938/2004

Given i Helsingfors den 29 oktober 2004

Lag om ändring av lönegarantilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lönegarantilagen av den 27 november 1998 (866/1998) rubriken för 4 §, 12 §, rubriken för 14 §, 14 § 1 mom., 15 § 1 mom., 17 §, 26 § 1 och 2 mom., 28 § 2 mom. och 29 §, av dem rubriken för 4 § sådan den lyder i lag 78/2001 och 26 § 2 mom. sådant det lyder i lag 138/2003, samt

fogas till 4 §, sådan den lyder i nämnda lag 78/2001, ett nytt 2 mom., till lagen en ny 14 a §, till 15 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till 26 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 138/2003, ett nytt 4 mom. som följer:

4 §
Fordran som betalas enligt lönegarantin

Lönegarantifordringar betalas minskade med arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.

12 §
Hörande

Innan ett ärende avgörs skall arbetsgivaren och arbetstagaren beredas tillfälle att bli hörda på det sätt som bestäms i 34 § i förvaltningslagen (434/2003). För att en bolagsman i ett öppet bolag, en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag samt någon annan som är ansvarig för betalningen av fordringarna skall bli återbetalningsskyldig på det sätt som avses i 17 § förutsätts att också denne har getts tillfälle att bli hörd med anledning av ansökan.

För hörande skall parten för avgivande av utlåtande eller förklaring reserveras en tid om minst sju och högst 14 dagar. På ansökan kan tiden förlängas till högst 21 dagar.

14 §
Lönegarantibeslut

Med anledning av en lönegarantiansökan skall ges ett skriftligt beslut. Beslutet skall motiveras på det sätt som förutsätts i 45 § i förvaltningslagen.


14 a §
Delgivning av lönegarantibeslut

Ett lönegarantibeslut delges genom vanlig delgivning i enlighet med 59 § i förvaltningslagen. Om tidsfristen för väckande av arbetsgivarens återvinningstalan börjar löpa från delfåendet av lönegarantibeslutet, delges beslutet arbetsgivaren eller någon annan i 17 § avsedd återbetalningsskyldig genom bevislig delgivning i enlighet med 60 § i förvaltningslagen.

15 §
Betalning enligt lönegarantin

Betalning enligt lönegarantin sker inom en vecka efter lönegarantibeslutet. På beloppet verkställs förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996). Utmätning av lön och lönebetalningsförbud gäller även vid betalning enligt lönegarantin.

Den som erlägger betalning enligt lönegarantin skall som arbetstagares pensionslön meddela Pensionsskyddscentralen och som arbetstagares förskottsinnehållning underkastade lön skatteförvaltningen det lönegarantibelopp på vilket inte har gjorts förskottsinnehållning eller som inte har minskats med de avgifter och premier som avses i 4 § 2 mom. Betalaren skall dessutom meddela skatteförvaltningen de avgifter och premier enligt 4 § 2 mom. med vilka lönegarantin har minskats.


17 §
Återbetalningsskyldighet

Arbetsgivaren, en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag och en bolagsman i ett öppet bolag samt någon annan som är ansvarig för betalningen av arbetstagarens fordringar är skyldig att till staten återbetala de belopp som betalts enligt lönegarantin jämte ränta som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) och som räknas från den dag beslutet gavs.

26 §
Förvaltningsbesvär

I ett lönegarantibeslut genom vilket en fordran har ogillats på andra grunder än de som nämns i 21 och 22 § eller avvisats utan prövning får arbetstagaren söka ändring hos arbetslöshetsnämnden genom skriftliga besvär. Besvären skall sändas till arbetskrafts- och näringscentralen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Arbetskrafts- och näringscentralen skall utan dröjsmål sända besvärsskriften, sitt utlåtande och handlingarna i ärendet till arbetslöshetsnämnden.

Ändring i arbetslöshetsnämndens beslut får sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I fråga om delfåendet gäller vad som i 59 § i förvaltningslagen föreskrivs om vanlig delgivning.


Arbetsgivaren eller andra betalningsskyldiga får inte genom besvär söka ändring i lönegarantibeslutet.

28 §
Upplysningar och handräckning

Arbetskrafts- och näringscentralen har utan hinder av sekretessbestämmelser och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att få för behandlingen av lönegarantiansökan behövliga uppgifter av skattemyndigheterna, utsökningsmyndigheterna, arbetarskyddsmyndigheterna, Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassorna och arbetskraftsbyråerna.

29 §
Ogrundad lönegarantiförmån

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har fått till stånd att betalning enligt lönegarantin har erlagts eller någon annan förmån enligt denna lag har beviljats utan grund, är skyldig att betala tillbaka den ogrundade betalningen eller ersätta förmånens värde jämte ränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen från den dag då förmånen beviljades.


Denna lag träder i kraft den 15 november 2004.

Lagens 4 § 2 mom. tillämpas dock först från den 1 januari 2005.

RP 131/2004
AjUB 9/2004
RSv 121/2004

Helsingfors den 29 oktober 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.