934/2004

Given i Helsingfors den 29 oktober 2004

Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen

På framställning av styrelsen för allmänna advokatföreningen har justitieministeriet med stöd av 2 § 2 mom. i lagen av den 12 december 1958 om advokater (496/1958) för advokatföreningen, vars namn är Finlands Advokatförbund, på finska Suomen Asianajajaliitto, fastställt följande stadgar:

Allmänna bestämmelser
1 §

Finlands Advokatförbund, på finska Suomen Asianajajaliitto, är i lagen av den 12 december 1958 om advokater (496/1958) avsedd allmän advokatförening i landet.

Förbundet är den behöriga myndighet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisation erhölls.

Förbundets hemort är Helsingfors.

2 §

Förbundets syfte är

1) att vidmakthålla och öka sina medlemmars ansvarskänsla och yrkesskicklighet samt att även på annat sätt främja advokatverksamheten i landet så, att förbundets medlemmar bildar en advokatkår som tjänar en god rättsvård och åtnjuter allmänt förtroende och aktning,

2) att främja advokaternas fackliga samhörighet och deras gemensamma yrkesintressen och

3) att övervaka advokaternas verksamhet.

Förbundet strävar också efter att följa rättsutvecklingen i landet samt att genom utlåtanden och initiativ ställa sin erfarenhet till samhällets förfogande.

Förbundet kan också grunda fonder för att främja uppnåendet av sitt syfte och ekonomiskt trygga medlemmarna och deras familjer.

3 §

Medlemmarnas beslutanderätt utövas av en delegation vars medlemmar väljs vid avdelningarnas möten.

Förbundets angelägenheter sköts av en förbundsstyrelse som väljs av delegationen.

Förbundet är indelat i avdelningar, var och en med sin egen styrelse.

Medlemmarnas rätt att delta i skötseln av sin avdelnings angelägenheter utövas av de vid avdelningsmötet närvarande medlemmarna.

Medlemmar
4 §

Medlemmar i förbundet är de som i den ordning som bestäms i lagen om advokater och i dessa stadgar har antagits som medlemmar i förbundet.

En medlem som har införts i det advokatregister som förs av förbundsstyrelsen är advokat och berättigad att använda yrkesbeteckningen advokat.

Nedan följer bestämmelser om registrering i EU-registret enligt 5 b § i lagen om advokater som förs av förbundet av en advokat från en annan medlemsstat i Europeiska unionen (EU-advokat), som inte är medlem i förbundet.

Förutom advokatmedlemmarna kan förbundet ha passiva medlemmar samt hedersmedlemmar.

När det i dessa stadgar talas om medlem, avses därmed varken passiv medlem eller hedersmedlem.

5 §

Som medlem kan antas en person som uppfyller de i lagen och i dessa stadgar fastställda behörighetsvillkoren.

Den som ansöker om medlemskap skall utföra eller börja utföra advokatuppdrag yrkesmässigt och vara bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Personen skall ha förvärvat för utövande av advokatverksamhet behövlig skicklighet samt praktisk erfarenhet genom att, efter avlagd juristexamen och före antagandet som medlem, under minst fyra år ha varit verksam på rättsvårdens område eller i därmed jämförbara befattningar eller uppdrag som förutsätter juridisk utbildning, i varje fall under minst två år som biträdande jurist, som offentligt rättsbiträde eller som självständig handhavare av advokatuppdrag eller i någon annan sådan syssla där han eller hon i motsvarande mån har utfört advokatuppdrag.

Den som ansöker om medlemskap skall dessutom genom att avlägga en särskild examen (advokatexamen) i den ordning som godkänts av justitieministeriet visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper om de bestämmelser och anvisningar som gäller grunderna för advokatverksamhet och om vad god advokatsed kräver. Har sökanden redan tidigare avlagt examen eller annars visat att han eller hon har de kunskaper som förutsätts där, kan styrelsen befria honom eller henne från att avlägga examen.

En person som är behörig att utöva advokatverksamhet i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan upptas som medlem, om han eller hon har avlagt en av juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet ordnad examen, som motsvarar det lämplighetsprov som nämns i förordningen av den 30 december 1993 om erkännande av examensbevis som tilldelats medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1622/1993) och ger behörighet för en tjänst för vilken det krävs juris kandidatexamen, och avlagt de prov som avses i 3 § 2 mom. i lagen om advokater.

