927/2004

Given i Helsingfors den 29 oktober 2004

Lag om ändring av 3 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 5 mom. i lagen av den 18 december 1995 om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995), sådant det lyder i lag 1283/2003, som följer:

3 §
Avräkning av utländsk skatt

En betalning av ränta eller royalty som görs av ett bolag med hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen eller av ett fast driftställe som ett bolag med hemvist i en medlemsstat har i en annan medlemsstat anses härröra från denna stat. Då avräkning medges skall hänsyn tas till bestämmelserna i artikel 6.2 och 6.3 i Europeiska unionens råds direktiv 2003/49/EG om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater (ränta- och royaltydirektivet), sådana de lyder ändrade genom rådets direktiv 2004/76/EG.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2004. Lagen tillämpas på ränte- och royaltybetalningar som erläggs den 1 maj 2004 eller därefter.

RP 130/2004
FiUB 15/2004
RSv 123/2004

Helsingfors den 29 oktober 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.