910/2004

Given i Helsingfors den 30 september 2004

Statsrådets förordning om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder förutsätter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs:

1 §
Syftet med förordningen

I denna förordning bestäms om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder förutsätter.

2 §
Nationell kontaktpunkt och dess uppgifter

Kontrollcentralen för växtproduktion är nationell kontaktpunkt för de ärenden som avses i förordning (EG) nr 1829/2003 i Finland.

Kontrollcentralen för växtproduktion har till uppgift att

1) ta emot ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder samt åtföljande handlingar samt vidta andra åtgärder som avses i artikel 5.2 och artikel 17.2 i förordningen,

2) ta emot de anmodanden som avses i artikel 6.3 b och c och artikel 18.3. b och c i förordningen samt begäran om yttrande enligt artikel 6.4 och artikel 18.4 i förordningen i anslutning till utvärderingen av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer,

3) ta emot de yttranden av Europeiska livsmedelsmyndigheten samt åtföljande utredningar som avses i artikel 6.6 och artikel 18.6 i förordningen,

4) ta emot de anmälningar beträffande befintliga produkter som avses i artikel 9.4 och artikel 21.4 i förordningen,

5) ta emot den information om säkerhetsbedömning som avses i artikel 9.4 och artikel 21.4,

6) ta emot de yttranden angående ändring samt tillfällig eller permanent indragning av godkännanden som avses i artikel 10.1 och artikel 22.1 i förordningen samt

7) ta emot de i artikel 46 avsedda handlingar som åtföljer ansökningar och anmälningar som är anhängiga när förordningen träder i kraft.

Kontrollcentralen för växtproduktion vidarebefordrar de handlingar som avses i 2 mom. utan dröjsmål till respektive instans som ansvarar för behandlingen av ärendet i fråga i Finland.

3 §
Organ med ansvar för säkerhetsbedömningar

Det organ med ansvar för säkerhetsbedömningen av livsmedel som avses i artikel 6.3 b i förordningen är nämnden för nya livsmedel, som finns i anslutning till handels- och industriministeriet.

Det organ med ansvar för säkerhetsbedömningen av foder som avses i artikel 18.3 b är kontrollcentralen för växtproduktion.

4 §
Organ med ansvar för att författningarna iakttas vid de miljöriskbedömningar som förutsätts av direktiv 2001/18/EG

Det organ med ansvar för att författningarna iakttas vid de miljöriskbedömningar som direktiv 2001/18/EG förutsätter och som avses i artikel 6.3 c, artikel 6.4, artikel 18.3 c och artikel 18.4 i förordningen är gentekniknämnden, som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

5 §
Formulering av nationell ståndpunkt i frågan om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder

Behörighet att fatta beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har handels- och industriministeriet i fråga om livsmedel och jord- och skogsbruksministeriet i fråga om foder. Behörighet att fatta beslut om godkännande av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer för miljöriskernas del har gentekniknämnden, som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

De behöriga instanser som nämns i 1 mom. skall formulera den nationella ståndpunkten innan ärendet angående beviljande av godkännande enligt artikel 7 och artikel 19 behandlas i det kommittéförfarande som anges i artikel 35 i förordningen.

6 §
Nationella GMO-laboratorier

Nationella laboratorier i nätverket för europeiska GMO-laboratorier som biträder gemenskapens referenslaboratorium i enlighet med artikel 32 är tullaboratoriet, kontrollcentralen för växtproduktion och Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel. Till nätverket för europeiska GMO-laboratorier kan anslutas nya nationella laboratorier på förslag från de behöriga myndigheter som avses i lagstiftningen om genmodifierade organismer.

7 §
Information och samråd med allmänheten

Kontrollcentralen för växtproduktion ser till att allmänheten får kännedom om den sammanfattning av ansökan som avses i artikel 5.2 b ii) och artikel 17.2 b ii) i förordningen och som har publicerats av Europeiska livsmedelsmyndigheten samt om det yttrande som avses i artikel 6.7 och artikel 18.7 vilket har publicerats av Europeiska livsmedelsmyndigheten samt om att allmänheten beretts tillfälle att kommentera yttrandet.

8 §
Övervakning

På övervakningen av genmodifierade livsmedel och foder tillämpas vad som någon annanstans bestäms om övervakningen av livsmedel och foder. På övervakningen av de miljörisker som produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer eventuellt medför tillämpas bestämmelserna i gentekniklagen (377/1995).

9 §
Närmare anvisningar

Livsmedelsverket och kontrollcentralen för växtproduktion meddelar vid behov var för sig för sitt eget verksamhetsområde anvisningar om det förfarande för godkännande av genmodifierade livsmedel och foder som anges i förordningen samt om märkning av produkterna i fråga. Gentekniknämnden meddelar vid behov anvisningar rörande direktiv 2001/18/EG.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2004.

Helsingfors den 30 september 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.