En EU-advokat kan upptas som medlem tre år efter registreringen i EU-registret, även om han eller hon inte har avlagt för behörighet till domarämbete i Finland föreskrivna kunskapsprov, inte har förvärvat den praktiska erfarenhet och skicklighet som avses i 2 mom., inte har avlagt advokatexamen eller inte har avlagt den examen eller de prov som avses i 4 mom. EU-advokaten skall visa att han eller hon regelbundet har utövat advokatverksamhet i Finland under minst denna tid och lägga fram en sådan redogörelse för sina uppdrag och sin verksamhet som styrelsen kräver.

De bestämmelser om medlemskap för personer i statlig tjänst som ingår i 3 § 4 mom. i lagen om advokater gäller inte offentliga rättsbiträden.

En advokat får inte heller utan tillstånd av förbundsstyrelsen utöva advokatverksamhet utomlands i någon stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

6 §

Medlemskap skall sökas genom en till förbundets styrelse riktad skriftlig ansökan, i vilken sökanden försäkrar att han eller hon godtar dessa stadgar och är redo att på begäran samtycka till det i 6 a och 6 e § i lagen om advokater avsedda förfarandet med avgivande av rekommendationer i arvodestvister. Till ansökan skall fogas en utredning om att sökanden uppfyller de villkor som nämns i 3 § i lagen om advokater och 5 § i dessa stadgar. Då en person i statens eller kommuns tjänst eller befattning eller i annan på tjänsteförhållande grundad anställning som inte är ett offentligt rättsbiträde ansöker om medlemskap, skall han eller hon lämna in en utredning också om att advokatverksamheten inte strider mot hans eller hennes tjänsteplikt, samt den egna förmannens utlåtande om detta.

Ansökan skall lämnas in till vederbörande avdelning inom förbundet, vars styrelse skall avge ett skriftligt utlåtande om huruvida sökanden uppfyller de i 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om advokater och 5 § 2 mom. andra meningen i dessa stadgar angivna kraven på medlemmar.

Avdelningsstyrelsen skall utan dröjsmål insända ansökan jämte ett därtill fogat eget utlåtande till förbundsstyrelsen.

7 §

En advokat från en annan medlemsstat i Europeiska unionen, som stadigvarande utövar advokatverksamhet i Finland under hemlandets yrkestitel, får registrera sig i EU-registret. Ansökan om upptagning i registret skall göras skriftligt. Sökanden skall uppvisa intyg över att han eller hon har rätt att utöva advokatverksamhet i någon EU-medlemsstat under den yrkestitel som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls. Intyget får inte vara mer än tre månader gammalt vid uppvisandet. Finlands Advokatförbund skall underrätta den behöriga myndigheten i advokatens hemland om registreringen.

Vad som i dessa stadgar föreskrivs om förbundets medlemmar gäller i tillämpliga delar EU-advokater.

En EU-advokat skall, när han eller hon utövar advokatverksamhet i Finland, uppge den yrkestitel som används i den medlemsstat som han eller hon kommer från, uttryckt på denna stats språk och med hänvisningar till den yrkesorganisation som han eller hon tillhör.

8 §

En medlem som inleder en sådan anställning som avses i 3 § 4 mom. 1 meningen i lagen om advokater eller övertar ett uppdrag av nämnda slag är, om han eller hon det oaktat fortfarande önskar vara verksam som advokat, skyldig att utan dröjsmål hos förbundsstyrelsen anhålla om i samma moment nämnt samtycke. Beträffande en sådan ansökan gäller i tillämpliga delar vad som i 6 § föreskrivs angående ansökan om medlemskap.

9 §

Förbundsstyrelsen skall vid behandlingen av ansökningar som avses i 6, 7 och 8 § inhämta de tilläggsutredningar som den anser nödvändiga.

Avslås ansökan, skall skälen därtill anges i styrelsens beslut.

Sökanden skall omedelbart ges besked om att han eller hon har antagits som medlem. Dessutom skall justitiekanslern omedelbart underrättas om detta.

10 §

En advokat som går i pension förblir medlem i advokatföreningen, om föreningens styrelse godkänner advokatens ansökan om detta. Ansökan skall lämnas in till vederbörande avdelning inom förbundet, och dennas styrelse skall avge ett utlåtande om huruvida de i 9 § 6 mom. i lagen om advokater angivna kraven uppfylls.

I advokatregistret görs tilläggsanteckningen "pensionerad" beträffande en advokat som fått ett här avsett tillstånd. När advokaten använder yrkesbeteckningen skall han eller hon förfara så, att det inte på grund av sammanhanget eller av någon annan orsak felaktigt kan antas att han eller hon fortfarande utövar advokatverksamhet.

En pensionerad advokat är befriad från drivande av en byrå, tecknande av ansvarsförsäkring och andra till en advokat hörande förpliktelser som hänför sig till yrkesutövningen och upprätthållandet av yrkesskickligheten. Han eller hon omfattas dock fortfarande av den tillsyn om vilken föreskrivs i 6 § 1 mom. i lagen om advokater.

