852/2004

Given i Helsingfors den 9 september 2004

Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) samt 16 § och 52 § 4 mom. i miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000):

1 §
Syfte

Utöver vad som i avfallslagen föreskrivs om avfallshantering som gäller elektriska och elektroniska produkter och som grundar sig på producentansvar iakttas denna förordning i syfte att minska mängden av sådant avfall som härstammar från elektriska och elektroniska produkter och avfallets skadlighet, att främja återanvändning, materialåtervinning eller annan återvinning av sådana elektriska och elektroniska produkter som kasseras såsom avfall, och delar av dem, samt att förbättra nivån på miljöskyddet när det gäller förbehandling och behandling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på elektriska och elektroniska produkter som hänförs till kategorierna i bilaga 1.

Förordningen tillämpas inte på sådana elektriska och elektroniska produkter som är komponenter till en annan typ av produkter vilka inte omfattas av denna förordning. Förordningen tillämpas inte heller på glödtrådslampor.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) elektriska och elektroniska produkter produkter som omfattas av någon av de kategorier som anges i bilaga 1 och som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera korrekt samt produkter för generering, överföring och mätning av sådan ström eller sådana fält och som är avsedda att användas med en spänning på högst 1000 volt växelström eller 1500 volt likström,

2) avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter elektriska och elektroniska produkter som enligt 3 § 1 mom. i avfallslagen skall betraktas som avfall, inklusive alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som utgör en del av produkten då den kasseras,

3) förebyggande åtgärder åtgärder som syftar till att minska kvantiteten av och de för miljön skadebringande egenskaperna hos avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter,

4) återanvändning varje åtgärd genom vilken avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter eller komponenter till sådana används på nytt för samma syfte som de ursprungligen var avsedda för; återanvändning omfattar fortsatt användning av produkter eller komponenter till sådana som lämnats in till insamlingsplatser, distributörer, återvinningsföretag eller tillverkare,

5) materialåtervinning användning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter eller komponenter till sådant avfall, som råvara antingen för det ursprungliga syftet eller för något annat syfte, med undantag av bearbetning för energiåtervinning,

6) återvinning i tillämpliga delar sådan i bilaga 5 till avfallsförordningen (1390/1993) avsedd verksamhet, vars syfte är att ta till vara och använda de ämnen eller den energi som ingår i avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter eller komponenter till detta avfall,

7) behandling i tillämpliga delar sådan verksamhet enligt bilaga 6 till avfallsförordningen vars syfte är att oskadliggöra eller slutdeponera avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter eller en komponent till detta avfall,

8) förbehandling all verksamhet efter det att avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter har överlämnats till en anläggning för rening, demontering, fragmentering, återvinning eller förberedelse för behandling, och varje annan åtgärd som vidtas för att effektivera återvinningen eller underlätta behandlingen av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter,

9) producent den som oberoende av försäljningsmetod, inklusive distansförsäljning enligt 6 kap. 4 § i konsumentskyddslagen (38/1978),

a) tillverkar och säljer elektriska och elektroniska produkter under eget varumärke,

b) under eget varumärke återförsäljer produkter som tillverkats av andra leverantörer; återförsäljaren betraktas likväl inte som tillverkare, om den i underpunkt a avsedda tillverkarens varumärke förekommer på produkten,

c) yrkesmässigt importerar eller exporterar elektriska eller elektroniska produkter till någon medlemsstat i Europeiska gemenskapen;

den som endast tillhandahåller finansiering enligt ett finansieringsavtal skall likväl inte anses vara en i denna förordning avsedd tillverkare, om inte denna också fungerar som tillverkare i den mening som avses i underpunkterna a, b och c,

10) distributör var och en som i kommersiellt syfte tillhandahåller elektriska eller elektroniska produkter till den part som skall använda dem,

11) avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från privathushåll avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från privathushåll samt sådant avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter vilka kommer från handel, industri, institutioner och annan näringsverksamhet och som på grund av sin beskaffenhet och kvantitet är likvärdigt med det avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från privathushåll,

12) farliga ämnen eller preparat sådana farliga kemikalier som avses i 11 § i kemikalielagen (744/1989),

13) finansieringsavtal avtal eller arrangemang beträffande lån, leasing, hyrning eller avbetalningsköp som hänför sig till en produkt, oavsett om det följer av villkoren i avtalet eller arrangemangen eller i ett parallellavtal eller parallellarrangemang att äganderätten till produkten kommer eller kan komma att överföras.

