866/2004

Given i Helsingfors den 17 september 2004

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Den i Århus den 25 juni 1998 ingångna konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, vilken riksdagen har godkänt den 21 juni 2004 och vilken republikens president har godkänt den 13 augusti 2004 och beträffande vilken godkännandeinstrumentet har deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 1 september 2004, träder i kraft den 30 november 2004 så som därom har överenskommits.

2 §

I samband med deponeringen av godkännandeinstrumentet har Finland avgett följande förklaringar:

1. Finland anser att bestämmelserna om ny prövning i artikel 9.2 inte behöver tillämpas i det skede av beslutsprocessen då statsrådet fattar ett principbeslut som riksdagen kan antingen anta eller förkasta, om bestämmelserna i artikel 9.2 blir tillämpliga i ett senare skede av beslutsprocessen för ett projekt.

2. Vissa verksamheter i bilaga I till konventionen kan förutsätta flera på varandra följande beslut av en myndighet eller flera myndigheter angående tillstånd för en verksamhet. Finland anser att varje part i enlighet med sin nationella lagstiftning skall avgöra i vilket skede ny prövning i materiellt eller processrättsligt hänseende skall kunna begäras med stöd av artikel 9.2 avseende ett beslut, en handling eller en underlåtenhet som faller under bestämmelserna i artikel 6.

3 §

Lagen av den 13 augusti 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (767/2004), som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 30 november 2004.

4 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 30 november 2004.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 122/2004)

Helsingfors den 17 september 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.