824/2004

Givet i Åbo den 8 november 2003

Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i valordningen för kyrkan av den 8 november 1991 (1056/1993) 3 kap. 1 § 1, 2 och 4 mom. samt 1 a § 2 mom., sådana de lyder 1 § 1 och 2 mom. i kyrkomötets beslut 1249/1996 och 4 mom. i beslut 679/1997 samt 1 a § 2 mom. i beslut 297/2000, samt

fogas till 3 kap. 1 § ett nytt 6 mom. i stället för det 6 mom. som upphävts genom beslut 297/2000, som följer:

3 kap.

Biskopsval och övriga val i stiftet

A. Biskopsval
1 §

När biskopsval är bestämt att förrättas underrättar domkapitlet kyrkoherdarna och kontraktsprostarna om tidpunkten för valet. Om tidpunkten för val av ärkebiskop skall även de övriga domkapitlen underrättas. Domkapitlet skall utan dröjsmål på grundval av matrikeln och med beaktande av bestämmelserna i kyrkolagen och kyrkoordningen om rösträtt och stiftstillhörighet för ettvart prosteri upprätta en förteckning över de präster och lektorer som har rösträtt i valet av biskop samt tillställa kontraktsprostarna ett utdrag ur denna förteckning. På grundval av denna förteckning skall domkapitlet likaså bestämma antalet elektorer som avses i 18 kap. 3 § 2 mom. 6 punkten kyrkolagen och fördelningen mellan församlingarna. Kyrkoherdarna skall utan dröjsmål underrättas om detta beslut.

Det antal präster och lektorer som avses i 18 kap. 3 § 2 mom. 6 punkten kyrkolagen bestäms enligt situationen vid ingången av den månad som föregår domkapitlets beslut och församlingarnas folkmängd enligt folkmängden den sista dagen året innan beslutet om val fattas.


Kontraktsprosten upprättar på grundval av det i 1 mom. nämnda utdraget och de i 3 mom. nämnda meddelandena en förteckning över de personer som i prosteriet har rösträtt i biskopsvalet enligt 18 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen. För valet av biskop i Uleåborgs stift skall domkapitlet för införande i förteckningen meddela till vilket prosteri samernas ombud hör.


Om den som har rösträtt vid val av ärkebiskop har rösträtt på flera olika grunder utövas rösträtten så att

1) biskopen röstar som kyrkomötesombud varvid rösträtten som medlem av domkapitlet utövas av den prästerliga medlem som är adjungerad medlem,

2) en sådan medlem av kyrkostyrelsen som inte är biskop röstar som medlem av kyrkostyrelsen varvid suppleanten utövar rösträtt som kyrkomötesombud eller som medlem av stiftsfullmäktige eller den adjungerade medlemmen som medlem av domkapitlet, samt så att

3) en annan röstberättigad som har rösträtt både som kyrkomötesombud och som medlem av stiftsfullmäktige eller som kyrkomötesombud och som medlem av domkapitlet röstar som kyrkomötesombud varvid rösträtten i stiftsfullmäktige utövas av suppleanten eller i domkapitlet av den adjungerade medlemmen.

1 a §

Rätt att uppställa en kandidat vid biskopsval har en valmansförening som nämns i 18 kap. 3 § 5 mom. kyrkolagen. En sådan präst som har gett sitt skriftliga samtycke till sin kandidatur får uppges i kandidatansökan.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2005.

Åbo den 8 november 2003

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.