886/2004

Given i Helsingfors den 1 oktober 2004

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1―3, 5, 8―10, 13―17, 20 och 23 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 27 juni 2003 om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Vad som bestäms i 11 § 8 mom. tillämpas dock från och med den 31 december 2004. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Denna lag tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar efter att denna lag har trätt i kraft. På sådan invalid-, arbetslöshets- och familjepension i fråga om vilken pensionsfallet inträffar år 2005 tillämpas dock de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande. Om arbetstagaren emellertid har fyllt 63 år innan arbetsoförmågan började, beviljas arbetstagaren oreducerad ålderspension i stället för invalidpension. Om arbetstagaren fyller 63 år före utgången av den primärtid som avses i 27 § i sjukförsäkringslagen, beräknas och beviljas pensionen även år 2005 i form av ålderspension från ingången av månaden efter den då 63 års ålder uppnåddes, i stället för att beviljas i form av invalidpension. Om arbetstagaren är 62 år när han eller hon år 2005 uppfyller de villkor för arbetslöshetspension som avses i 4 c § i denna lag, beviljas han eller hon i stället för arbetslöshetspension oreducerad ålderspension enligt 5 a § 3 mom., om inte något annat följer av 8 mom. nedan.

Denna lags 1 § 1 mom. 1 punkt tillämpas så att arbetsgivarens skyldighet att ordna pensionsskydd enligt denna lag för arbetstagare under 18 år upphör den 1 januari 2005. Samma moments 2 punkt tillämpas på arbetstagare som fyllt 65 år innan denna lag träder i kraft och vars anställningsförhållande börjar när lagen träder i kraft eller därefter. Om arbetstagaren innan denna lag träder i kraft har uppnått den pensionsålder som enligt ett tilläggspensionsarrangemang som avses i 11 § i denna lag är lägre än 65 år, upphör skyldigheten för den arbetsgivare som ordnat tilläggspensionsskyddet att ordna pensionsskydd enligt denna lag efter att arbetstagaren fyllt 65 år. På grundval av en sådan förmån som nämns i 6 a § i denna lag intjänas pension från och med denna lags ikraftträdande.


Om ett ovan i 4 mom. avsett anställningsförhållande fortgår utan avbrott fram till pensionsfallet, räknas annan pension än deltidspension ut också enligt de bestämmelser i lagen om pension för arbetstagare som gällde innan denna lag trädde i kraft, under förutsättning att pensionsfallet inträffar före år 2012. När pensionen fastställs anses anställningsförhållandet i detta fall inte ha avbrutits den 1 januari 2005. När pensionen räknas ut tillämpas också bestämmelserna i 2, 5, 5 a, 6, 7, 7 c och 7 d § samt 9 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare, sådana de lydde innan denna lag trädde i kraft. Om den pension som på detta sätt räknats ut för anställningsförhållandet är större än den pension som räknats ut enligt denna lag, skall skillnaden läggas till den pension som räknats ut enligt denna lag.


Utan hinder av vad som bestäms i denna lag tillämpas på en sådan person som avses i 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (1482/1995) 5 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare, sådant det lyder vid den nämnda lagens ikraftträdande. På en sådan person och på en person som avses i 4 och 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (1263/1999) tillämpas 4 c § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare, sådant det lyder vid den sistnämnda lagens ikraftträdande, samt 5, 6, 6 a―6 c, 7, 7 a― 7 d samt 8 § och 12 § 1 mom. 2 punkten samt 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare, sådana de lyder före denna lags ikraftträdande.

Utan hinder av vad som bestäms i 4 f § 3 mom. i denna lag, fastställs den stabiliserade förvärvsinkomsten enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft, om pensionsfallet för deltidspensionen inträffar år 2005. På deltidspension för en arbetstagare som är född före år 1947 och på ålderspension som skall beviljas efter deltidspensionen tillämpas dessutom vad som bestäms i 4 § 2 mom., det inledande stycket i 4 f § 1 mom., 4 g § 2 mom. samt 5 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare, sådana de lydde innan denna lag trädde i kraft, samt i 5 § 6 mom., sådant det lydde den 31 december 2002. En sådan arbetstagare har rätt till förtida ålderspension från ingången av månaden efter den då 60 års ålder uppnås. Förtidsminskningen görs från 65 års ålder till pensionens början enligt den koefficient som anges i 5 a § 2 mom., sådant det lydde innan denna lag trädde i kraft. Arbetstagaren har dock rätt att efter att ha fyllt 63 år få oreducerad ålderspension. Om arbetstagaren dock efter att ha fyllt 65 år fortsätter i deltidsarbete, ändras deltidspensionen till lika stor ålderspension från ingången av kalendermånaden efter den då 65 års ålder uppnås. Härvid intjänas på grundval av förvärvsinkomsten 1,5 procent per år i pension för tiden mellan ingången av kalendermånaden efter den då 65 års ålder uppnås och utgången av den månad då 68 års ålder uppnås. Om den ålderspension som intjänats för deltidsarbete börjar senare än från och med ingången av månaden efter den då 68 års ålder uppnås, höjs den uppskjutna pensionsdelen på det sätt som föreskrivs i 5 a § 1 mom. Vad som bestäms ovan i detta moment tillämpas också på den pension som skall beviljas efter sådan deltidspension i fråga om vilken pensionsfallet inträffat före denna lags ikraftträdande.

