943/2004

Given i Helsingfors den 28 oktober 2004

Handels- och industriministeriets förordning om saft och vissa liknande produkter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § i livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om sammansättningen av och anteckningarna på förpackningar till frukt- och grönsakssafter samt vissa liknande produkter.

Denna förordning tillämpas inte på produkter som omfattas av handels- och industriministeriets förordning om fruktjuice och vissa liknande produkter (473/2003).

Kraven på sammansättning tillämpas inte på produkter som tillverkas och/eller saluförs lagligen i en av Europeiska unionens övriga medlemsstater eller Turkiet, eller som tillverkas lagligen i en Efta-stat som har undertecknat EES-avtalet.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) frukt samtliga frukter och bär;

2) fruktjuice fruktjuice enligt definitionen i bilaga 1 till handels- och industriministeriets förordning om fruktjuice och vissa liknande produkter (473/2003);

3) grönsaksjuice en jäsbar men ojäst produkt i flytande form som erhålls ur en blandning av friska och mogna, färska eller kylda grönsaker, antingen en enda sort eller en blandning av flera sorter, som har den karakteristiska färg, arom och smak som kännetecknar saften hos den grönsak eller de grönsaker den kommer ifrån. De aromer som avskiljts under framställningsprocessen får återställas till samma juice;

4) grönsaksjuice som framställts av koncentrat en produkt som framställts av grönsaksjuice i koncentrerad form genom att tillföra den mängd vatten som avlägsnats samt de aromer som avskiljts vid framställningen av koncentratet i fråga eller koncentrerad grönsaksjuice av samma sorts grönsaker. Den produkt som erhålls på detta sätt bör ha organoleptiska och analytiska egenskaper som åtminstone motsvarar egenskaperna hos den normala juicetyp som erhålls ur grönsaker av samma slag;

5) naturjuice fruktjuice eller grönsaksjuice som inte har värmebehandlats och som inte tillsats vatten eller andra ingredienser;

6) saft en flytande produkt som är avsedd att användas som sådan eller utspädd, som har framställts av fruktjuice eller grönsaksjuice genom att tillsätta vatten, socker och andra ingredienser och som i outspädd form har en juicehalt av minst 35 viktprocent men som inte uppfyller kriterierna för nektar enligt bilaga 1 till handels- och industriministeriets förordning om fruktjuice och vissa liknande produkter (473/2003); samt med

7) socker samtliga mono- och disackarider som ingår i livsmedlet.

3 §
Krav på sammansättning

Vitaminer och mineraler får tillsättas i grönsaksjuice och saft så som det bestäms särskilt.

På användning av tillsatsämnen tillämpas vad som särskilt bestäms om tillsatsämnen för livsmedel. Samma krav som tillämpas på fruktjuice gäller också grönsaksjuice.

4 §
Förpackningspåskrifter

Utöver vad som bestäms någon annanstans om förpackningspåskrifter för livsmedel, skall på förpackningarna till produkter som omfattas av denna förordning finnas följande påskrifter:

1) juicehalten i saft;

2) utspädningsanvisning och ordet "koncentrat" om saften är avsedd att användas utspädd;

3) de frukt- eller grönsakssorter som har använts i framställningen av grönsaksjuice, naturjuice och saft i anslutning till produktnamnet. Om produkten har framställts av tre eller fler frukt- eller grönsakssorter, kan uppgiften ersättas med orden "blandad frukt" eller "blandade grönsaker" eller med liknande uttryck eller genom att ange antalet använda frukt- eller grönsakssorter;

4) ordet "sötad" eller orden "med tillsatts av socker" i anslutning till produktnamnet för sådana grönsaksjuicer som har sötats genom att tillsätta socker som avses i 2 § 7 punkten samt en uppgift om den maximala kvantitet socker som tillsatts, beräknad som torrsubstans och uttryckt i gram per liter;

5) orden "framställd av koncentrat" eller "framställd delvis av koncentrat" i fråga om bladningar av grönsaksjuice och koncentrerad grönsaksjuice. Uppgiften skall finnas i anslutning till produktnamnet eller befinna sig i samma synfält som produktnamnet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2004.

Saluföring av produkter som inte uppfyller kraven i denna förordning är förbjuden från den 1 juni 2005. Produkter som har framställts och förpackats före nämnda datum får dock säljas ut under förutsättning att de uppfyller kraven i de bestämmelser som gällde innan förordningen trätt i kraft.

Anmält enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG

Helsingfors den 28 oktober 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.