11 §

Som passiv medlem kan förbundsstyrelsen på ansökan anta en advokat som upphör att utöva advokatverksamhet.

Till hedersmedlem kan delegationen på framställning av styrelsen, oberoende av de i 5 § nämnda villkoren, kalla en inländsk eller utländsk person, som på särskilt sätt har meriterat sig såsom advokat eller verkat till förmån för advokatväsendet. Även förbundsstyrelsen kan, om den är enhällig, kalla till hedersmedlem en person som inte är medlem eller passiv medlem av förbundet.

Styrelsen
12 §

Förbundsstyrelsen, i vilken landets alla delar och båda språkgrupper bör vara företrädda, består av förbundets ordförande och vice ordförande samt sju andra medlemmar. Var och en av de sistnämnda skall ha en personlig suppleant. Samtliga skall vara advokater.

Förbundsordföranden och vice ordföranden samt de övriga styrelsemedlemmarna och deras suppleanter väljs vid delegationens ordinarie vårmöte, varvid deras mandattid börjar. Mandattiden varar tre år och slutar vid delegationens ordinarie vårmöte det tredje året efter valet.

Den som har varit medlem av styrelsen sex år i följd kan omväljas till samma uppdrag först för den mandattid som börjar tre år efter det att hans eller hennes föregående mandattid har löpt ut. Vad som ovan sägs hindrar inte att någon som varit styrelsemedlem sex år i följd väljs till förbundsordförande eller vice ordförande.

Förbundets ordförande och vice ordförande samt de övriga styrelsemedlemmarna och deras suppleanter får inte höra till förbundsdelegationen eller tillsynsnämnden.

I styrelsen skall förutom ordföranden och vice ordföranden ingå

1) två medlemmar från Helsingforsavdelningen och en medlem från

2) Åbo- eller Satakuntaavdelningen,

3) Tavastlands, Päijänne-Tavastlands eller Mellersta Finlands avdelning,

4) Kymmene, S:t Michels eller Östra Finlands avdelning, samt

5) Vasa, Uleåborgs eller Lapplands avdelning, samt

6) en representant för de svenskspråkiga advokaterna.

13 §

Avlider förbundets ordförande eller vice ordförande, någon annan styrelsemedlem eller en suppleant för denne eller upphör han eller hon att vara medlem av förbundet, skall, då styrelsen finner det nödvändigt, förrättas fyllnadsval, varvid i stället för den som avgått utses en annan person för den återstående mandattiden.

Den tid under vilken den som utsetts vid ett fyllnadsval har varit medlem av styrelsen skall inte beaktas vid beräkningen av den tid av sex år som nämns i 12 § 3 mom.

14 §

Styrelsen skall företräda förbundet samt enligt lag och förbundets stadgar och delegationens anvisningar omsorgsfullt ha hand om förbundets angelägenheter.

Styrelsen skall utöver vad som föreskrivs i andra avsnitt av dessa stadgar

1) föra det advokatregister som avses i 4 § 2 mom. och det EU-register som avses i 7 § och årligen inom januari tillställa justitieministeriet utdrag ur dem,

2) se till att medlemmarna när de uppträder inför domstol eller någon annan myndighet samt även i sin övriga verksamhet uppfyller sina förpliktelser som advokater och iakttar god advokatsed,

3) företräda förbundet i tillsynsärenden,

4) ha hand om förbundets ekonomiska angelägenheter och dess bokföring,

5) avge utlåtanden som myndigheterna inbegärt av förbundet samt göra framställningar om lagstiftningsåtgärder som behövs för utvecklingen av advokatväsendet eller som annars är nödvändiga på grund av rättsutvecklingen, samt

6) anställa förbundets generalsekreterare, biträdande generalsekreterare och övriga personal.

15 §

Förbundets namn tecknas av två styrelsemedlemmar tillsammans eller av en styrelsemedlem tillsammans med generalsekreteraren.

16 §

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, vice ordföranden på en plats som bestäms av styrelsen eller den som sammankallat mötet. Styrelsen skall sammankallas, om minst två styrelsemedlemmar kräver det.

Kallelse till styrelsemöte skall senast sju dagar före mötet sändas till styrelsemedlemmarna bevisligen.

17 §

Styrelsen är beslutför när minst fem medlemmar är närvarande.

Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör den åsikt som ordföranden omfattar. I fråga om uteslutning av medlem gäller emellertid den åsikt som är för uteslutning endast om den omfattas av minst fem av mötesdeltagarna. I fråga om jäv för den som deltar i behandlingen av ett ärende som avser medlemskap i förbundet gäller vad som föreskrivits om domarjäv.