Vad som i denna förordning föreskrivs om producenter gäller på motsvarande sätt en sådan producentsammanslutning som avses i 18 g § i avfallslagen.

4 §
Planering och tillverkning av produkter

En elektrisk eller elektronisk produkt skall planeras och tillverkas så att

1) farliga ämnen används i så liten utsträckning som möjligt,

2) demontering, återanvändning och materialåtervinning eller annan återvinning är så lätt som möjligt,

3) återvunnet material används i så stor utsträckning som möjligt,

4) produkten i egenskap av avfall inte medför fara eller olägenheter för hälsan eller miljön och inte heller förhindrar eller försvårar ordnandet av avfallshantering.

Vid planeringen och tillverkningen av en produkt får inte användas sådana metoder med vilka uppsåtligen förhindras återanvändning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, om inte härigenom uppnås överlägsen nytta med tanke på miljöskyddet och säkerheten.

5 §
Minimimål

Producenten skall se till att senast den 31 december 2006

1) insamlas i genomsnitt åtminstone 4 kilogram avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter för privathushåll per invånare per år,

2) av den genomsnittliga vikten för varje produkt återvinns åtminstone 80 procent och återanvänds eller materialåtervinns minst 75 procent av det insamlade avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter som hör till kategori 1 (stora hushållsapparater) och grupp 10 (automater) i bilaga 1,

3) av den genomsnittliga vikten för varje produkt återvinns åtminstone 75 procent och återanvänds eller materialåtervinns minst 65 procent av det insamlade avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter som hör till kategori 3 (IT- och telekommunikationsutrustning) och 4 (konsumentelektronik) i bilaga 1,

4) av den genomsnittliga vikten för varje produkt återvinns åtminstone 70 procent och återanvänds eller återvinns minst 50 procent av det insamlade avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter som hör till kategori 2 (små hushållsapparater), 5 (belysningsutrustning), 6 (elektriska och elektroniska verktyg), 7 (leksaker samt fritids- och sportutrustning) och 9 (övervaknings- och kontrollinstrument) i bilaga 1,

5) av vikten av det insamlande avfall som utgörs av gasurladdningslampor återanvänds eller återvinns åtminstone 80 procent.

Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter och som har exporterats utanför Europeiska gemenskapen beaktas i fråga om uppnående av återvinningsmålet endast om exportören kan påvisa att återvinningen, återanvändningen eller materialåtervinningen har skett på ett sätt som motsvarar kraven i denna förordning.

6 §
Separat insamling

Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter får inte blandas med annat avfall.

Producenten skall ordna separat insamling av allt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och som kan samlas in oberoende av uppnåendet av det insamlingsmål som uppställts i 5 § 1 mom. 1 punkten.

Producenten skall se till att separat insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter förs till en godkänd förbehandlingsanläggning, om produkterna inte i sin helhet återanvänds. Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter skall samlas in och lagras på ett sådant sätt att de hela produkter och komponenter som lämpar sig för återanvändning och materialåtervinning i första hand kan återanvändas och i andra hand materialåtervinnas så noggrant som möjligt.

7 §
Förbehandling

Producenten skall ordna förbehandling av sådant avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter vilka insamlats separat. Förbehandlingen skall ske i en anläggning som har ett miljötillstånd enligt 28 § 1 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen (86/2000). Då producenten ingår avtal med anläggningar för förbehandling skall tillverkaren prioritera sådana anläggningar som inom Europeiska gemenskapens område har infört certifierade miljöförvaltningssystem.

Vid förbehandlingen skall den bästa möjliga tillgängliga förbehandlings-, återvinnings- och materialåtervinningsteknologin tillämpas. Vid förbehandlingen skall alla vätskor avlägsnas från avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Avfallet skall förbehandlas i överensstämmelse med bilaga 2.

Anläggningen för förbehandling skall uppfylla de tekniska krav som ställs i bilaga 3.

Till miljötillståndet gällande förbehandling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter skall fogas bestämmelser för iakttagande av skyldigheterna i 2 och 3 mom.

8 §
Angivande av avfallskostnadernal i produktens pris

Kostnaderna för avfallshantering av sådant avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från privathushåll och som uppstår av sådana elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på marknaden efter den 13 augusti 2005 får inte separat uppges för köparen då en ny produkt säljs.

Producenten har vid försäljning av en ny produkt rätt att fram till den 13 februari 2011, och i fråga om produkter som hör till kategori 1 i bilaga 1, fram till den 13 februari 2013 för köparna uppge de verkliga kostnaderna för avfallshantering av sådant avfall från privathushåll som uppstår av produkter som släppts ut på marknaden före den tidpunkt som nämns i 1 mom.

