933/2004

Given i Helsingfors den 28 oktober 2004

Statsrådets förordning om rådet för arbets- och utbildningsärenden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet, föreskrivs:

1 §
Ställning och uppgifter

Rådet för arbets- och utbildningsärenden är ett sakkunnigorgan som är gemensamt för arbetsministeriet och undervisningsministeriet.

Rådet har till uppgift att behandla arbetspolitikens centrala utmaningar och strategier samt sådana utbildningspolitiska utmaningar och strategier som är centrala ur arbetslivets synpunkt.

2 §
Sammansättning och hur medlemmarna utses

Ordförande i rådet är arbetsministern och undervisningsministern. När rådet behandlar huvudsakligen arbetspolitiska frågor är arbetsministern ordförande och när rådet behandlar huvudsakligen utbildningspolitiska frågor är undervisningsministern ordförande enligt vad ordförandena sinsemellan kommer överens om.

Till rådet hör dessutom två vice ordförande och högst 14 andra medlemmar, som var och en skall ha en personlig ersättare. Statsrådet utser vice ordförandena och de övriga medlemmarna samt ersättarna för tre år i sänder. Förutom de medlemmar som företräder myndigheterna skall som medlemmar i rådet på jämlika grunder finnas personer som har utsetts av de olika arbetsmarknadsparterna.

Om en medlem eller en ersättare i rådet avgår eller avlider under mandatperioden, förordnar arbetsministeriet, efter att ha hört undervisningsministeriet, på förslag av samma myndighet eller organisation i hans eller hennes ställe en ny medlem eller ersättare för den återstående mandatperioden.

3 §
Anlitande av sakkunniga

Rådet kan anlita både permanenta och tillfälliga sakkunniga.

4 §
Sekretariat

Rådet har två generalsekreterare, av vilka den ena utses av arbetsministeriet och den andra av undervisningsministeriet.

Som rådets sekreterare fungerar dessutom de tjänstemän vid arbetsministeriet och undervisningsministeriet som har förordnats därtill av ministeriet i fråga.

5 §
Fördelning av kostnaderna

De kostnader som hänför sig till rådets arbete betalas med de för arbetsministeriets och undervisningsministeriets omkostnader reserverade anslagen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 12 november 2004.

Genom denna förordning upphävs 3 § i statsrådets förordning av den 4 december 2003 om arbetsministeriet (1036/2003). På det före ikraftträdandet av denna förordning tillsatta rådet för arbetsärenden tillämpas dock under dess mandatperiod 3 § i nämnda förordning.

Helsingfors den 28 oktober 2004

Arbetsminister
Tarja Filatov

Regeringsråd
Mikko Salmenoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.