Styrelsen kan bemyndiga generalsekreteraren eller ett av styrelsen tillsatt arbetsutskott att sköta föreningens löpande ärenden, vilka styrelsen definierar.

Delegationen
18 §

I förbundets delegation inväljer varje avdelning en medlem jämte suppleant för varje påbörjat fyrtiotal medlemmar i avdelningen. Delegationsmedlemmarna skall vara advokater. Deras mandattid börjar den 1 mars det år de invalts och fortgår tre år. Den som har varit medlem i delegationen i sex år i följd kan omväljas för samma uppgift först för den mandattid som börjar tre år efter utgången av hans eller hennes föregående mandattid. Vad som ovan sägs hindrar inte att någon som har varit delegationsmedlem sex år i följd väljs till delegationsordförande eller vice ordförande. Posten som ordförande för delegationen kan innehas högst sex år i följd.

Delegationen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Deras mandattid fortgår oberoende av bestämmelserna i 1 mom. tills en ny ordförande och vice ordförande har valts.

19 §

Ordinarie delegationsmöte skall hållas varje år senast i januari (vintermöte) och juni (vårmöte).

Vid vintermötet

1) väljs ordförande och vice ordförande för delegationen i stället för dem som står i tur att avgå,

2) avges utlåtande till justitieministeriet om de för inval i tillsynsnämnden föreslagna personer som inte hör till advokatkåren,

3) presenteras en verksamhetsplan och budget med beaktande av bestämmelserna i 14 § 1 mom.,

4) fastställs de avgifter som medlemmarna och EU-advokaterna skall betala för förbundets utgifter samt de passiva medlemmarnas årsavgifter,

5) fastställs de grunder enligt vilka ersättning för resekostnader skall betalas till deltagarna i styrelsens, tillsynsnämndens och delegationens möten,

6) fastställs de anvisningar som medlemmarna skall följa i sin advokatverksamhet,

7) behandlas ärenden som styrelsen har förelagt mötet, och

8) behandlas av medlemmar gjorda framställningar, vilka har inlämnats skriftligt till styrelsen senast den 15 november närmast före mötet.

Vid vårmötet

1) behandlas styrelsens berättelse över förbundets verksamhet och ekonomi under det föregående året, revisionsberättelsen och frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen,

2) väljs styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå,

3) väljs advokatmedlemmarna i tillsynsnämnden i stället för dem som är i tur att avgå, samt avges utlåtande till justitieministeriet om de för inval i tillsynsnämnden föreslagna personer som inte hör till advokatkåren,

4) väljs två revisorer och två suppleanter för dem, varav den ena revisorn och hans eller hennes suppleant skall vara godkända av Centralhandelskammaren, för att granska förbundets räkenskaper och ekonomi,

5) fastställs de anvisningar som medlemmarna skall följa i sin advokatverksamhet,

6) behandlas ärenden som styrelsen eller, i det fall som nämns i 22 § 3 mom. 4 punkten, procedurutskottet har förelagt mötet, samt

7) behandlas av medlemmar gjorda framställningar, vilka har inlämnats skriftligt till styrelsen senast den 15 april närmast före mötet.

20 §

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, vice ordföranden på en plats som bestäms av delegationen eller den som sammankallat mötet.

Extraordinarie delegationsmöte hålls när förbundsstyrelsen anser det nödvändigt eller minst en tredjedel av delegationsmedlemmarna kräver det av den som har rätt att sammankalla möte.

Kallelse till delegationsmöte skall skickas till delegationsmedlemmarna bevisligen senast två veckor före mötet. Kallelsen skall också skickas till avdelningarna.

För resekostnader som förorsakas av deltagande i delegationsmöte skall till var och en betalas ersättning av den egna avdelningens medel.

21 §

Delegationen är beslutför, när minst hälften av dess medlemmar är närvarande vid mötet.

Varje medlem av delegationen har en röst. Besluten fattas med enkel majoritet förutom i de fall som nämns i 23 § 2 mom. och 55 §. Vid lika röstetal vinner den åsikt som ordföranden omfattar utom vid val, då lotten avgör.

22 §

Delegationen har ett procedurutskott, till vilket hör delegationens ordförande och en medlem från var och en av förbundets avdelningar. Bland dem som utsetts till representanter i delegationen väljer avdelningen årligen en medlem och en suppleant till procedurutskottet. Ordförande för utskottet är en medlem som valts från Helsingforsavdelningen och vice ordförande är hans eller hennes suppleant.

