832/2004

Given i Helsingfors den 3 september 2004

Lag om ändring av lagen om pension för riksdagsmän

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 14 juli 1967 om pension för riksdagsmän (329/1967) 2 a och 3 a § samt 12 § 4 mom., sådana de lyder, 2 a § i lag 403/2000 och 3 a § samt 12 § 4 mom. i lag 1531/1993, och

ändras 1 § 1 mom., 5, 8 och 14 §, sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 864/1971, 5 § i nämnda lag 1531/1993 och i lag 529/2000 samt 8 och 14 § i nämnda lag 1531/1993, som följer:

1 §

En riksdagsledamot, en medlem av statsrådet och den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet har rätt till pension av statens medel på det sätt som denna lag föreskriver. I denna lag benämns den som innehar eller innehaft något av dessa uppdrag riksdagsledamot, uppdragen ledamotsuppdrag och den samlade pension de ger rätt till ledamotspension.


5 §

Det pensionsgrundande arvodet räknas ut månadsvis enligt lagen om riksdagsmannaarvode (328/1947), lagen om medlemmarnas av statsrådet arvode (229/1955) och lagen om arvode och pension för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet (1184/1994) på grundval av arvodena för ledamotsuppdraget under högst de senaste 15 fulla kalenderåren. Det årliga arvodet justeras med index fram till 2005 och från och med 2005 med samma lönekoefficient som föreskrivs för justering av arbetsinkomsterna för statens personal i tjänste- eller anställningsförhållande till nivån för det år då pensionen börjar löpa. Från det årliga arvodet dras först av ett belopp som motsvarar arbetstagarnas pensionsavgiftsprocentsats som fastställts för året i fråga. Det pensionsgrundande arvodet är det månatliga medeltalet för de sålunda uträknade arvodena. Har ledamotsuppdraget varat en kortare tid än 15 år, räknas det pensionsgrundande arvodet ut enligt arvodena för de fulla kalenderåren under denna tid. Har ledamotsuppdraget varat en kortare tid än ett fullt kalenderår, räknas det pensionsgrundande arvodet ut enligt arvodena för de fulla kalendermånaderna under denna tid.

8 §

Överstiger den pension som beviljats en riksdagsledamot enligt denna lag och pensioner enligt 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare tillsammans samordningsgränsen i 2 mom., dras 62,5 procent av den överskjutande delen av från pensionen enligt denna lag när den betalas ut, dock så att i ledamotspension till den som innehaft ett ledamotsuppdrag en kortare tid än 15 år också efter avdrag av den överskjutande delen betalas minst hälften av pensionen enligt 6 § och till den som innehaft ett ledamotsuppdrag en längre tid än 15 år minst hälften av pensionens maximibelopp enligt 6 §. Övriga ersättningar, livräntor och olycksfallspensioner som enligt 8 § i lagen om pension för arbetstagare skall dras av från arbetspension dras av från pensionen enligt denna lag till den del de inte i enlighet med bestämmelsen har dragits av från en riksdagsledamots arbetspensioner enligt 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

Samordningsgrunden är det pensionsgrundande arvodet enligt 5 §. Samordningsgränsen är 60 procent av samordningsgrunden. Har en riksdagsledamot fram till den 1 mars 1995 en pensionstid om minst 3 år enligt denna lag, är samordningsgränsen dock inte 60 procent utan ett i nedanstående tabell angivet procenttal som bestäms på grundval av den tid som fram till den 1 mars 1995 räknas som pensionstid.

Minimipensionstid Procent
15 66
12 65
9 64
7 63
5 62
3 61
14 §

Invalidpension ombildas till ålderspension när pensionstagaren uppnår 63 års ålder. Pensionsskyddet anpassas till förändringen i den förväntade livslängden efter 2009 enligt samma regler som för statens personal i tjänste- eller anställningsförhållande. Pension som beviljats enligt 2 § 2 mom. i denna lag anpassas dock, liksom även sådan invalidpension enligt 8 § i lagen om pension för arbetstagare som ombildas till ålderspension när pensionstagaren uppnår 63 års ålder.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Den tillämpas på pensionsfall som inträffar efterikraftträdandet.

Genom denna lag upphävs lagen av den 2 december 1977 om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjepension efter honom (870/1977) jämte ändringar. Den som endast före 2001 varit medlem av statsrådet eller både medlem av statsrådet och riksdagsledamot eller som varit företrädare för Finland i Europaparlamentet och vars pensionsfall i fråga om riksdagsledamotsuppdraget inträffar före den 1 januari 2005, men vars pensionsfall i fråga om uppdraget som medlem av statsrådet inträffar efter den 31 december 2004, har fortfarande rätt till pension enligt den upphävda lagen. Har personens pensionsfall i fråga om uppdraget som medlem av statsrådet inträffat redan före den 1 januari 2005 på grund av att han eller hon tagit ut förtida ålderspension redan före uppnådd 65 års ålder, men pensionsfallet enligt lagen om pension för riksdagsmän inträffar efter den 31 december 2004, har personen enligt denna lag inte rätt till pension från uppdraget som medlem av statsrådet.

Årsarvodet för en riksdagsledamot, medlem av statsrådet eller en företrädare för Finland i Europaparlamentet som innehaft uppdraget 2001 eller senare räknas första gången ut enligt 5 § på grundval av arvodena för 2001. På en riksdagsledamot, en medlem av statsrådet och en företrädare för Finland i Europaparlamentet som innehaft uppdraget innan denna lag träder i kraft och endast före 2001 tillämpas 5 § sådan den lydde innan denna lag trädde i kraft.

Den som är född före 1950 och som varit riksdagsledamot eller invald företrädare för Finland i Europaparlamentet innan denna lag träder i kraft har rätt till invalidpension enligt lagens 3 a §, som upphävs.

Pensioner enligt denna lag eller enligt lagen om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjepension efter honom som börjat löpa före 2005 justeras första gången den 1 januari 2005 med det indextal som avses i lagen om statens pensioner.

LM 46/2004
ShUB 9/2004
RSk 8/2004

Helsingfors den 3 september 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.