971/2004

Given i Helsingfors den 12 november 2004

Lag om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med tjänsterna för utveckling av små och medelstora företags kunnande är att främja företagsamhet och dessa företags verksamhet samt att förbättra företagens verksamhetsbetingelser.

2 §
Tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande

Med tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande avses företagarutbildning, produktifierade sakkunnigtjänster, regionala projekt för utveckling av näringarna samt rådgivnings-, utbildnings-, konsulterings- och andra utvecklingstjänster som ordnas för små och medelstora företag på uppdrag av handels- och industriministeriet samt arbetskrafts- och näringscentralerna.

3 §
Finansieringsandelar för dem som deltar i tjänsterna för utveckling av små och medelstora företags kunnande

För de tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande som grundar sig på ett uppdrag av handels- och industriministeriet eller en arbetskrafts- och näringscentral och som finansieras med ett anslag som i statsbudgeten anvisats för detta ändamål tas det ut en avgift som årligen fastställs i statsbudgeten.

4 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Genom denna lag upphävs handels- och industriministeriets förordning av den 11 januari 2001 om prissättningen av handels- och industriministeriets samt TE-centralernas avgiftsbelagda utvecklingstjänster (16/2001).

RP 155/2004
EkUB 17/2004
RSv 133/2004

Helsingfors den 12 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.