Om en invalid- eller arbetslöshetspension har fastställts enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft, intjänas ny pension på basis av inkomster som erhålls under en tid med pension, utan hinder av vad som bestäms i 2 mom., i enlighet med 5 § 1 mom. 1 punkten i denna lag, och den pension som intjänats på detta sätt beviljas när invalid- eller arbetslöshetspensionen ändras till ålderspension vid 65 års ålder eller, om arbetstagaren omfattas av det tilläggspensionssystem som avses i 11 §, enligt vilket pensionsåldern är lägre än 65 år, vid den lägre pensionsålder som gäller enligt tilläggspensionssystemet, på det sätt som föreskrivs i 4 § 6 mom. i denna lag.


Denna lags 7 c―7 e § tillämpas på ett pensionsfall som inträffar den 1 januari 2006 eller därefter. Om pensionsfallet inträffar under åren 2006―2009, beaktas som förvärvsinkomst för år 2004 när inkomsten för den återstående tiden bestäms den till årsinkomst ändrade pensionslön på grundval av vilken pensionsdelen för den återstående tiden skulle ha beräknats om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen den 31 december 2004, och förvärvsinkomsten för år 2005 beaktas så som bestäms i 7 c och 7 d § i denna lag. Härvid används även som granskningstid på motsvarande sätt det antal år som skall beaktas som grund för inkomsten för den återstående tiden. Om pensionsfallet inträffar år 2010, beaktas förvärvsinkomsten för år 2005 så som bestäms i 7 c, 7 d och 7 e § i denna lag, och granskningstiden bestäms på motsvarande sätt på basis av åren 2005―2010. Vid fastställandet av den inkomstförutsättning som avses i 4 h § 1 mom. 2 punkten i denna lag beaktas dock förvärvsinkomsterna för de fem kalenderår som föregår dagen för rehabiliteringsfallet.

Den förhöjning som avses i 7 g § i denna lag beviljas också beträffande en invalidpension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat innan denna lag trädde i kraft. Härvid beviljas förhöjningen enligt den i 7 g § avsedda förhöjningsprocent som motsvarar arbetstagarens eller förmånslåtarens ålder vid ingången av år 2010. Förhöjningen läggs till en pension som samordnats enligt 8 eller 8 a § i denna lag. Om familjepensionen har fastställts enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft, läggs förhöjningen till den familjepension som samordnats enligt 8 eller 8 a § i denna lag, sådana nämnda lagrum lydde innan denna lag trädde i kraft.

Om pensionsjämkning skall förrättas första gången före år 2004, används som den pensionsjämkningsgrund för år 1990 som avses i 8 d § 1 mom. i denna lag i stället för 649,69 euro 886,61 euro, från vilket belopp 16,97 euro dras av varje följande år. Beloppen motsvarar värdet 1 (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 7 b §.

Denna lags 9 § tillämpas också på sådan pension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat innan denna lag trädde i kraft.

När de pensioner som avses ovan i 5 och 8 mom. räknas ut tillämpas fram till år 2011 ett index där avvägningskoefficienten för förändringen i lönenivån är 0,5 och avvägningskoefficienten för förändringen i prisnivån 0,5. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer indexet för varje kalenderår så som bestäms i 9 § i förordningen om pension för arbetstagare, sådan paragrafen lydde innan denna lag trädde i kraft.


Rätt att få pension enligt denna lag vid en ålder som är lägre än 62 år gäller också personer som när denna lag träder i kraft redan pensionerats på basis av ett sådant pensionsarrangemang som avses i 18 mom. samt personer som har förlängt försäkringen enligt 11 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare, sådant det lydde innan denna lag trädde i kraft.


Den ändring av indexjusteringen, som ikraftträdandet av 7 b och 9 § i denna lag föranleder, skall beaktas enligt den skälighetsprincip som andra meningen i 12 a § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare förutsätter i de grunder för försäkring enligt 11 § i lagen om pension för arbetstagare som social- och hälsovårdsministeriet fastställer.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 39/2004
ShUB 11/2004
RSv 86/2004

Helsingfors den 1 oktober 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.