857/2004

Given i Helsingfors den 17 september 2004

Lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 augusti 1992 om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 4 § 1 mom. samt

fogas till lagen en ny 4 a § som följer:

4 §
Intagning för vård

Patienten skall meddelas en tidpunkt när han eller hon får vård. Om tidpunkten ändras, skall patienten omedelbart meddelas en ny tidpunkt och orsaken till ändringen. I folkhälsolagen och lagen om specialiserad sjukvård föreskrivs särskilt om intagning för vård och om ordnande av vård vid enheter för folkhälsoarbete och specialiserad sjukvård.


4 a §
Plan för undersökning, vård eller medicinsk rehabilitering

Inom hälso- och sjukvården skall vid behov utarbetas en plan för undersökning, vård och medicinsk rehabilitering eller någon annan motsvarande plan. Av planen skall framgå hur och enligt vilken tidtabell vården av patienten ordnas. Planen skall utarbetas i samförstånd med patienten, dennes anhöriga eller närstående eller lagliga företrädare. Beträffande innehållet i planen och delaktiga i ärendet gäller dessutom vad som föreskrivs särskilt om dem.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 77/2004
ShUB 13/2004
RSv 94/2004

Helsingfors den 17 september 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.