954/2004

Given i Helsingfors den 9 november 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2004

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994)

upphävt jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2004 (920/2004) som givits den 21 oktober 2004 och beslutat:

1 §
Riktat foderfiske i Bottniska viken

Fiskefartyg under finsk flagg eller fiskefartyg registrerade i Finland får inte bedriva riktat foderfiske efter strömming och vassbuk med trålfiskeredskap på norra Östersjön och i Bottniska viken norr om 59°30'N latitud (ICES delområde 29N-31) under tidsperioden 12.11–31.12 varje vecka från fredag kl. 12.00 till följande söndag kl. 6.00.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med riktat foderfiske efter strömming och vassbuk trålfiske

1) som bedrivs med trålfiskeredskap med under 32 millimeters maskstorlek,

2) där den strömmings- och vassbuksfångst som fåtts under en oavbruten fångstfärd i sin helhet inte sorteras senast i hamnen, eller av särskilda skäl som arbetskrafts- och näringscentralen godtagit i en förädlingsanläggning för livsmedel, i storleksklasser enligt fastställda bestämmelser, eller

3) där den till livsmedel sorterade strömmings- och vassbuksfångstens del i fartyget och hamnen inte förvaras och behandlas enligt de bestämmelser som utfärdats om fisk avsedd till livsmedel.

Med avvikelse från 1 mom. anses en sådan strömmings- och vassbuksfångst som lossas i en hamn utanför Europeiska unionen inte vara riktat foderfiske om fisken används till livsmedel.

Med avvikelse från 1 mom. 1 punkten tillämpas inte bestämmelsen om maskstorlek i Bottenviken norr om 63°30'N latitud (ICES delområdet 31).

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 12 november 2004 och är i kraft till den 31 december 2004.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk år 2004 (920/2004) som givits den 21 oktober 2004.

Helsingfors den 9 november 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Fiskeriöverinspektör
Harry Kaasinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.