950/2004

Given i Helsingfors den 4 november 2004

Statsrådets förordning om regionala miljöcentraler

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på fördragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § i lagen av den 24 januari 1995 om miljöförvaltningen (55/1995), sådan den lyder i lag 931/2004:

1 §
Verksamhetsenheter

En regional miljöcentral är organiserad i verksamhetsenheter om vars uppläggning och uppgifter föreskrivs närmare i arbetsordningen.

2 §
Ledning och personal

Förutom direktören finns vid en regional miljöcentral dessutom annan personal i tjänsteförhållande och i arbetsavtalsförhållande.

Chef för en verksamhetsenhet som är direkt underställd direktören är en person som direktören har förordnat till uppgiften.

3 §
Direktörens uppgifter

Direktören leder och utvecklar verksamheten vid den regionala miljöcentralen och svarar för att verksamheten är resultatbringande och målen nås.

Direktören avgör ärenden som gäller

1) riktlinjerna för den regionala miljöcentralens verksamhet och andra därmed jämförbara betydande ärenden,

2) verksamhets- och ekonomiplanen och budgetförslaget,

3) resultatmålen och resultatstyrningen vid den regionala miljöcentralen,

4) verksamhetsberättelsen,

5) den interna revisionen,

6) andra frågor som är vittomfattande och betydande för den regionala miljöcentralen.

4 §
Handläggningen av miljötillståndsärenden

Miljötillståndsärenden handläggs och avgörs vid en separat enhet, som inte får ha uppgifter som står i strid med miljötillståndsärendena. I miljötillståndsärenden får beslutanderätten inte föras över från enhetens tjänstemän till chefen för miljöcentralen, inte heller till någon annan tjänsteman utanför enheten.

5 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkoren är

1) för direktören högre högskoleexamen, förtrogenhet med den regionala miljöcentralens verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap och

2) för chefen för en verksamhetsenhet som är direkt underställd direktören högskoleexamen, förtrogenhet med verksamhetsenhetens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga.

6 §
Besättande av tjänster och anställning av annan personal

Direktören utnämns av statsrådet. Före föredragningen skall jord- och skogsbruksministeriets utlåtande inhämtas.

Annan personal utnämns eller anställs av direktören, om inte annat föreskrivs i arbetsordningen.

7 §
Vikariat

Vid förhinder för direktören för en miljöcentral tjänstgör en av honom eller henne förordnad tjänsteman vid miljöcentralen som direktörens ställföreträdare. I arbetsordningen föreskrivs om andra vikariat.

8 §
Regionala planer och program

Miljöcentralerna deltar i områdesutvecklingen och i beredningen och genomförandet av de planer och program som genomförs med stöd från Europeiska gemenskapens strukturfonder.

9 §
Företrädande av staten

Direktören för en miljöcentral eller en av honom eller henne befullmäktigad person har rätt att i ärenden som ankommer på miljöcentralen bevaka statens rätt och fördel vid domstolar, andra myndigheter samt förrättningar och att föra statens talan.

Om ett ärende hör till en miljöcentrals ansvarsområde i väsentlig omfattning sträcker sig till två eller flera miljöcentralers verksamhetsområden, avgör mninisteriet vid behov vilken miljöcentral som skall föra statens talan.

En miljöcentral kan på statens vägnar vara sökande vid ett miljötillståndsverk, om de kostnader som staten åsamkas av projektet är obetydliga, eller om miljöcentralen av ministeriet har berättigats att vara sökande.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2004.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 24 januari 1995 om regionala miljöcentraler (57/1995) jämte ändringar.

En vid miljöcentralen anställd person som vid denna förordnings ikraftträdande är behörig för sin uppgift bibehåller sin behörighet för uppgiften eller för en motsvarande uppgift vid miljöcentralen också efter ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställandet av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 november 2004

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Regeringsrådet
Taru Hallberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.