854/2004

Given i Helsingfors den 14 september 2004

Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § i lagen av den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 1114/1998 och 716/2002:

1 §

De kalkylerade kostnaderna, som beräkningen av statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader grundar sig på, uppgår till uppskattningsvis 11 593 miljoner euro.

2 §

De kalkylerade kostnaderna för socialvården och hälsovården per kommuninvånare, som används vid beräkningen av kommunens statsandel för social- och hälsovårdens driftskostnader, är enligt åldersgrupp följande:

socialvård € hälsovård €
0-6-åringar 4 532,41 555,55
7-64-åringar 320,30 631,90
65-74-åringar 592,40 1 497,35
75-84-åringar 3 618,73 2 887,93
personer som fyllt 85 år 10 110,22 5 013,64
3 §

De kalkylerade kostnaderna per arbetslös som bestäms enligt antalet arbetslösa i kommunen är 403,75 euro och de kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt arbetslöshetsgraden är 36,86 euro.

4 §

De kalkylerade kostnaderna per kommun invånare som bestäms enligt sjukfrekvensen är 273,24 euro per kommuninvånare.

5 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 1 537,28 euro per kommuninvånare.

6 §

År 2005 uppgår statsandelen för kostnader som föranleds av sådana anläggningsprojekt för social- och hälsovårdsservice som fastställts före år 2004 till uppskattningsvis 0,8 miljoner euro.

7 §

Om inte något annat följer av statsbudgeten är statsunderstödet (1 000 euro) för social- och hälsovårdsprojekt för åren 2005―2006 följande:

2005 2006
Utvecklingsprojekt för social- och hälsovården 19 430 25 230
Utvecklingsprojekt enligt det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet 30 000 30 000
Anläggningsprojekt 5 000 0
Sammanlagt 54 430 55 230

Av det statsunderstöd som år 2005 är disponibelt för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården står 6 miljoner euro till social- och hälsovårdsministeriets förfogande. År 2006 är motsvarande belopp 8 miljoner euro.

Av det statsunderstöd som åren 2005 och 2006 är disponibelt för utvecklingsprojekt enligt det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet står under vartdera året 20 miljoner euro till social- och hälsovårdsministeriets förfogande.

Av det statsunderstöd som åren 2005 och 2006 är disponibelt för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården skall länsstyrelserna rikta merparten till projekt enligt utvecklingsprojektet för det sociala området och till genomförandet av det nationella alkoholprogrammet.

8 §

Statsunderstöd till projekt inom social- och hälsovården beviljas endast om kommunen eller samkommunen har beslutat genomföra tillräckliga arrangemang som syftar till att effektivera servicen. Detta gäller särskilt förbättrandet av det regionala samarbetet och arbetsfördelningen.

9 §

År 2005 kan statsunderstöd beviljas för utvecklingsprojekt enligt det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet, projekt enligt utvecklingsprojektet för det sociala området samt projekt som genomför det nationella alkoholprogrammet. När beslut om statsunderstöd fattas skall följande kriterier beaktas:

1) att projektet är nära förknippat med utvecklingen av det kommunala servicesystemet inom social- och hälsovården,

2) att projektet är effektivt och kan utnyttjas på bred basis,

3) att projektet syftar till bestående förbättringar när det gäller tillhandahållandet av tjänster eller med avseende på arbetsmetoder,

4) att projektet syftar till att trygga tillgången till närservice och stöda förmågan att klara sig på egen hand, och

5) projektets omfattning när det gäller de ekonomiska regionerna eller huruvida projektet genomförs som ett samarbete mellan flera kommuner.

10 §

Av det anslag som enligt 7 § är disponibelt för social- och hälsovårdsministeriet kan statsunderstöd beviljas för utvecklingsprojekt som stöder utnyttjandet av datateknologi inom social- och hälsovården. Statsunderstöd kan också beviljas för utvecklingsprojekt som genomför serviceproduktion utifrån ett större befolkningsunderlag och som syftar till att trygga tillgången till service oavsett boningsort. Dessutom skall projektet gälla något av följande områden:

1) regionalt samlande av tjänster och utvecklingsarbete inom socialvården,

2) organiserande av verksamheten vid hälsovårdscentralerna som funktionella helheter på regional nivå,

3) samlande och utvecklande av mentalvårdstjänster och missbrukarvård samt särskilda psykosociala tjänster för barn och unga på regional nivå genom samarbete med social- och hälsovården, eller

4) samlande av laboratorietjänster och tjänster för diagnostisk avbildning i större enheter.

Dessutom kan statsunderstöd beviljas för utvecklingsprojekt som främjar nätverksbildningen av basservice för barnfamiljer och utvecklandet av samarbetsstrukturer samt social- och hälsovårdsservice för språkliga och kulturella minoriteter samt för sådana utvecklingsprojekt gällande förebyggande arbete som har riksomfattande betydelse.

11 §

Av det anslag som enligt 7 § är disponibelt för länsstyrelserna kan statsunderstöd år 2005 beviljas för sådana projekt enligt utvecklingsprojektet för det sociala området som gäller något av följande områden:

1) förbättrande av tillgången till och kvaliteten på tjänster för äldre,

2) införande av arbetsmetoder för tidigt ingripande,

3) förbättrande av tillgången till och kvaliteten på tjänster för öppen vård och vård utom hemmet när det gäller barnskydd,

4) utvidgande av användningen av servicestyrning,

5) förbättrande av specialkunnandet och tillgången till handikappservice, eller

6) utvecklande av uppgiftsstrukturen och arbetsförhållandena för de anställda inom socialvården.

Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. kan statsunderstöd år 2005 beviljas för projekt som genomför det nationella alkoholprogrammet och som gäller något av följande områden:

1) förbättrande av samarbetet mellan myndigheter, organisationer, kommuninvånare och näringsliv när det gäller att på lokal eller regional nivå förebygga och minska alkoholskador,

2) förebyggande av ungdomars alkoholbruk samt stödjande av och vård för familjer som lider av alkoholproblem, särskilt med tanke på barnens välbefinnande,

3) minskande av problem till följd av riskkonsumtion av alkohol genom stödåtgärder i ett tidigt skede, samt

4) verkställande av kvalitetsrekommendationer för missbrukarvården.

12 §

Av det anslag som enligt 7 § är disponibelt för länsstyrelserna kan statsunderstöd år 2005 beviljas för sådana utvecklingsprojekt enligt det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet som gäller något av följande områden:

1) tryggande av vårdens tillgänglighet,

2) säkerställande av hälsovårdscentralernas funktionsduglighet och förebyggande arbete,

3) utvecklande av samarbetet mellan hälsovårdscentralerna och den specialiserade sjukvården samt arrangemang i anslutning till effektiveringen av servicen,

4) tryggande av tillgången till personal och säkerställande av personalens kompetens.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 14 september 2004

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Kanslichef
Markku Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.