Procedurutskottet sammanträder på kallelse av ordföranden. Vid sammankallandet och i fråga om beslutförheten iakttas i tillämpliga delar de bestämmelser som gäller delegationen, dock så att föredragningslistan inte sänds till avdelningarna för kännedom. I samband med ett delegationsmöte kan utskottet vid behov sammanträda direkt utan särskild möteskallelse.

Procedurutskottet skall

1) för delegationen framlägga förslag till ordförande och vice ordförande för förbundet samt övriga styrelsemedlemmar och suppleanter för dem,

2) för delegationen framlägga förslag till ordförande för tillsynsnämnden samt övriga advokatmedlemmar och suppleanter i nämnden samt till ett för justitieministeriet avsett utlåtande om de nämndemedlemskandidater som inte hör till advokatkåren och suppleanter för dem,

3) för delegationen framlägga förslag till ordförande och vice ordförande för delegationen,

4) avge utlåtande till delegationen om skötseln av förbundets ekonomi, ifall revisorerna eller en av dem anser att styrelsen inte bör beviljas ansvarsfrihet, och, då procedurutskottet omfattar utlåtandet om att styrelsen bör vägras ansvarsfrihet, för förbundsmötet framlägga förslag till åtgärder som skötseln av ekonomin föranleder, och

5) behandla ärenden som delegationen eller styrelsen tillställer det.

23 §

Kandidater vid val av ordförande och vice ordförande för delegationen är de som procedurutskottet har föreslagit. Vid mötet har delegationsmedlemmarna rätt att uppställa motkandidater. Den som har fått flest röster blir vald.

Kandidater vid val av ordförande och vice ordförande för förbundet, övriga styrelsemedlemmar och suppleanter för dem samt ordförande för tillsynsnämnden, advokatmedlemmar i den och suppleanter för dem är de som procedurutskottet har föreslagit skall väljas till dessa förtroendeuppdrag. Vid mötet har delegationsmedlemmarna dock rätt att utse motkandidater. Den som procedurutskottet har ställt upp som kandidat anses ha blivit vald, om inte en motkandidat har fått minst två tredjedelar av rösterna som avgivits vid delegationsmötet.

Allmänna advokatmötet
24 §

Styrelsen kan besluta att ett allmänt advokatmöte skall hållas. Vid mötet behandlas ärenden av betydelse för advokatkåren i form av föredrag och diskussioner. Ämnena kan gälla organisering, villkoren för yrkesutövandet och företeelser inom ett rättsområde.

Kallelse till mötet skall publiceras på lämpligt sätt senast sex veckor före mötet.

Förbundets byrå
25 §

Förbundet har i Helsingfors en byrå som förestås av en generalsekreterare och, vid förhinder för denne, av en biträdande generalsekreterare.

Till generalsekreterare kan utses endast en advokat eller en jurist som uppfyller behörighetsvillkoren för advokater eller, om styrelsen så anser, en person som med avseende på utbildning, erfarenhet, skicklighet och personliga egenskaper annars är lämplig för uppgiften.

Förbundets räkenskaper och granskningen av dem
26 §

Räkenskaperna avslutas kalenderårsvis och skall senast inom följande mars månad överlämnas till revisorerna.

Revisorerna skall varje år omsorgsfullt granska räkenskaperna och förbundets förvaltning samt före utgången av april inlämna sin revisionsberättelse till förbundets byrå. I revisionsberättelsen skall föreslås antingen beviljande eller förvägrande av ansvarsfrihet. Finner revisorerna eller någondera av dem att styrelsen inte bör beviljas ansvarsfrihet, skall generalsekreteraren utan dröjsmål underrätta procedurutskottets ordförande om detta. Utskottet skall omedelbart sammankallas för att fatta beslut om de framställningar som revisionsberättelsen föranleder.

Förbundets avdelningar
27 §

Förbundet har följande avdelningar:

1) Helsingfors avdelning, som omfattar landskapen Nyland och Östra Nyland med undantag av de kommuner som hör till området för Päijänne-Tavastlands avdelning,

2) Åbo avdelning, som omfattar landskapet Åland samt landskapet Egentliga Finland och Forssa stad samt Jokioinen, Tammela och Ypäjä kommuner i landskapet Egentliga Tavastland,

3) Satakunta avdelning, som omfattar landskapet Satakunta, med undantag av Punkalaidun kommun, samt Äetsä kommun i landskapet Birkaland,

4) Tavastlands avdelning, som omfattar landskapen Egentliga Tavastland och Birkaland, med undantag av Forssa stad och Jokioinen, Tammela, Ypäjä och Äetsä kommuner. Punkalaidun kommun i landskapet Satakunta hör till Tavastlands avdelning,

