876/2004

Given i Helsingfors den 30 september 2004

Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet

fogas till handelsregisterförordningen av den 23 februari 1979 (208/1979) en ny 20 a § som följer:

20 a §

I fråga om ett europabolags grundanmälan och ändringsanmälan gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i denna förordning om ett aktiebolags grundanmälan och ändringsanmälan, om inte något annat föreskrivs i lagen om europabolag (742/2004) eller i denna förordning. Till anmälan skall också fogas en utredning om övriga omständigheter som registrering av europabolag förutsätter enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om europabolag, nedan europabolagsförordningen.

Till en anmälan som skall göras enligt 6 och 13 § i lagen om europabolag och artiklarna 32.2, 37.4 och 66.3 i europabolagsförordningen skall fogas förslaget om bildande av bolaget eller ändring av sammanslutningsform. Till en anmälan som skall göras enligt 6 § i lagen om europabolag och artikel 33.3 i europabolagsförordningen skall för varje bolag som deltar i bildandet av europabolaget nämnas det antal aktier som ställs till det nya bolagets förfogande och aktiernas sammanlagda röstetal enligt aktieslag.

Om ett europabolag bildas genom absorptionsfusion så att ett övertagande bolag som är registrerat i någon annan stat än Finland ombildas till ett europabolag som registreras i Finland, skall till anmälan om registrering av fusionen fogas en utredning om det övertagande bolagets registrerade aktiekapital i den andra till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hörande staten och, om aktiekapitalet höjs, en sådan försäkran av styrelsens medlemmar och verkställande direktören och ett sådant intyg av revisorerna som avses i 4 kap. 9 § lagen om aktiebolag. Detsamma gäller om ett europabolags hemort flyttas till Finland.

Om handlingar och utredningar som har fogats till en anmälan om bildande av europabolag eller flyttning av ett europabolags hemort inte avfattats på finska eller svenska, skall till anmälan också fogas en i 21 § 1 mom. i språklagen (423/2003) avsedd officiell översättning av en handling eller utredning som är avfattad på något annat språk. På ansökan av den anmälningsskyldige kan Patent- och registerstyrelsen ge sitt samtycke till att handlingarna och utredningarna lämnas in på något annat språk.


Denna förordning träder i kraft den 8 oktober 2004.

Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

Helsingfors den 30 september 2004

Minister
Leena Luhtanen

Lagstiftningsråd
Jyrki Jauhiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.