9 §
Skyldigheter för producent som bedriver distansförsäljning

En sådan producent av elektriska och elektroniska produkter som bedriver distansförsäljning skall delta i ordnandet av finansieringen beträffande avfallshantering som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter från privathushåll, i den medlemsstat i Europeiska gemenskapen till vilken produkten levereras, så som föreskrivs i 18 c § 1 och 2 mom. och 18 m § 2 mom. i avfallslagen samt i 8 § i denna förordning.

10 §
Märkning av elektriska och elektroniska produkter

Producenterna skall se till att sådana elektriska och elektroniska produkter som de har släppt ut på marknaden efter den 13 augusti 2005 är försedda med den symbol som anges i bilaga 4 och som avser separat insamling. I särskilda fall, om det är nödvändigt till följd av produktens storlek eller funktion, kan symbolen tryckas på förpackningen, bruksanvisningen eller garantibeviset till en elektrisk eller elektronisk produkt.

Producenterna skall se till att sådana elektriska eller elektroniska produkter som de släpper ut på marknaden efter den 13 augusti 2005 är försedda med märkning av vilken framgår vem som har släppt ut produkten i Europeiska Unionen. Av märkningen på produkten skall också framgå att den har släppts ut på marknaden efter det att denna förordning trätt i kraft.

11 §
Information till användarna

Producenten skall sköta informationen och rådgivningen gällande insamling och återanvändning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter. I fråga om informationen skall särskilt ses till att de som använder elektriska eller elektroniska produkter i privathushåll får information om

1) skyldigheten till och anvisningar för separat insamling,

2) tillgängliga insamlingssystem och insamlingsanläggningar,

3) på vilket sätt de kan påverka insamlingen, återanvändningen, materialåtervinningen och annan återvinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter,

4) eventuella effekter på miljön och hälsan hos sådana farliga ämnen som ingår i elektriska eller elektroniska produkter,

5) betydelsen hos den symbol som visas i bilaga 4.

12 §
Information till förbehandlarna

Producenten skall på begäran av förbehandlarna lämna information om återanvändning och förbehandling av varje produkttyp inom ett år från det att produkten släpptes ut på marknaden. Av uppgifterna skall framgå all information som de företag som bedriver återanvändning, förbehandling och materialåtervinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter behöver för att identifiera komponenter och ämnen som ingår i elektriska och elektroniska produkter samt om var de farliga ämnena befinner sig i produkterna. Återanvändningscentralerna och företag som bedriver förbehandling och materialåtervinning skall tillställas informationen i form av en handbok eller i elektronisk form.

13 §
Uppföljningsuppgifter

Producenten eller den förbehandlare som verkar för tillverkarens räkning eller någon annan tredje part skall till Birkalands miljöcentral före utgången av april varje år i mån av möjlighet med iakttagande av kategorierna enligt bilaga 1 uppge följande uppgifter och bedömningar gällande föregående år:

1) mängden nya elektriska och elektroniska produkter som har släppts ut på den inhemska marknaden uttryckt i ton och, om möjligt, i antal,

2) en bedömning av det insamlade avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter uttryckt i ton,

3) mängden insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter samt mängden återanvänt, separat materialåtervunnet och i övrigt återvunnet produktavfall uttryckt i ton och, om möjligt, i antal,

4) exporten av insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter uttryckt i ton och, om möjligt, i antal,

5) förändringar som inträffat i arrangemangen med säkerhet och säkerhetsbeloppet.

En tillverkare som bedriver distansförsäljning skall lämna uppgifter om mängden nya elektriska och elektroniska produkter som har släppts ut på marknaden i vederbörande medlemsstat i Europeiska gemenskapen uttryckt i ton och, om möjligt, i antal, samt uppgifter om på vilket sätt tillverkaren fullgör skyldigheten enligt 9 §.

14 §
Rapportering

Birkalands miljöcentral skall till Europeiska gemenskapernas kommission lämna de uppgifter som avses i 13 § på en blankett som överensstämmer med kommissionens beslut med två års mellanrum inom 18 månader från och med utgången av den tidsperiod som rapporten omfattar.

Birkalands miljöcentral skall för sin del ordna ett ändamålsenligt utbyte av information bland medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen särskilt för iakttagande av bestämmelserna i 5 § 2 mom. och 13 § 2 mom.

