889/2004

Given i Helsingfors den 1 oktober 2004

Lag om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 juli 1985 om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) 3 § 2 mom., 4 § 2 mom. och 7 § 1 mom.,

sådana de lyder i lag 636/2003, som följer:

3 §

En förutsättning för erhållande av pension är att arbetstagarens förvärvsinkomster för arbete som avses i denna lag uppgår till minst 723,60 euro per kalenderår. Förvärvsinkomsten anses hänföra sig till det kalenderår under vilket den utbetalats. Beloppet justeras enligt förändringarna i den allmänna löne- och prisnivån, så som bestäms i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.


4 §

Om arbetstagaren har rätt till pension enligt två eller flera sådana lagar eller pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare, beaktas de arbets- och förvärvsinkomster som ligger till grund för de förmåner som avses i 6 a § i nämnda lag endast en gång. Den pensionsdel som intjänats på grundval av dem betalas av en pensionsanstalt som avses i 10 d § i nämnda lag.

7 §

Arbetsgivaren är skyldig att betala en försäkringspremie som räknas ut på basis av förvärvsinkomster som arbetsgivaren har betalt för arbete som omfattas av denna lag och enligt den försäkringspremieprocent som vederbörande ministerium årligen fastställer på framställning av pensionskassan. Den förvärvsinkomst för vilken försäkringspremie skall betalas bestäms enligt 7 § i lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Det belopp som anges i 3 § 2 mom. i denna lag motsvarar värdet 1 (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.

Utan hinder av vad som bestäms i 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (636/2003), beräknas den pensionsrätt som intjänats på basis av löner som betalats innan denna lag trädde i kraft enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft. Likaså beräknas den pensionsrätt som intjänats innan denna lag trädde i kraft på basis av förmåner som enligt 7 f i lagen om pension för arbetstagare berättigar till arbetspensionstillägg i tillämpliga delar enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft. Pensionsskyddscentralen utfärdar närmare anvisningar om beräkningen av arbetspensionstillägget. Den intjänade pensionsrätten höjs med den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare så att den motsvarar beräkningstidpunkten.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 39/2004
ShUB 11/2004
RSv 86/2004

Helsingfors den 1 oktober 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.