5) Päijänne-Tavastlands avdelning, som omfattar landskapet Päijänne-Tavastland och Mäntsälä kommun i landskapet Nyland samt Askola, Mörskom och Pukkila kommuner i landskapet Östra Nyland,

6) Kymmene avdelning, som omfattar landskapen Kymmenedalen och Södra Karelen,

7) S:t Michels avdelning, som omfattar landskapet Södra Savolax,

8) Östra Finlands avdelning, som omfattar landskapen Norra Savolax och Norra Karelen,

9) Mellersta Finlands avdelning, som omfattar landskapet Mellersta Finland,

10) Vasa avdelning, som omfattar landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten,

11) Uleåborgs avdelning, som omfattar landskapen Norra Österbotten och Kajanaland, samt

12) Lapplands avdelning, som omfattar landskapet Lappland.

28 §

En medlem och en EU-advokat hör till den avdelning, på vars område han eller hon huvudsakligen är verksam som advokat.

Uppstår meningsskiljaktighet om vilken avdelning en medlem skall höra till, avgörs frågan av förbundsstyrelsen.

29 §

Varje avdelning skall ha av förbundsstyrelsen fastställda stadgar.

Ett avdelningsmöte har rätt att påföra sina medlemmar avgifter för bekostande av avdelningens utgifter.

En kopia av protokoll som förts vid en avdelnings och dess styrelses möte skall inom två veckor insändas till förbundsstyrelsen.

30 §

Förbundsstyrelsen skall utan dröjsmål upphäva ett beslut som fattats av en avdelning eller dess styrelse, om beslutet strider mot förbundets eller avdelningens stadgar eller förbundets intressen eller syfte eller om det pålägger avdelningens medlemmar oskäligt stora ekonomiska bördor.

31 §

Avdelningarna skall, med iakttagande av bestämmelserna i 18 §, årligen i januari på basis av medlemsantalet den 31 december föregående år utse sina representanter i delegationen i stället för dem som står i tur att avgå. I medlemsantalet inbegrips EU-advokaterna, som också har rösträtt vid avdelningsmötena.

Förbundets generalsekreterare skall före den 10 januari till varje avdelnings styrelse sända en förteckning över de medlemmar och EU-advokater som den 31 december föregående år hörde till avdelningen i fråga.

Avgifter till förbundet
32 §

Medlemmar och passiva medlemmar är skyldiga att till förbundet erlägga medlemsavgift, som delegationen fastställer. Avgiften kan vara av olika storlek för advokater som utövar självständig advokatverksamhet och för advokater i annans tjänst samt för passiva medlemmar och pensionerade medlemmar, men den skall vara lika stor för alla som hör till samma grupp. De advokater som utövar självständig advokatverksamhet och de som står i anställningsförhållande får indelas i undergrupper enligt grunder som godkänts av delegationen. För dem som hör till samma undergrupp skall avgiften vara lika stor.

EU-advokater är skyldiga att betala förbundet en årlig registreringsavgift, vars storlek fastställs av delegationen. Registreringsavgiften får inte vara större än medlemsavgiften.

33 §

Om förbundet har grundat i 2 § 3 mom. nämnda fonder, kan delegationen på framställning av styrelsen förplikta medlemmarna att till fonden betala avgifter, vilkas storlek fastställs av delegationen. Härvid skall tillämpas vad som i 32 § sägs om fastställande av avgift.

34 §

Förbundsstyrelsen kan, om särskild anledning finns, helt eller delvis befria en advokat eller en passiv medlem från betalning av medlemsavgift och i 33 § avsedd avgift.

Medlemmarnas skyldigheter
35 §

En medlem skall redbart och samvetsgrant utföra de uppdrag som anförtrotts honom eller henne samt i all sin verksamhet iaktta god advokatsed och de anvisningar som fastställts medlemmarna till efterrättelse.

En medlem är, då lagen och god advokatsed det kräver, skyldig att förtiga vad han eller hon i sin verksamhet har erfarit.

36 §

En medlem skall

1) föra tillbörliga räkenskaper och förteckningar jämte diarieanteckningar över mottagna rättegångs-, indrivnings- och andra uppdrag samt över de med avseende på dem verkställda åtgärderna, och

2) meddela styrelsen sin postadress, sin hemort och andra uppgifter som styrelsen begär för anteckning i advokatregistret.

37 §

En medlem är skyldig att lämna förbundsstyrelsen alla de uppgifter som behövs för utövande av tillsyn enligt 14 § 2 mom. 2 punkten. En medlem är också skyldig att tillåta en av styrelsen eller tillsynsnämnden förordnad person att, när styrelsen anser det för tillsynen nödvändigt eller då nämnden anser det nödvändigt i samband med tillsynsförfarande, göra inspektioner i hans eller hennes byrå, samt att härvid visa de handlingar vilkas granskning inspektionen förutsätter.

