896/2004

Given i Helsingfors den 1 oktober 2004

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 26 § 2 mom., 45 § 2 och 3 mom., 46 a § 1 mom. 3 punkten och 46 c § 1 mom.,

sådana de lyder, 26 § 2 mom. i lag 639/2003, 45 § 2 mom. i lag 979/1996, 45 § 3 mom. i lag 1368/1999 samt 46 a § 1 mom. 3 punkten och 46 c § 1 mom. i lag 682/2002, som följer:

26 §

När folkpension fastställs beaktas likväl inte följande i pensionen ingående förhöjningar eller tillägg eller intjänade pensioner:

1) pension som intjänats enligt lagen om pension för arbetstagare eller motsvarande lagar på grundval av arbete som utförts efter att 63 års ålder uppnåtts,

2) barnförhöjning och rehabiliteringstillägg som ingår i pensionen enligt en lag, en pensionsstadga eller ett pensionsreglemente som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare,

3) förhöjning enligt 5 § i lagen om justering av vissa arbetspensioner till följd av samordningen av arbetspensionen och folkpensionen (635/2002),

4) pensionstillägg enligt 7 g § i lagen om pension för arbetstagare eller motsvarande tillägg,

5) intjänad pension enligt 5 § 1 mom. 3 punkten i lagen om pension för arbetstagare eller motsvarande intjänad pension eller pension som intjänats i arbete under tiden för ålderspension,

6) förmån enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år och för tiden för studier (644/2003), inte heller

7) förhöjning som avses i 5 a § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och som grundar sig på tiden efter fyllda 68 år, eller motsvarande förhöjning; en sådan minskning som avses i 5 a § 2 mom. i den nämnda lagen, eller motsvarande minskning, beaktas dock som inkomst.


45 §

Om ändringsansökan är anhängig i fråga om pension eller ersättning som skall beaktas som inkomst när det gäller folkpension, kan folkpensionen utbetalas tillfälligt trots att rätten till förmånen inte är slutligt avgjord. Om pension eller ersättning som skall beaktas som inkomst när det gäller folkpension i ett dylikt fall beviljas retroaktivt, får pensionsanstalten driva in beloppet av den folkpension som betalats till ett för stort belopp för samma tid från den pension eller ersättning som skall betalas retroaktivt. Pensionsanstalten får driva in den folkpension som betalats till ett för stort belopp också då arbetspensionsanstalten fortsätter utbetala rehabiliteringsstöd som beviljats med anledning av ändringssökande. Pensionsanstalten skall minst två veckor före utbetalningen av pensionen eller ersättningen meddela arbetspensionsanstalten eller annan anstalt som kommer i fråga att pensionen eller ersättningen eller en del därav skall betalas till pensionsanstalten.

Om folkpension har utbetalats för den tid i fråga om vilken en arbetspensionsanstalt rättar eller justerar beloppet av en pension enligt en lag, en pensionsstadga eller ett pensionsreglemente som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare, eller efter ett beslut om rättelse beviljar fortsatt rehabiliteringsstöd, kan Folkpensionsanstalten hos arbetspensionsanstalten driva in beloppet av den pension som skall utbetalas retroaktivt till den del pensionen motsvarar den folkpension som utbetalats till ett för högt belopp. Detsamma gäller pensioner och förmåner som avses i 26 § 1 mom. 2, 3 och 3 a-punkten.


46 a §

För skötseln av de förmåner som Folkpensionsanstalten ålagts att verkställa har den utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att


3) av Pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalterna samt andra som betalar ut pension eller annan ersättning få uppgifter om pensions- och ersättningsbeslut samt om ändring av beloppet av pensioner eller ersättningar samt om beloppet av en pension som intjänats före 63 års ålder; sådana uppgifter är personuppgifter, pensions- och ersättningsslag, bestämningsgrunder, grunden för en förhöjning samt belopp och tid för vilken pension eller ersättning betalas; uppgifter behöver dock inte lämnas om indexjustering som baserar sig på 9 § i lagen om pension för arbetstagare,


46 c §

För verkställigheten av förmåner enligt denna lag skall Pensionsskyddscentralen utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter tillställa Folkpensionsanstalten

1) uppgifter om det uppskattade beloppet av arbetspensionen för ansökningsförfarandet i fråga om invalidpension, samt

2) uppgifter om beloppet av den ålderspension som avses i 26 § 3 mom. och som intjänats före 63 års ålder.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 39/2004
ShUB 11/2004
RSv 86/2004

Helsingfors den 1 oktober 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.