Birkalands miljöcentral skall vart tredje år tillställa Europeiska gemenskapernas kommission en rapport om verkställigheten av denna förordning i Finland i enlighet med artikel 5 i rådets direktiv 91/692/EEG om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön. Rapporten skall ges inom nio månader från utgången av den tidsperiod rapporten omfattar.

15 §
Innehållet i anmälan till producentregistret

Den anmälan enligt 50 b § 1 och 2 mom. i avfallslagen som varje producent skall göra för anteckning i producentregistret skall innehålla följande uppgifter:

1) producentens namn eller firma,

2) kontakt- och adressuppgifter,

3) kontaktpersonens namn och ställning,

4) företags- och organisationsnummer,

5) en utredning om de produkter som producenten marknadsför och deras marknadsområde samt producentens omsättning och en bedömning av producentens euro- och viktbaserade marknadsandel enligt produkt eller produktgrupp i enlighet med bilaga 1,

6) uppgifter om av producenten ordnad avfallshantering, såsom ett nätverk av mottagningsplatser, insamling och transport, återanvändning av kasserade hela produkter, förbehandling, materialåtervinning, annan återvinning och behandling samt övrig avfallshantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter samt arten, kvaliteten, mängden och ursprunget samt verksamhetsområdet i fråga om sådant avfall som omfattas av avfallshanteringen,

7) utredning om avtal som hänför sig till ordnandet av avfallshantering,

8) en utredning om den säkerhet som producenten ställer med stöd av 18 m § 2 mom. i avfallslagen.

Den anmälan enligt 50 b § 1 och 2 mom. i avfallslagen som varje producentsammanslutning skall göra för godkännande för i producentregistret skall innehålla följande uppgifter:

1) producentsammanslutningens namn eller firma,

2) kontakt- och adressuppgifter,

3) kontaktpersonens namn och ställning,

4) företags- och organisationsnummer,

5) en utredning om de producenter som hör till producentsammanslutningen, företagets namn, företags- och organisationsnummer och det datum då producenten har anslutit sig till producentsammanslutningen,

6) en utredning om de produkter som de till producentsammanslutningen hörande producenterna marknadsför och produkternas marknadsområde samt en bedömning av den gemensamma euro- och viktbaserade marknadsandelen enligt produkt eller produktgrupp i enlighet med bilaga 1,

7) producentsammanslutningens stadgar och vid behov annan utredning varav framgår hur förpliktelserna har fördelats mellan producenterna och hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen om skötseln av producentansvaret,

8) uppgifter om av producentsammanslutningen ordnad avfallshantering, såsom ett nätverk av mottagningsplatser, insamling och transport, återanvändning av kasserade hela produkter, förbehandling, materialåtervinning, annan återvinning och behandling samt övrig avfallshantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter samt arten, kvaliteten, mängden och ursprunget samt verksamhetsområdet i fråga om sådant avfall som omfattas av avfallshanteringen,

9) en utredning om avtal som hänför sig till ordnandet av avfallshantering och om avtalsparternas miljötillstånd samt eventuella miljölednings- och kvalitetssystem,

10) en utredning för bedömning av soliditeten eller om producentsammanslutningens garanti enligt 50 c § 2 mom. 3 punkten i avfallslagen.

Varje producent och producentsammanslutning skall utan dröjsmål underrätta Birkalands miljöcentral om dess namn, firma eller kontaktuppgifter ändras eller om det sker väsentliga förändringar i de avfallshanteringssystem och avtalsarrangemang som avses i 1 mom. 7 och 8 punkten och 2 mom. 8 och 9 punkten. Varje producentsammanslutning skall dessutom utan dröjsmål till Birkalands miljöcentral anmäla ändringar i de stadgar som avses i 2 mom. 7 punkten samt i 2 mom. 5 punkten avsedda uppgifter om nya producenter som har anslutit sig till eller producenter som har utträtt ur producentsammanslutningen.

16 §
Ikraftträdande av vissa bestämmelser i avfallslagen

Avfallslagens bestämmelser om producentansvar tillämpas på elektriska och elektroniska produkter från och med den 13 augusti 2005.

Tillverkaren av och producentsammanslutningen för elektriska och elektroniska produkter skall likväl göra en i 50 b § i avfallslagen avsedd anmälan till Birkalands miljöcentral senast den 15 maj 2005.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 augusti 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG (32002L0096); EGT nr L 37, 13.2.2003, s. 24

Helsingfors den 9 september 2004

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Överingenjör
Hannu Laaksonen

Bilagor 1-4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.