862/2004

Given i Helsingfors den 16 september 2004

Statsrådets förordning om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 17 § i lagen av den 1 juni 1973 om utredande av dödsorsak (459/1973), sådan denna paragraf lyder i lag 1215/2001, 49 § 1 mom. i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972), sådant det lyder i lag 1216/2001 och 59 § 1 mom. i lagen av den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989), sådant det lyder i lag 1217/2001, som följer:

1 §

En läkare som har verkställt rättsmedicinsk obduktion får för förrättningen, för därvid uppgjort utlåtande och protokoll samt för i två exemplar utfärdad kopia av utlåtande och protokoll i arvode för fullständig obduktion sammanlagt 215,27 euro.

För yttre likbesiktning, som verkställts på förordnande eller anhållan av vederbörande myndighet, tillkommer läkaren i arvode för besiktning och utlåtande jämte avskrifter sammanlagt 24,96 euro. För tagande av blodprov som verkställts i samband med yttre likbesiktning för identifiering eller rättskemisk utredning av en avliden samt för intyg som utfärdas över utförd åtgärd är ersättningen 12,96 euro.

Dessutom får läkaren ersättning för resekostnader och dagtraktamente enligt statens gällande resereglemente.

2 §

För sådan klinisk undersökning av en levande människa, som verkställts på förordnande eller anhållan av behörig myndighet får läkaren, förutom ersättning för resekostnader och dagtraktamente, i arvode för undersökning och utlåtande jämte duplettexemplar sammanlagt 25,73 euro. Ges ett dylikt utlåtande på grundval av tidigare verkställd undersökning eller sjukberättelse, är arvodet likväl 16,25 euro.

Ansluter sig till en i 1 mom. avsedd undersökning provtagning eller rättskemisk eller mikroskopisk undersökning, får läkaren på basis av honom eller henne uppvisade kvitterade räkningar ersättning också för de kostnader som orsakats på detta sätt.

Läkaren får i arvode för rättsmedicinsk undersökning av berusningstillstånd och för det utlåtande jämte duplettexemplar som han eller hon avger med anledning av undersökningen sammanlagt 32,11 euro. Läkare och övrig hälsovårdspersonal får i arvode för tagning av blodprov för fastställande av blodets alkoholhalt och för intyg över verkställande av denna åtgärd sammanlagt 6,58 euro.

Om en undersökning som avses i 1 och 3 mom. verkställs inom en rättsmedicinsk enhet vid ett universitet, får läkaren för besöket med anledning av undersökningen eller provtagningen samt för därtill hörande blodprovstagning, undersökning av och utlåtande om blodprovet 32,11 euro i arvode.

Läkaren får i arvode för nedan nämnda undersökningar och för de utlåtanden han eller hon avger med anledning av dessa med duplettexemplar sammanlagt:

euro:
1) endoskopisk undersökning av ändtarm 16,25
2) tagande av hår-, nagel-, fläck- eller sekretprov 6,77
3) mikroskopisk undersökning av spermaprov 30,18
om till samma försändelse hör undersökning av flera prov, för undersökning av varje följande prov 9,97
3 §

En läkare eller tandläkare som inte verkställt i 1 § angiven obduktion eller likbesiktning eller i 2 § angiven undersökning har för nedan nämnda undersökningar, om de inte hör till hans eller hennes tjänsteåligganden, och för utlåtanden angående desamma jämte duplettexemplar rätt till arvode sammanlagt som följer:

euro:
A. Läkare:
1) för mikroskopisk undersökning av ett organ 19,92
och, om till samma försändelse hör undersökning av flera prov, för undersökning av varje följande organ 6,58
2) för provtagning för spermaanalys 6,58
3) för undersökning av sperma- eller blodfläck 19,92
4) för spermaanalys 30,18
5) för undersökning av kiselalghalten i lungorna 38,69
och för undersökning i samband härmed av andra organ, per organ 11,60
6) för undersökning av kiselalghalten i ett vattenprov 38,69

En läkare som verkställt obduktion som avses i 1 § har, om inte undersökningarna i fråga hör till hans eller hennes tjänsteåligganden, rätt till hälften av det arvode som nämns i punkt A 1.

euro:
B. Tandläkare:
1) för undersökning av mun och uppgörande av tandstatus för identifiering av okänd avliden 47,97
2) för histologisk undersökning av tänder för fastställande av ålder 50,86
3) för undersökning av bettavtryck 19,92

För rättsodontologiska undersökningar och utlåtanden jämte duplettexemplar har tandläkare rätt till en ersättning om 67,70 euro i timmen för den tid som har åtgått till arbetet.

4 §

För bistånd till polismyndighet vid förhör eller annan undersökning av brott i andra fall än sådana som nämns i 1―3 § eller som omedelbart sammanhänger med dem, får en läkare, om lämnandet av bistånd inte hör till hans eller hennes tjänsteåligganden, förutom resekostnadsersättningar och dagtraktamenten, i arvode för sitt bistånd och för möjligen behövligt utlåtande jämte duplettexemplar 67,70 euro i timmen för den tid som har åtgått till arbetet.

5 §

Har på förordnande eller anhållan av en myndighet besiktning eller undersökning verkställts eller bistånd lämnats helt eller delvis mellan klockan 21 och 7 eller på en helgdag, skall det arvode som nämns i 1 § 1 och 2 mom., 2 § 1, 3 och 4 mom. samt 3 § 1 mom. A-rubriken 3-punkten fördubblas.

6 §

Länsstyrelsen betalar arvoden och ersättningar enligt denna förordning.

Betalda arvoden och ersättningar skall indrivas hos den som av domstol ålagts att ersätta staten för dem. Har sådan förpliktelse inte ställts, eller har saken inte handlagts av domstol, stannar de staten till last.

7 §

När den i 1 § 2 mom. eller 2―5 § avsedda åtgärden utförts under tjänstetid av en person som är i hälsovårdscentralens tjänst, betalas i denna förordning avsedda ersättningar eller arvoden till den kommun eller samkommun som är huvudman för hälsovårdscentralen.

8 §

Läkare och tandläkare i offentlig anställning är berättigade att få ersättning då de förfar såsom av domstol förordnade sakkunniga. I ärenden i vilka de på grund av sin tjänst eller befattning är förpliktade att ge eller i vilka de tidigare gett utlåtanden är de likväl endast berättigade att få eventuella resekostnader och dagtraktamente.

9 §

Ersättningsgrunderna enligt denna förordning gäller inte de på basis av avtal mellan universiteten och länsstyrelserna av universitetspersonalen utförda obduktioner och andra undersökningar vilkas ersättningsgrunder bestäms separat.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2004.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 20 december 2001 om ersättning för rättsmedicinska undersökningar (1425/2001) jämte ändringar.

Helsingfors den 16 september 2004

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Mervi Kattelus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.