Utträde ur förbundet
38 §

Önskar en medlem eller passiv medlem utträda ur förbundet, skall han eller hon underrätta styrelsen skriftligt om detta. Avgifterna till förbundet skall betalas för de hela månader medlemskapet varat.

En medlems utträde ur förbundet träder i kraft två månader efter att meddelande om utträde har inlämnats, om inte styrelsen på ansökan samtycker till att utträdet träder i kraft tidigare.

39 §

Försummar en medlem eller en passiv medlem att betala förbundet eller sin avdelning tillkommande avgifter och betalar han eller hon inte avgiften inom fyra veckor sedan han eller hon uppmanats till det, har styrelsen rätt att avföra medlemmen ur advokatregistret eller fastslå att den passiva medlemmen har utträtt ur förbundet.

40 §

En medlem som varaktigt bosätter sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet upphör att vara medlem av förbundet och skall avföras ur advokatregistret.

Om en passiv medlem inte längre uppfyller behörighetsvillkoren i 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om advokater eller har begått en gärning som är ägnad att skada förbundets anseende, skall förbundsstyrelsen utesluta personen ur förbundet.

Förfarande i tillsynsärenden och vid arvodestvister
41 §

Tillsynsnämndens ordförande samt advokatmedlemmar och deras personliga suppleanter väljs vid delegationens vårmöte. Deras mandattid börjar vid ingången av augusti och varar tre år.

I nämnden skall finnas minst en advokatmedlem från

1) Helsingforsavdelningen,

2) Åbo- eller Satakuntaavdelningen,

3) Tavastlands, Päijänne-Tavastlands eller Mellersta Finlands avdelning,

4) Kymmene, S:t Michels eller Östra Finlands avdelning, samt

5) Vasa, Uleåborgs eller Lapplands avdelning.

Den som har varit medlem av tillsynsnämnden sex år i följd kan omväljas till samma uppdrag först för den mandattid som börjar tre år efter det att hans eller hennes föregående mandattid har löpt ut. Den som har varit medlem av nämnden sex år i följd kan emellertid väljas till ordförande för nämnden. Posten som ordförande för tillsynsnämnden kan innehas högst sex år i följd.

Medlemmarna av tillsynsnämnden får inte höra till förbundets delegation eller styrelse.

Om en medlem av tillsynsnämnden har avlidit eller förlorat sin behörighet för uppdraget kan en ny medlem inväljas i stället för honom eller henne för den återstående mandattiden.

Till de medlemmar av tillsynsnämnden som inte hör till advokatkåren betalas av förbundets medel ett arvode vars storlek fastställs av styrelsen.

42 §

I fråga om jäv för den som deltar i behandlingen av ett tillsynsärende eller en arvodestvist gäller vad som föreskrivits om jäv för advokater och domare.

43 §

Tillsynsärenden och arvodestvister bereds vid förbundets byrå och föredras av någon av nämndens medlemmar.

I tillsynsärenden och arvodestvister kan klagomål, ansökningar och andra yttranden göras och skriftväxlingen i förfarandena skötas också med hjälp av elektronisk dataöverföring. Anmälningar, meddelanden och de praktiska arrangemangen kring förfarandet kan skötas på det sätt som lämpar sig bäst i den aktuella situationen.

Avgift för behandling av tillsynsärenden eller arvodestvister tas inte ut hos klaganden, sökanden eller advokaten. En part som deltar i behandlingen kan inte åläggas att till en annan betala kostnader som förfarandet föranlett.

44 §

En advokat som berörs av ett tillsynsärende skall genast underrättas om att ärendet har blivit anhängigt.

Om en komplettering görs efter utsatt tid, kan ett nytt tillsynsförfarande inledas utifrån det.

Om en förbundsmedlem som är verksam i en annan EU-stat omfattas av ett tillsynsärende som upptas till prövning, underrättas den behöriga myndigheten i den medlemsstat där advokaten är verksam.

Om en EU-advokat omfattas av ett tillsynsärende som upptas till prövning, underrättas den behöriga myndigheten i EU-advokatens hemland om detta innan behandlingen inleds.

45 §

Klagomålet eller den handling av annat slag som ligger till grund för tillsynsärendet delges advokaten. Till delgivningen kan vid behov fogas beredarens uppgift om vad handlingen gäller.

