817/2004

Given i Helsingfors den 26 augusti 2004

Statsrådets förordning om statens pensionsnämnd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 23 a § 8 mom. i lagen av den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/1966), sådant det lyder i lag 114/2003:

1 §
Medlemmar och personal i statens pensionsnämnd

De i 23 a § 1 mom. i lagen om statens pensioner (280/1966) angivna mest representativa centralorganisationerna för statens tjänstemän och arbetstagare är Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Löntagarorganisationen Pardia rf och Valtion yhteisjärjestö VTY ry. Bland de personer som var och en av dem föreslår förordnas en till medlem i statens pensionsnämnd.

Vid statens pensionsnämnd kan finnas en byråchef, föredragande i huvudsyssla och bisyssla samt övrig personal. De anställs av statens pensionsnämnd. Föredragandena skall ha avlagt juris kandidatexamen.

På medlemmarna och föredragandena i statens pensionsnämnd tillämpas bestämmelserna om domarjäv.

Arvodena för ordföranden och medlemmarna i statens pensionsnämnd fastställs av finansministeriet.

2 §
Statens pensionsnämnds plenum

Statens pensionsnämnd avgör besvärsärendena i plenum, om inte nämnden beslutar att den skall delas in i sektioner.

För behandling i pensionsnämndens plenum skall överföras sådana besvärsärenden i vilka avgörandet är av principiell betydelse för tillämpningen av lagen i andra motsvarande fall, där en sektions avgörande skulle avvika från pensionsnämndens tidigare praxis och där ordföranden för statens pensionsnämnd eller ordföranden för sektionen beslutar att ärendet skall avgöras i plenum.

I pensionsnämndens plenum skall alltid behandlas sådana förvaltningsärenden som gäller pensionsnämndens arbetsordning, nämndens indelning i sektioner samt sektionernas sammansättning, godkännande av verksamhetsberättelsen, budgeten och bokslutet, byråchefens anställningsvillkor samt utnämning av byråchef och föredragande och befrielse från dessa uppdrag.

3 §
Statens pensionsnämnds förvaltningssektion

Statens pensionsnämnds förvaltningsärenden behandlas i förvaltningssektionen, om det inte särskilt har bestämts att de skall behandlas i plenum. Förvaltningssektionen kan överföra behandlingen av förvaltningsärenden till ordföranden eller byråchefen. Förvaltningssektionen bereder de förvaltningsärenden som skall behandlas i plenum, beslutar bortsett från byråchefen om personalens anställningsvillkor, utser och befriar andra än i 2 § 3 mom. angivna anställda i nämnden samt avger sådana utlåtanden som begärts hos pensionsnämnden.

Förvaltningssektionen består av en ordförande, en byråchef, en medlem förordnad på förslag av statens arbetsmarknadsverk och en medlem förordnad på förslag av de i 1 § 1 mom. nämnda centralorganisationerna enligt vad som beslutas i plenum. Förvaltningssektionen är beslutför då ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

4 §
Beslutsfattande i besvärsärenden i statens pensionsnämnd och i dess sektioner

Besvärsärenden avgörs i statens pensionsnämnd och i dess sektioner på föredragning. Beslut fattas vid meningsskiljaktighet med enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika, blir den åsikt gällande som ordföranden har omfattat.

Pensionsnämndens beslut undertecknas av föredraganden.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

Genom denna förordning upphävs 7 a § i förordningen av den 9 december 1966 om statens pensioner (611/1966) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 augusti 2004

Minister
Hannes Manninen

Konsultativ tjänsteman
Erik Strömberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.