935/2004

Given i Helsingfors den 29 oktober 2004

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 26 a § 3 mom., 63 § 2 mom., 63 a § 5 mom. 2 och 3 punkten, 63 b § 7 mom. 2 och 3 punkten, den svenska språkdräkten i det inledande stycket i 68 § 3 mom., 68 § 3 mom. 10 punkten, 72 b § 5 mom., 209 b § 2 mom. 12 punkten samt 209 d § 3 mom.,

sådana de lyder, 26 a § 3 mom., 63 § 2 mom., 63 a § 5 mom. 2 punkten, 63 b § 7 mom. 2 punkten och den svenska språkdräkten i det inledande stycket i 68 § 3 mom. i lag 1486/1994, 63 a § 5 mom. 3 punkten och 63 b § 7 mom. 3 punkten i lag 1264/1996, 68 § 3 mom. 10 punkten i lag 940/1999, 72 b § 5 mom. i lag 1767/1995 samt 209 b § 2 mom. 12 punkten och 209 d § 3 mom. i lag 325/2003, samt

fogas till 63 a § 5 mom., sådant det lyder i nämnda lagar 1486/1994 och 1264/1996, en ny 4 punkt, till 63 b § 7 mom., sådant det lyder i sistnämnda lagar, en ny 4 punkt, till lagen en ny 63 d § och en ny mellanrubrik före den, varvid de nuvarande 63 d―63 f §, av dem 63 d och 63 f § sådana de lyder i nämnda lag 1486/1994 och 63 e § sådan den lyder i nämnda lag 1767/1995, blir 63 e―63 g §, till 68 § 3 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lagar 1486/1994 och 940/1999, en ny 11 punkt, till 70 §, sådan den lyder i nämnda lagar 1486/1994 och 1767/1995 samt i lag 763/1999, ett nytt 3 mom. och till 94 § 1 mom. en ny 2 punkt i stället för den 2 punkt som upphävts genom lag 1071/2002, som följer:

26 a §

Ett förvärv av en vara betraktas inte som ett gemenskapsinternt förvärv om det är fråga om sådan försäljning som nämns i 63 § 3 mom., 63 a eller 63 d §.

63 §

En vara som skall transporteras till köparen har sålts i Finland om den finns här i landet när säljaren eller någon annan inleder transporten, om inte något annat bestäms i 3 mom. eller i 63 a, 63 b eller 63 d §. En vara har också sålts i Finland om den finns utanför gemenskapen när transporten inleds, om säljaren för in den i Finland för att sälja den här i landet.


63 a §

Vad som stadgas ovan i denna paragraf tillämpas inte


2) på försäljning av varor som säljaren installerar eller monterar i Finland,

3) på försäljning av varor på vilka i den stat där transporten börjat har tillämpats ett förfarande som motsvarar det förfarande som avses i 79 a §, eller

4) på försäljning av el eller av gas som levereras genom naturgasnät.


63 b §

Vad som stadgas ovan i denna paragraf tillämpas inte på


2) försäljning av varor som säljaren installerar eller monterar i den stat där transporten upphör,

3) försäljning av varor på vilka har tillämpats ett förfarande som avses i 79 a §, eller

4) försäljning av el eller av gas som levereras genom naturgasnät.


Försäljning av el samt av gas som levereras genom naturgasnät
63 d §

Då el samt sådan gas som levereras genom naturgasnät säljs till en skattskyldig återförsäljare, har den sålts i Finland om den skattskyldiga återförsäljaren här har ett fast driftställe till vilket varorna överlåts. Om varorna inte överlåts till ett fast driftställe i Finland eller till ett fast driftställe någon annanstans, har de sålts i Finland om den skattskyldiga återförsäljaren har sin hemort här i landet.

Då el samt sådan gas som levereras genom naturgasnät inte säljs till en skattskyldig återförsäljare, har den sålts i Finland om köparen de facto förbrukar den här. Om köparen de facto inte konsumerar varorna eller en del av dem, anses de icke-konsumerade varorna ha konsumerats i Finland, om köparen här har ett fast driftställe till vilket varorna överlåts. Om varorna inte överlåts till ett fast driftställe i Finland eller till ett fast driftställe någon annanstans, anses köparen ha konsumerat varorna i Finland om köparen har sin hemort här i landet.

I denna bestämmelse avses med skattskyldig återförsäljare näringsidkare vars huvudsakliga verksamhet i fråga om köp av gas och el är återförsäljning av nämnda produkter och vars egen förbrukning av dessa produkter är obetydlig.

68 §

Tjänster som avses i 1 mom. är


10) tillhandahållande av tillträde till elnät eller naturgasnät, överföring av el och gas i sådana nät samt andra tjänster som direkt hänför sig till dessa funktioner,

11) förmedling av tjänster som avses i denna paragraf.

70 §

Paragrafens 1 mom. tillämpas inte på försäljning av el eller av gas som levereras genom naturgasnät.

72 b §

Försäljning av en vara betraktas inte som gemenskapsintern försäljning, om det förfarande som avses i 79 a § har tillämpats på försäljningen eller om det är fråga om försäljning av el eller av gas som levereras genom naturgasnät.


94 §

Skattefri är import av följande varor


2) el samt gas som levereras genom naturgasnät,


209 b §

En faktura skall innehålla följande uppgifter:


12) i fråga om ett nytt transportmedel som säljs till en annan medlemsstat, de uppgifter på basis av vilka de i 26 d § 1 och 2 mom. avsedda förutsättningarna kan konstateras,


209 d §

Av den verifikation som avses i 112 § 5 mom. skall framgå datum för verifikationen, den skattskyldiges namn, varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art, den dag nyttigheten togs i avdragsgill användning, om denna dag inte är densamma som verifikationens datum, den skatt som ingick i förvärvet eller den skatt som betalts för eget bruk samt en hänvisning till verifikationen över förvärvet eller över betalningen av skatt för eget bruk, sannolikt överlåtelsepris exklusive skatt, skattesats och avdragbar skatt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen tillämpas när en såld vara har levererats eller en tjänst utförts, ett gemenskaps-internt varuförvärv gjorts, en importerad vara har utlämnats från tullkontroll eller en vara har tagits i eget bruk den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 124/2004
FiUB 17/2004
RSv 125/2004
Rådets direktiv 2003/92/EG (32003L0092); EGT nr L 260, 11.10.2003, s. 8

Helsingfors den 29 oktober 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.