. Stöd beviljas dock inte om energivirket har tillvaratagits från torr momark eller mineraljord som är näringsfattigare än momark eller från torvmark med motsvarande näringsvärde.

För att stöd skall beviljas förutsätts att sökanden kan visa att det virke som flisas kommer från ett objekt som avses i 1 mom. Dessutom förutsätts att sökanden beträffande flisningen har avgivit en verkställighetsutredning som avses i 3 §.

Närmare bestämmelser om utredningar som avses i 2 mom. utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

18 c §
Beloppet av stöd för tillvaratagande och flisning

Det stöd som beviljas för tillvaratagande av energivirke bestäms på basis av den överlåtna kubikmetermängden virke enligt fast mått och kan vara olika för olika zoner. När energivirke tas till vara genom sysselsättningsarbete kan stödet betalas till förhöjt belopp.

Stödet för flisning av energivirke bestäms enligt kubikmetermängden flis enligt löst mått.

Bestämmelser om stödbelopp för tillvaratagande och flisning av energivirke utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs även om regional differentiering av stödet på grunder som motsvarar den regionala differentieringen enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av 9 § 3 mom.

22 §
Åtgärder som kan finansieras

I fråga om de övriga främjande åtgärder som avses i 1 § 2 mom. 5 punkten kan finansiering beviljas för

1) utarbetande av verkställighetsutredningar enligt 3 §,

2) bekämpning av rotticka,

3) rättande av oförutsedda fel,

4) ersättande av skador,

5) försöks- och utredningsverksamhet som främjar en hållbar skötsel och användning av enskilda skogar.Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

Denna lag tillämpas på ansökningar om stöd för tillvaratagande och flisning av energivirke, när virket har tillvaratagits efter att denna lag har trätt i kraft. Om energivirket helt eller delvis har tagits till vara innan denna lag trädde i kraft, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Bestämmelserna i 1 § 2 mom., 2 § 1 mom., 9 § 1 mom., 11 §, 18 § 2 mom., 2 a kap. och 22 § 1 mom. gäller till och med den 31 december 2005.

RP 174/2004
JsUB 8/2004
RSv 138/2004

Helsingfors den 19 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.