960/2004

Given i Helsingfors den 10 november 2004

Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakningen av användningen av kärnenergi

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992):

1 §

För handels- och industriministeriets prestationer enligt kärnenergilagen (990/1987) för övervakning av användningen av kärnenergi tas avgifter ut till staten i enlighet med denna förordning.

2 §

Offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är:

1) handels- och industriministeriets tillståndsbeslut enligt kärnenergilagen och behandlingen av ansökningar om tillstånd,

2) beslut om förhandsbesked som nämns i 8 § 2 mom. kärnenergilagen,

3) beslut om överföring av ombesörjningsskyldighet,

4) beslut om att ombesörjningsskyldighet upphör,

5) beslut om obligatoriskt samarbete vid avfallshantering, samt

6) annan övervakningsverksamhet än de beslut som nämns i punkterna 1–5 gällande övervakningen av kärnavfallshantering och reservering av medel för kostnader för kärnavfallshanteringen.

3 §

För de prestationer som nämns i 2 § tas avgifter ut enligt en prislista som finns som bilaga.

Vid ansökan om en sådan ändring av tillståndsvillkoren som avses i 25 § 2 mom. kärnenergilagen tas tre fjärdedelar ut av den avgift som nämns i prislistan.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2004 och gäller till och med den 30 juni 2005.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som anhängiggörs sedan förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 10 november 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Äldre regeringssekreterare
Minna Hyttinen

Bilaga

Prislista
Beslut eller prestation Avgift i euro
1. Tillstånd att använda kärnenergi
1.1. Tillstånd till utförsel 440,-
1.2. Tillstånd till införsel 440,-
1.3. Tillstånd att ingå och fullgöra ett privaträttsligt avtal 440,-
1.4. Tillstånd att temporärt använda kärnanläggning i transportmedel på finskt område 8 410,-
2. Förhandsbesked som avses i 8 § 2 mom. kärnenergilagen om huruvida tillstånd skall sökas för verksamheten 250,-
3. Beslut om att en tillståndsansökan inte tas upp till prövning 250,-
4. Kärnavfallshantering
4.1. Årlig övervakningsavgift för kärnavfallshantering
4.1.1. Avfallshanteringsskyldiga, vilkas ombesörjningsskyldighet omfattar nedläggning av en kärnanläggning med stor allmän betydelse 6 220,-
4.1.2. Övriga avfallshanteringsskyldiga 1 350,-
4.2. Beslut om överföring av ombesörjningsskyldighet 6 060,-
4.3. Beslut om att ombesörjningsskyldighet upphör 6 060,-
5. Reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering
5.1. Årlig övervakningsavgift för reserveringsskyldighet
5.1.1. Avfallshanteringsskyldiga, vilkas ombesörjningsskyldighet omfattar nedläggning av en kärnanläggning med stor allmän betydelse 6 220,-
5.1.2. Övriga avfallshanteringsskyldiga 1 350,-

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.