816/2004

Given i Helsingfors den 26 augusti 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statens pensioner

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

fogas till förordningen den 9 december 1966 om statens pensioner (611/1966) en ny 5 § i stället för den 5 § som upphävts genom lag 103/1989, nya 6 och 7 § i stället för de 6 och 7 § som upphävts genom lag 381/2001 samt en ny 7 b § som följer:

5 §

Om det för arbetstagaren senast före pensionsfallet hade ordnats pensionsskydd samtidigt enligt både lagen om statens pensioner och en i 3 a § lagen om statens pensioner avsedd annan pensionslag, är den i 3 a § lagen om statens pensioner avsedda sista pensionsanstalten den pensionsanstalt som har ordnat pensionsskyddet för det först inledda arbets- eller tjänsteförhållandet eller företagarverksamheten.

Om de i 1 mom. avsedda arbets- eller tjänsteförhållandena eller företagarverksamheten har börjat samtidigt, är den kommunala pensionsanstalten sista pensionsanstalt. Om arbetstagaren inte då har anställning enligt lagen om kommunala pensioner, är statskontoret sista pensionsanstalt.

Om arbetstagaren i ett fall som avses i 1 mom. ansöker om ålderspension och förtida ålderspension räknat från samma tidpunkt, är den sista pensionsanstalt som avses i 3 a § lagen om statens pensioner den anstalt, hos vilken arbetstagaren ansöker om icke-förtida ålderspension på basis av att försäkringen gällande hans eller hennes arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet var ordnad i anstalten i fråga.

6 §

Vid ansökan om deltidspension är den sista pensionsanstalt den pensionsanstalt som har ordnat pensionsskyddet för det arbets- eller tjänsteförhållande eller den företagarverksamhet på grundval av vilken deltidspensionen bestäms.

Om deltidspension har betalts samtidigt i enlighet med både lagen om statens pensioner och en i 3 a § 1 mom. lagen om statens pensioner avsedd annan pensionslag, är, vid beviljandet av ny pension, den sista pensionsanstalten den pensionsanstalt som betalt deltidspension och i fråga om vilken den nya pension som skall beviljas börjar tidigare. Om den nya pensionen börjar samtidigt, är den kommunala pensionsanstalten sista pensionsanstalt. Om i ett sådant fall som avses i föregående mening deltidspension inte har betalts ut enligt lagen om kommunala pensioner, är den kommunala pensionsanstalten sista pensionsanstalt.

7 §

Vid ansökan om familjepension enligt lagen om statens familjepensioner (774/1968) bestäms den sista pensionsanstalten enligt förmånslåtarens arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet i tillämpliga delar enligt 3 a § lagen om statens pensioner och 5 § i denna förordning.

Om någon pensionsanstalt inom den offentliga sektorn eller inom den privata sektorn till förmånslåtaren före hans eller hennes död betalade ålders-, invalid-, arbetslöshets- eller deltidspension eller generationsväxlingspension, avträdelseersättning eller avträdelsestöd enligt 3 a § lagen om statens pensioner, är det denna pensionsanstalt som dels behandlar och avgör också ansökan om den familjepension som beviljas efter förmånslåtaren, dels sköter de övriga uppgifter som ankommer på den sista pensionsanstalten.

7 b §

Har pensionsansökan riktats till en annan pensionsanstalt än den som är behörig enligt 3 a § lagen om statens pensioner eller enligt 5―7 § i denna förordning, skall ansökan överföras till den pensionsanstalt som är behörig. På samma sätt skall det förfaras, om pensionsansökan har sänts till en sådan pensionsanstalt, där det försäkrade arbets- eller tjänsteförhållandet eller den försäkrade företagarverksamheten inte berättigar till pension.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004. Förordningen tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsansökan har blivit anhängig den 1 januari 2004 eller senare.

Helsingfors den 26 augusti 2004

Minister
Hannes Manninen

Konsultativ tjänsteman
Erik Strömberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.