853/2004

Given i Helsingfors den 9 september 2004

Statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 5 § och 39 § 2 mom. i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993), av dem 39 § 2 mom. sådant det lyder i lag 91/2000, och med stöd av 43 § 1 mom. samt 44 och 44 a § i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), sådana de lyder, 43 § 1 mom. i lag 57/1999 samt 44 och 44 a § i lag 1412/1992:

1 §
Syfte

Syftet med denna förordning är att minska mängden avfall från elektriska och elektroniska produkter och avfallets skadliga inverkan samt bidra till att skydda människors hälsa och främja återvinning och behandling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter på ett sätt som är skonsamt för miljön.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på elektriska och elektroniska produkter som tillhör grupperna 1―7 och 10 i bilaga 1 till statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (852/2004) samt på glödlampor.

Denna förordning tillämpas inte på reservdelar avsedda för reparation av sådana elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006 eller på återanvändning av dessa produkter.

3 §
Definition

I denna förordning avses med elektriska och elektroniska produkter sådana produkter som nämns i bilaga 1 till statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera korrekt samt produkter för generering, överföring och mätning av sådan ström eller sådana fält och som är avsedda att användas med en spänning på högst 1000 volt växelström eller 1500 volt likström.

4 §
Begränsning av användningen av farliga ämnen

Från och med den 1 juli 2006 får nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på marknaden inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybrombifenyl (PBB) eller polybromdifenyleter (PBDE).

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte i sådana fall som nämns i bilagan till denna förordning.

5 §
Tillsyn

Tillsynen över efterlevnaden av denna förordning utövas av Säkerhetsteknikcentralen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2004.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG (32002L0095); EGT nr L 37, 13.2.2003, s. 19

Helsingfors den 9 september 2004

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Överingenjör
Hannu Laaksonen

Bilaga. Användning av bly, kvicksilver, kadmium och sexvärt krom som undantas från vad som bestäms i 4 § 1 mom. samt tillåtna maximihalter för de nämnda tungmetallerna och flamskyddsmedlen.

1. Kvicksilver i lågenergilampor upp till 5 mg per lampa.

2. Kvicksilver i lysrör för allmänna ändamål högst:

– halofosfat 10 mg

– trifosfat (normal livslängd) 5 mg

– trifosfat (lång livslängd) 8 mg

3. Kvicksilver i lysrör för särskilda ändamål

4. Kvicksilver i andra lampor som inte uttryckligen nämns i denna bilaga.

5. Bly i glas till katodstrålerör, elektroniska komponenter och lysrör.

6. Bly som legeringselement i stål med upp till 0,35 viktprocent bly, aluminium med upp till 0,4 viktprocent bly och som kopparlegering med upp till 4 viktprocent bly.

7. - Bly i lödpunkter med hög smälttemperatur (lödmaterial bestående av legeringar av bly och tenn som innehåller mer än 85 % bly)

- Bly i lödpunkter för servrar, datalagringssystem, även lagringsmatrissystem (undantag beviljat fram till 2010)

- Bly i lödpunkter i utrustning för nätinfrastruktur för koppling, signalering, överföring och näthantering för telekommunikation

- Bly i keramiska delar till elektronik (exempelvis piezoelektroniska anordningar).

8. Kadmiumbeläggning med undantag för sådan användning som är förbjuden enligt statsrådets beslut om förbud och begränsningar som gäller produkter och förnödenheter som innehåller kadmium och dess föreningar 1415/1992.

9. Sexvärt krom som korrosionsskydd för kolstålssystemet i absorptionskylaggregat.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.