895/2004

Given i Helsingfors den 1 oktober 2004

Lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 juni 2003 om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003) 2―5, 7 och 9 § som följer:

2 §

Rätt till förmånen har en förälder som på grund av vården av ett barn under tre år är förhindrad att förvärvsarbeta och får stöd enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996). Den kalkylerade inkomst som utgör grund för förmånen är 523,61 euro per månad. Närmare bestämmelser om förmånen utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

På grundval av studier har personer som avlagt en yrkesinriktad grundexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre eller lägre högskoleexamen rätt till förmånen för högst fem år. Den kalkylerade inkomst som utgör grund för förmånen är 523,61 euro per månad.

På basis av en högre högskoleexamen föreligger rätt till förmånen för fem år, på basis av en yrkeshögskoleexamen för fyra år samt på basis av en lägre högskoleexamen och en yrkesinriktad grundexamen för tre år. Om en person har avlagt flera examina, föreligger dock rätt till förmånen för sammanlagt högst fem år.

En examen som avlagts utomlands berättigar på motsvarande sätt till förmånen, under förutsättning att personen har fått studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Närmare bestämmelser om erhållandet av förmånen utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §

Förmånen tillväxer tidigast från ingången av månaden efter den då 18 års ålder uppnåddes till utgången av det år som föregår pensionsfallet. För att förmånen skall fås förutsätts att personens förvärvsinkomster enligt en i 1 § avsedd lag eller pensionsstadga före utgången av det år som föregår pensionsfallet uppgår till sammanlagt minst 12 566,70 euro.

Förmånen intjänas dock inte av en person som får invalid-, arbetslöshets- eller ålderspension enligt en lag eller pensionsstadga som nämns i 1 §.

5 §

Förmånen tillväxer med 1/8 procent per kalendermånad på basis av den grund som anges i 2 och 3 §. Förmånen beräknas och betalas av den pensionsanstalt enligt 10 d § i lagen om pension för arbetstagare som sköter pensionsskyddet enligt en lag som avses i 1 §, och i andra fall än de som avses i nämnda lagrum av den sista pensionsanstalt där sökandens pensionsskydd har ordnats. Pensionsanstalten betalar förmånen från och med den tidpunkt då den pension den beviljat börjar, dock inte tidigare än från och med det att den som ansöker om förmånen har avlagt en i 3 § avsedd examen. Om två eller flera pensionsanstalter samtidigt sköter pensionsskyddet enligt en i 1 § avsedd lag, skall den förmån som avses i denna lag betalas av den pensionsanstalt där pensionsskyddet har ordnats på basis av det huvudsakliga förvärvsarbetet.

7 §

Beträffande förmåner som pensionsanstalten betalar med stöd av denna lag iakttas vad som i en lag eller pensionsstadga enligt 1 § bestäms om behandling av ärenden, meddelande av beslut, betalning, fastställande och återkrav av pension, erhållande och utlämnande av uppgifter, om förfarandet för sökande av ändring samt om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut. Pensionsskyddscentralen skall på det sätt som avses i 10 a § i lagen om pension för arbetstagare på begäran meddela sökanden ett beslut om förutsättningarna enligt 2―4 §.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

För den tid som avses i 2 § föreligger rätt till förmån enligt denna lag från och med ikraftträdandet. För studier föreligger rätt till förmån enligt denna lag till den del den kalkylerade studietid som avses i 3 § 2 mom. hänför sig till tiden efter ikraftträdandet.

De belopp som anges i 2 och 3 § motsvarar det löneindextal enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare som fastställts för år 2004. Beloppen höjs till nivån vid beräkningstidpunkten med den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 39/2004
ShUB 11/2004
RSv 86/2004

Helsingfors den 1 oktober 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.