818/2004

Given i Helsingfors den 26 augusti 2004

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

upphävs i inrikesministeriets arbetsordning av den 14 augusti 2003 (769/2003) 49 §,

ändras 6 § 2 mom. samt

fogas till förordningen en ny 7 §, i stället för den 7 § som upphävts genom förordningen 1244/2003, en ny 26 a § och till 34 § ett nytt 2 mom., till 51 § en ny 4 a-punkt samt till 57 § en ny 3 a-punkt som följer:

6 §
Ledningsgruppen för förvaltningen och den regionala utvecklingen

Till ledningsgruppen hör region- och kommunministern som ordförande, kanslichefen som viceordförande samt avdelningschefen vid avdelningen för region- och förvaltningsutveckling och avdelningschefens första ställföreträdare och avdelningschefen för kommunavdelningen och direktören för internationella frågor som medlemmar. Sekreteraren för ledningsgruppen utses av ordföranden. Ministeriets informationsdirektör har rätt att närvara vid ledningsgruppens möten. I ledningsgruppens möten kan vid behov delta också andra personer som ordförande utser.

7 §
Staben för ministeriet

För beredning och samordning av ärenden som behandlas i ministeriets ledningsgrupp samt för främjande av ministeriets interna rutiner bistås kanslichefen av en stab. Till den hör tjänstemän som utses av kanslichefen.

26 a §
Direktören för internationella frågor

Direktören för internationella frågor samordnar underställd kanslichefen skötseln av internationella frågor inom de ansvarsområden som hör till avdelningen för region- och förvaltningsutveckling och kommunavdelningen.

Direktören för internationella frågor skall utöver detta inom sitt uppgiftsområde

1) samordna beredningen av EU:s ordförandeskap inom de ansvarsområden som hör till avdelningen för region- och förvaltningsutveckling och kommunavdelningen,

2) samordna och effektivisera ministeriets internationella verksamhet främst i fråga om närområdessamarbete, nordiskt samarbete, internationella organisationer, Östersjösamarbetet och genomförande av grannskapsprogram,

3) samordna det internationella samarbetet på regional och lokal nivå,

4) intensifiera samarbetet mellan inrikesministeriet och andra ministerier i internationella frågor,

5) göra framställningar för att effektivisera ministeriets internationella verksamhet, samt

6) styra beredningen av utländska besök vid ministeriet och besök i utlandet från ministeriet.

34 §
Hörande i riksdagen

Sakkunnigutlåtanden, bemötanden och andra motsvarande promemorior till riksdagens utskott som avfattats av tjänstemän vid inrikesministeriet skall tillställas ministrarna, kanslichefen och specialmedarbetarna för kännedom.

51 §
Chefen för polisavdelningens enhet för polisverksamhet

Chefen för polisavdelningens enhet för polisverksamhet avgör utöver vad som bestäms i 41 § ärenden som gäller


4 a) klagomål som hänför sig till enhetens uppgiftsområde, om avgörandet har betydande inverkan på styrningen av polisens verksamhet,


57 §
Polisöverinspektörerna vid polisavdelningens enhet för polisverksamhet

Polisöverinspektörerna vid polisavdelningens enhet för polisverksamhet avgör ärenden som gäller


3 a) klagomål som hänför sig till enhetens uppgiftsområde med undantag av ärenden som anges i 51 § 4 a,Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004, dock så att upphävandet av 49 § i förordningen träder i kraft den 1 oktober 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 augusti 2004

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Kanslichef
Ritva Viljanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.