937/2004

Given i Helsingfors den 29 oktober 2004

Lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2005

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Utan hinder av vad som i 1 § 1 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993) bestäms om mervärdesskattetagare skall i enlighet med bestämmelserna i denna lag till Folkpensionsanstalten år 2005 redovisas 1 000 miljoner euro av intäkterna av mervärdesskatten.

Av det belopp som enligt 1 mom. skall redovisas till Folkpensionsanstalten skall 400 miljoner euro redovisas till folkpensionsfonden och 600 miljoner euro till sjukförsäkringsfonden.

2 §

Folkpensionsanstaltens andel av mervärdesskatten redovisas kalendermånadsvis. Varje kalendermånad redovisas 1/12 av det belopp som nämns i 1 §.

3 §

De månatliga posterna skall betalas vid den tidpunkt då de belopp som redovisas till Folkpensionsanstalten enligt 3 § 4 mom. i lagen om skatteredovisning (532/1998) skall betalas.

4 §

De redovisningar som avses i denna lag och de därtill anslutna betalningarna sköts av Skattestyrelsen eller av ett skatteverk som Skattestyrelsen förordnar.

5 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen tillämpas på den mervärdesskatt som redovisas till Folkpensionsanstalten för år 2005.

RP 148/2004
FiUB 18/2004
RSv 132/2004

Helsingfors den 29 oktober 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.