Beredningen av ett tillsynsärende fortsätts vid behov genom inhämtande av tilläggsutredning hos advokaten och klaganden eller annat inhämtande av tilläggsutredning. Advokaten ges vid behov tillfälle att yttra sig med anledning av den inhämtade tilläggsutredningen.

En eventuell inhämtad tilläggsutredning delges klaganden, som också ges tillfälle att yttra sig över den.

46 §

Avgörandet av ett tillsynsärende hindras inte av att ärendet hänför sig till ett mål som är anhängigt vid domstol.

Ordföranden för nämnden eller för en sektion kan besluta om muntlig förhandling. Advokatens eller klagandens frånvaro från den muntliga förhandlingen hindrar inte avgörandet av tillsynsärendet.

Har advokaten upphört att vara medlem i förbundet efter det att tillsynsärendet har blivit anhängigt, kan nämnden fortsätta behandlingen och yttra sig över om advokaten under sin tid som medlem har förfarit oredligt och vilken påföljd advokaten på grund därav skulle ha ådragit sig.

47 §

Nämndens ordförande avgör vilken sektion en arvodestvist skall behandlas i.

När nämnden eller en sektion ordnar en muntlig förhandling, hindrar de berörda parternas frånvaro inte avgörandet av ärendet.

Den omständigheten att advokaten har upphört att vara medlem i förbundet efter det att arvodestvisten har blivit anhängig hindrar inte att ärendet behandlas och en rekommendation ges.

48 §

I en offentlig dagbok över tillsynsärenden och arvodestvister antecknas de ärenden som tillsynsnämnden har tagit upp till prövning.

Beslut om handlingarnas offentlighet i respektive tillsynsärende eller arvodestvist fattas av den sektion som har avgjort eller behandlar ärendet eller tvisten eller av hela nämnden.

49 §

Närmare bestämmelser om förfarandet vid beredningen och avgörandet av tillsynsärenden och arvodestvister kan utfärdas i en arbetsordning som tillsynsnämnden fastställer.

Ändringssökande
50 §

Om avgörande i ett tillsynsärende meddelas genom en bestyrkt kopia av protokollet som tillställs

1) advokaten,

2) justitiekanslern,

3) den domstol som avgivits ett sådant meddelande som anges i 15 kap. 10 a § i rättegångsbalken, och

4) klaganden, om denne inte har återkallat klagomålet.

Andra än de här nämnda, på vilkas anmälan ett tillsynsärende har inletts, underrättas om beslutet och avgörandet på lämpligt sätt som fastställs av tillsynsnämnden eller den sektion som har avgjort ärendet.

Till beslutet, i vilket advokaten har rätt att söka ändring, skall fogas besvärsanvisning.

Särskilda bestämmelser
51 §

Ett beslut genom vilket en medlem har uteslutits ur förbundet eller någon som varit registrerad i EU-registret har avförts ur registret som en disciplinär påföljd skall utan dröjsmål delges förbundets medlemmar efter det att beslutet har trätt i kraft.

52 §

Tillsynsnämnden skall årligen avge en berättelse som utöver statistikuppgifter innehåller en kort redogörelse för behövligadelar av behandlingen av principiellt betydelsefulla tillsynsärenden och grunderna för beslutet. I berättelsen kan också intas andra uppgifter om ärenden som nämnden har behandlat samt om styrelsens åtgärder vid övervakningen av advokater.

Berättelsen tillställs delegationen, justitieministeriet och justitiekanslern före utgången av maj månad efter berättelseåret.

53 §

Meddelanden till medlemmarna skall skickas per post under de adresser som är införda i advokatregistret. Meddelanden kan även skickas per telefax eller med hjälp av annan elektronisk dataöverföring, om medlemmen har anmält att han eller hon har nödvändig utrustning för att kunna ta emot meddelandena. Meddelanden i ärenden enligt 39 och 40 § skall tillställas bevisligen.

54 §

Vid delegationens, styrelsens, tillsynsnämndens och nämndens sektioners samt förbundsavdelningarnas och deras styrelsers möten skall föras protokoll som justeras och undertecknas av en medlem som utsetts därtill vid mötet.

55 §

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas vid delegationsmöte med en majoritet som utgör minst fyra femtedelar av de röster som avgivits vid omröstningen. Beslutet skall fastställas av justitieministeriet.

En stadgeändring skall, om inte justitieministeriet förordnar något annat, träda i kraft så snart ministeriets beslut har publicerats i Finlands författningssamling.

56 §

Om förbundets verksamhet upphör, beslutar delegationen på vilket sätt dess tillgångar skall användas för att främja de syften som anges i 2 §.


Detta beslut träder i kraft den 1 november 2004.

Helsingfors den 29 oktober 2004

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringssekreterare
Merja Muilu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.